Yecüc ve Mecüc Türklerdir

Yecüc ve Mecüc Türklerdir.

İnsanlar üç ırk olarak incelenir. Bunlar sarı, beyaz ve siyah ırktır. Türkler sarı ırka mensupturlar. Bunlara Hun Türkleri denilmekteydi. Sonradan öncü boy olan Kayı boyu beyaz ırka dönüştü. Anadolu’ya yerleşenler beyaz ırka dönüşenlerdir.
Başka hiçbir milletin kafatası yapısı dolikosefalden, brakisefale dönüşmemiştir. Bu durumda iki Türk halkının varlığını tespit etmiş oluyoruz. Bunlar orta Asya Türkleri ve Anadolu Türkleridir. Anadolu Türkleri Oğuz soyunun Kayı boyundan gelmektedirler. Yani Oğuz’un ilk karısından olan ilk oğlunun, ilk oğlu olan Kayı’nın soyu… Kendilerine çok önemli görevler verilmiştir. Bu görevlerini gerçekleştirdikleri ilahi program da başka yazımızda ele alınacaktır.

Şimdi gelelim Kutsal kitaplarda sözü edilen Yecüc ve Mecüc’e… Kutsal kitaplarda adı geçen Yecüc halkı Anadolu Türkleridir. Mecüc halkı da Orta Asya Türkleridir. Bu iddiamızı Tevrat’ta destekliyor. Bir göz atalım:

BAP:10
2 Yafetin oğulları: Gomer, ve Mecüc, ve Maday, ve Yavan, ve Tubal, ve Meşek, ve Tiras.
Tevrat/Tekvin

Bu ayetten anlaşılacağı gibi Mecüc, Yafet’in oğullarından biridir, Yecüc’den söz edilmez çünkü Yecüc sonradan oluşmuştur. Tekrar ediyoruz bunlar Türkiye Cumhuriyetini oluşturan Türk halkıdır. Bu arda tamamen Arap milliyetçiliğine dayandırılan ve şu andaki geleneksel İslam anlayışını sürdürenlerin kimi uydurma hadislerine değinmeden geçemeyeceğim.
Said İbn Müseyyeb’den aktarılan rivayeti aynen yazıyorum:

”Nuh’un üç oğlu, onlardan her birinin de üçer oğlu vardır. Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafes adlarında idi. Arap, Fars ve Rum, Sam’ın oğulları olup her biri hayırlıdır. Yafes’in oğulları Türk, Saklep, Ye’cüc ve Me’cüc olup, bunlardan hiçbirinde hayır yoktur.”

Bu uydurma hadise göre; Arap, Fars ve Rumlar hayırlı, biz Türkler ise hayırsızmışız. Bu konuyu burada sonlandırıp bir başka konumuza geçelim. Peki Avrupalılar hangi ırk derseniz, bunlar da beyaz ırktır. Fakat, Sami ırkı değildir. Bunlar Kabil’in soyudur, dilleri de literatüre, Hint-Avrupa diller gurubu olarak girer. Dolayısıyla Hintliler de Kabil soyudur. Kabil, Ademoğullarının ilk üreyen neslidir. Hintlilerin bir başka özelliği de bulundukları yarımada dışında hiçbir bölgeye gitmemeleridir. Aynı köke dayanan Avrupalılar ise bulundukları bölgeyi terk ederek, Avrupa kıtasına yerleşmişlerdir. Avrupa’ya gelen bu topluluğa Keltler deniyordu. Keltler de tıpkı aynı soydan geldikleri Hintliler gibi ölülerini toprağa gömmüyorlar, yakıyorlardı. Şimdi bu gerçeği yansıtan Tevrat ve Kur’an ayetlerine bir göz atalım:

Bölüm:4
6Ve Kain, kardeşi habile söyledi. Ve vaki oldu ki, kırda oldukları zaman, Kain, kardeşi Habile karşı kalktı, ve onu öldürdü.
Tevrat / Tekvin

Bu olay Kur’an’ın Maide suresinde de geçmektedir ve her iki kitap arasında herhangi bir çelişki yoktur. Şunu da hatırlatalım İslami kaynaklarda Kain adı, Kabil olarak geçer. Ancak Kur’an’da bu olay anlatılırken herhang ibir isim zikredilmez. Olayın Adem’in iki oğlu arasında geçen olay olduğu anlaşılmaktadır.

30 Nefsi onu, kardeşini öldürmeğe çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu öldürdü, ziyana uğrayanlardan oldu.
31 Derken Allah, ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (karganın yaptığını görünce): “ Yazık bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim (ben)” dedi ve pişman olanlardan oldu!
Kur’an / Maide

Dikkat edilirse Tevrat’ta yazmayan ama Kur’an’ın Maide suresinin 31. ayetinde geçen ilginç bir olaydan söz edilmektedir. Kabil öldürdüğü kardeşini gömmeyi dahi bilmediği için onun cesedini yok etmek için yakmıştır. Yukarıdaki açıklamamızda bilinen nedenle Kabil’in Habil’i öldürdüğünü yazmıştık. Bu bilinen nedeni başka bir yazımızda ele alacağız. Şimdi Yecüc ve Mecüc hakkında daha ayrıntılı bilgileri kapsamlı olarak ele alalım.

Yecüc ve Mecüc hakkındaki bilgiye Kur’an’ın Kehf ve Enbiya surelerinde rastlamaktayız. Bu iki suredeki ayetlere değinmeden önce eski ahit ve yeni ahite göz atmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Çünkü Kur’an’dan önceki kutsal kitaplar olan Tevrat ve İncil’de de bu konu hakkında bilgi verilmiştir. Eski ahit yani Tevrat’ın yaratılış bölümündeki ayeti yazımın başında ele almıştım. Bu ayeti ele alırken de Mecüc olarak çevirilen meali verdim. Bir çok çeviride Yecüc (Gog), Mecüc de (Magog) olarak geçer. Tevrat’ın Yaratılış bölümündeki ayetin tekrarı 1. Tarihler bölümünde de aynen yer alır.

1.Tarihler 1,5 : Yafet’in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Magog (Mecüc) Yafet’in oğullarından biri olarak sayılmaktadır. Yecüc’den yani Gog’dan bu bölümde de söz edilmez. Bu isme gene 1. Tarihler bölümünün şu ayetinde rastlamaktayız.

1.Tarihler 5,4-6: Yoel’in soyu: Şemaya Yoel’in, Gog Şemaya’nın, Şimi Gog’un, Mika Şimi’nin, Reaya Mika’nın, Baal Reaya’nın, Beera Baal’ın oğluydu. Rubenliler’in önderiydi.


Yazılış tarihinden de anlaşılacağı gibi Gog, Magog’dan sonra ortaya çıkmıştır. Nutuk’un Gizli Şifresi adlı yazıya yaptığım yorumda ” Türkler seçilmiş bir ulustur”  Ergenekon olayından bahsetmiş; Kıyan ve Nüküz ailelerinden söz etmiştik. Kıyan’ın da Kayı olduğunu vurgulamıştık. Kayı boyu Orta Asya’dan çıkıp Anadolu’ya yerleşen tek  Türk boyudur. Tevrat’a geri dönelim.

Hezekiel 38,2 : ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et.

Hezekiel 38,3 : De ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog, sana karşıyım.

Hezekiel 38,14 : ‹‹Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et ve Gog’a de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu farketmeyecek misin?

Hezekiel 38,16 : Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.

Bu Tevrat ayetlerine göre İsrailoğulları Gog’un saldırılarına uğrayacaktır. Üstelik bunu İsrailoğullarının Tanrısı istemektedir. Daha sonraki ayette ise İsrail’in Tanrısı karar değiştirecek ve  Gog saldırdığı için öfkelenecektir.

Hezekiel 38,18 : ‹‹ ‹Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen RAB böyle diyor.Bundan sonra ise bir kargaşadan söz edilmektedir, herkesin birbirine kılıç çektiği kargaşadan.

Hezekiel 38,21 : Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek.

Hezekiel 39,6 : Magog’un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. Tuval’ın baş önderi››.

Buna benzer ayet İncil’in Vahiy bölümünde de bulunmaktadır. Okuyalım:
Vahiy 20,8 : Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları -Gog’la Magog’u- saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur.

Tevrat’ta ve İncil’de sözü edilen Gog ve Magog düşman olarak gösterilmektedir. Tevrat ve İncil’de tahrifat yapıldığından ve çoğu ayet insan yazması olduğu için tam olarak gerçeği yansıtmamaktadırlar. Kur’an’ın Kehf suresinde geçen olayı yine Nutuk’un Gizli Şifresi adlı yazıya yaptığım yorumda ( Türkler seçilmiş bir ulustur adlı yazımda) açıklamaya çalımıştım. Bazı İslam yorumcularına göre Yecüc ve Mecüc barbar bir topluluktur. Bunu da Kehf suresindeki ayete dayanarak söylerler. Oysa o ayet dikkatle okunsa belli bir süreye kadar zaptedilen topluluk olduğu ve vaat günü geldiğinde o topluluğun önündeki engellerin kaldırılacağı anlaşılmaktadır. Zaten Enbiya suresinde bu olaya tam anlamıyla açıklık getirilmektedir.

96 Ye’cûc ve Me’cûc’ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.

97 Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkâr edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. “Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik!” derler.

Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi zalim olan topluluk Yecüc ve Mecüc değildir. Zalimlerin ise inkarcılar olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Başa dönersek; Yecüc Anadolu Türkleridir, Mecüc Orta Asya Türkleridir. İşte bu iki Türk topluluğunun bir araya gelmesiyle oluşacak birlik, Türklerin Dünyayı yeniden şekillendirmesine ön ayak olacaktır.

Araştırmacı Yazar

Ahmet Hüseyin DAMARLI

Yayınlayan

damarli

01.08.1961 İzmit doğumluyum. Halen Antalya'da yaşamaktayım. İlk kitabım Kasım 2002 tarihinde yayınlanan Evrenin Sırrı Sayılarda Gizli adını taşımaktadır. Yayına hazırladığım 5 kitap daha vardır. Bunlar da tamamlandığı zaman hazırlanıp yayınlanacaktır.

“Yecüc ve Mecüc Türklerdir” üzerine 153 yorum

 1. Benim anladığım. Yecüc ve Mecüc inkar eden toplumlara ceza gibi bir şey olarak yollanmıştır. Son ayetten anladığım bu.

  Gerçekten acayip şeyler. Bilim ve Din aynı potada eritilmeyeli binyıllar oluyor. Bence bu ayetlerin üzerine daha fazla bilimsel yorumlar yapmalı.

  1. Yecüc mecüc bizim gibi insan mıdırlar?
   Biraz farklıdırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Herbirinin bin çocuğu olur. cin ve insanların sayılarının onda dokuzu bunlardır. Arkasında kaldıkları duvarı her gün oyarlar. Geceleri eskisi gibi olur.
   Yecüc mecüc imanlı mıdırlar?
   Hayır, kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar, bunların şerrinden şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları yiyip bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar
   Buhara, Semerkand, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalayıp, ortadan kaldırdılar. Tarihi kaynaklara göre bazı şehirlerde milyonlarca insanı, kedi ve köpeklere varıncaya kadar bütün canlıları katlettiler.8 Mançur ırkı da aynı Moğollar gibi barbar, savaşçı, göçebe bir ırktı ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişti. Bediüzzaman, eserlerinde, Moğol ve Mançur ırkının ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc’ün ataları olduklarını haber verir. Bediüzzaman’ın konuyla ilgili bir diğer sözü şu şekildedir:

   Hatta rûy-i zemînin (yeryüzünün) en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çini (Çin Seddi) Kur’an lisaniyle Yecüc ve Mecücün ve tabîr-i diğerle (başka bir ifadeyle) tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti (insanlığı) kaç defa zîr-ü zeber eden (altüst, darmadağın eden) ve Himalaya Dağları’nın arkasından çıkan ve şarktan garbe (doğudan batıya) kadar harab eden akvâm-ı vahşiye (vahşi kavim) ve garetkâr (yağmacı, çapulcu) milletlerin…9

   Bediüzzaman’ın bu sözlerine göre Yecüc ve Mecüc;

   • Moğol, Mançur ırkındandır.
   • Daha önce Avrupa ve Asya’yı ele geçirip, doğudan batıya kadar her yeri harap ettikleri gibi ahir zamanda da dünyayı altüst edeceklerdir.
   • Himalaya Dağları’nın arkasından çıkacaklardır.
   • Saldırgan, yağmacı bir topluluktur.
   • Hz. Zülkarneyn, mazlum halkları korumak için iki dağ arasına yaptığı sed ile bu topluluğun saldırılarını durdurmuştur.

   1. Peygambere bile bildirilmemiş Said e bildirilmiş demek..
    Ayrıca bu yazıyı da son derece ütopik buldum.

    1. Adamsın adam yorumunu tebrik ederim. Allah bile konuyu kısa tutmuş ve peygambere iletmemişken bak sen saide de kehanette bulunuyor. SubhanAllah !

   2. 30 Nefsi onu, kardeşini öldürmeğe çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu öldürdü, ziyana uğrayanlardan oldu.
    31 Derken Allah, ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (karganın yaptığını görünce): “ Yazık bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim (ben)” dedi ve pişman olanlardan oldu!
    Kur’an / Maide

    Dikkat edilirse Tevrat’ta yazmayan ama Kur’an’ın Maide suresinin 31. ayetinde geçen ilginç bir olaydan söz edilmektedir. Kabil öldürdüğü kardeşini gömmeyi dahi bilmediği için onun cesedini yok etmek için yakmıştır. Yukarıdaki açıklamamızda bilinen nedenle Kabil’in Habil’i öldürdüğünü yazmıştık. Bu bilinen nedeni başka bir yazımızda ele alacağız. Şimdi Yecüc ve Mecüc hakkında daha ayrıntılı bilgileri kapsamlı olarak ele alalım.

    Satin damarli yazinizdaki ilgimi çeken bölümü yukarıda kopyaladım. Kuranı Kerim’de Kabil’in Kardeşini öldürdüğü ve Karganın ona Kardeşini nasıl gömeceğini Allah’ın izniyle gösterdiği yazmaktadır.
    Ama Kardeşini yaktığı ne kuranı Kerim’de nede başka bir kaynakta yazmıyor. Bu konudaki rivayetlerde Kardeşini bir müddet sakladığı ve ne yapacağını bilemediği için Karganın ona Allah’ın izniyle yol gösterdiği, ve bu şekilde Kabil’in Pişmanlık duyduğu geçen rivayetler arasındadır. Doğrusunu Allah bilir.

    Bu konudaki kardeşini Yaktı yorumu tamamen size ait bir yorumdur Anladığım kadarıyla. Siz kuran kerimi yorumlayabilecek bilgiye sahip değilsiniz. Ayrıca siz vaaz verebilecek bir kişide değildiniz. Siz sadece bir yazarsınız. Kuranı Kerim’de geçen ayetleri yorumlayabilmeniz için fıkık, hadis, tefsir ve en önemlisi kuran kerim hakkında ehil olmanız gerekir.
    Kuranı kerim sadece bir kaç sefer okumayla hemen her şeyi anlaşılabilecek bir kitap deyildir. Allah ve resulu kuranı kerimi her fırsatta okuyun demiştir. Bunda bile bir Hikmet vardır. Çünkü kuranı kerim ne kadar çok okunursa o kadar çok anlaşılır, okuduğunuz her seferinde sizin ve çevrenizin yaşadığı hadiselere hatta Dünya’da yaşanan her hadiseye
    verecek bir cevabı vardır. Çünkü kuranı kerim Allah’ın sözüdür. O’nda hiç Şüphe ve itilaf yoktur.

    Lütfen yazılarınızı kuranı kerim ve hadisler ışığında yazın.

    1. Haklısın, Kemal! Üstteki yazı maalesef günümüze kadar doğruluğunu kısmen kaybetmiş İncil ve Tevrat esas alınarak yazılmıştır. Avrupalı ve Amerikalılar kendi dini kitaplarını Türklerin Yecuc ve Mecuc olduğuna inanarak yorumluyorlar. Oysa, İncil öyle tahrif edilmiştir ki, Almanya’da bir çok kilise kendi İncilini basmaktadır ve bu İncillerin içindekilerin orjinal İncille alakası yoktur, genelde o kilise papazının kendi fikirlerine göre yazılmıştır. Şuna da değinmek istiyorum, maalesef günümüzde Türkiye’de bir ahlak çöküntüsü yaşanmaktadır. Bunu tabii ki toplumun tümü için söylemiyorum. Ama maalesef ahlaksızımız o kadar çoktur ki, başka milletleri savaşla terbiye edebilmemiz için, önce kendi toplumumuzu düzeltmemiz, iyilerin sayısını arttırmamız gerekir. Yoksa mücadelelerimizden milletimiz için beklediğimiz olumlu sonucu yanlış atılımlar nedeni ile alamayabiliriz.Bence biz ne Yercuc ve Mecuc kadar kötü, ne de bir peygamber ordusu kadar iyiyiz. “Bu Yecuc ve Mecuc kimdir?” araştırması yerine, başka iki şeyi araştırmamız gerekir: 1. Önce kendi içimizi: Benim iyi huylarım, kötü huylarım hangileridir? Kalbimde insanlara karşı kin mi var, sevgi mi? Yalancı- dolandırıcı veya etrafına şiddet uygulayan veya paraya tapan biri miyim? Bu güne kadar hangi günahları işledim? Hepsine kalbimden gelerek tövbe ettim mi? 2. Kur’an’ı anlamak, Allah’ı tanımak, ona yakın olmak demektir. Nasıl ki, vaktiyle Hz. Adem Allah’tan öğrendiği kelimeler ile Allah’a tövbe etmişti, Kur’an’ın içinde Allah’ın dileklerimizi kabul edip, bizi çaresizlikten ve her türlü kötülükten kurtarması için ayetler şeklinde sayısız dualar vardır. Zaten Allah’a yakarmak da ibadet sayılır, dileğimize uyan Kur’an ayetlerini okuyarak Allah’a yalvarınca, aynı zamanda Kur’an okuyarak Allah’a ibadet etmiş oluyoruz. Hem de Allah’ın yasaklarını ve onu hoşnut edecek bilgileri de Kur’an’dan öğreniyoruz. Örneğin göç için İsra 80, Nisa 100, Bakara 218, günah af ve ahiretle ilgili Nahl 110, Nisa 97, Zümer 53-56, çaresizlikte Neml 62 ve Zümer 62-66 gibi. İçimizde iyi insanlar da var, kötü kötü insanlar da. Herkesin yaptığını siz de eğer “kötüyse” yapmayın, çünkü ahirette herkes kendi hesabından sorumlu olacak. Genç insanları “kötü” deyip, linç edip öldürmeyin, sakatlamayın. Belki siz ona dokunmasanız o zamanla doğru yolu bulacak? Onu kanunlara uymadan hırsınıza uyup öldürürseniz, kötü diye, belki ahiretinizi kaybedeceksiniz de haberiniz olmayacak. Kendinizi iyi iş yapıyor zannedeceksiniz. Halbuki sıze adam öldürten veya linç ettiren, genç canlara kıydıran o hırs, ruhunuzun karanlığıdır, cennete girmenize engeldir. Kur’an’ı okuyup anlamak ve ona göre yaşamak ruhu aydınlatır, kalbi insan sevgisiyle doldurur, takvayı (Allah korkusunu) arttırarak, insanı günahtan alıkoyar ve iyi bir iş olarak (namaz da öyle) iyilik defterimize kaydolur. Dualar ayrıca bizi şeytanların şerrinden, kaza, bela ve musibetlerden korur. (Yine de hakkını korumayı beceremeyene musibet değer, dua ve sadakayla etkisi azalır.) Güzel ahlaklı, Allah seven bir millet olursak, ismimiz hiç önemli değil, milletçe kaderimiz de, ahiretimiz de güzel olur. Herkese sevgiler!

     1. Yecüc ve mecüc ışid ve pkk dır. Terörist insan topluluklarıdır.bunlar 22 kabiledir.mesela pkk devamı ypg,pyj pyd gibi.ışid e benzer örgütler de vardır. Ve bunların sonu yakındır.ALLAHIN izniyle…

     2. Çok akıcı bir üslup ile net bir fikir sunmuşsunuz. Satırları okurken bakış açınızın doğruluğuna 2 kelam ile katkıda bulunmak bir kaç konuda ilave etmek istedim.

      Türkleri yecüc mecüc diye hedef göstermelerinin ardında Sünni islamın cihad inancına olan korkuları vardır.
      İran ve kafir oluşumların işbirliği sonucu hilafet saltanat ilga edildiğinde sosyal yönden yıkım süreci hızlanmıştır oysa Türkler ne zaman şeri hukuka, köklerine sahip çıktıysa o zaman bu topraklarda huzur bulmuştur.
      İmanı ve ahlakı saglam olan bir toplum olmazsak beklenen gün geldiğinde muzaffer olmayabiliriz. Biz görürmüyüz bilmem ama emin olduğum şey Allah nurunu tamamlayacaktır. Saygılarımla.

   3. said peygamber tövbe allah dimi canım benim benim su adam için kendi kuranınıza yüz cevirdiniz be zavallilar

   4. bedıuzzaman kım oluyormus da yorum yapabılıyormus yecuc mecuc un turk oldugunu bılmem ama mogol aslı turk tur ve barbar degıldır bunun zıddını soyleyen satılmıs yezittir

  2. YE’CÜC VE ME’CÜC =YE,ME(CÜC)=YÜKSEK İNSAN(RUS)MİNİK İNSAN(ÇİN) =CÜC=DEVE CÜC’E ÇİN HARİTASI EJDERHA ŞEKLİNDEDİR VE KENDİLERİDE BU SEMBOLÜ BENİMSEMİŞTİR BU İKİ MİLLET SIRASIYLA ÖNCE RUSYA SONRA ÇİN İNSANLARA SIKINTI VERECEK HEDEFLERİ AMERİKAYA DİZ ÇÖKTÜRMEK YANLIZ AMERİKA SİYONİZMDEN DOLAYI ZALİM DEVLET ÇİNSE HALK OLARAK ZALİM VE AMERİKADAN BİNLERCE KAT DAHA ZALİM ARRKASINDAN İSRAİL VE İRAN ÜZERİNDEN DECCAL İLE MÜCADELE VAR ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

   1. BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ HAZRETLERİ KUZEYDOĞUDAN EJDARHANIN GELECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR HAZRETİ ALİ EFENDİMİZ DE HUTBETÜL BEYANDA KEŞKE OLMASA AH BİR KEZ DAHA AH YAŞANMASA AMA OLACAK YAŞANACAK DİYEREK ANLATTIĞI BÜYÜK AHİR ZAMAN SAVAŞI KAPIDADIR. RUSYA VE ÇİNİN AJANLARI ŞU ANDA BİZLE SİLAHLI MÜCADELEYE BAŞLADILAR VE KEHF SURESİNİN SON 10 AYETİ YECÜC MECÜCE İLK 10 AYETİ DECCALE KARŞI OKUNACAK

  3. 10-10-2014 TARİHİNDE RÜYAMDA DECCALI SURETİYLE GÖRDÜM VE KEHF SURESİNİN İLK AYETLERİNİ OKUYARAK ÜZERİNE YÜRÜDÜM.BU TARİHTEN 1 GÜN ÖNCE AYMI KIZARDI ÖYLE BİR ŞEY OLDU BENDE ZATEN RAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARININ PEŞPEŞE GERÇEKLEŞTİĞİ 1981-1982 NİN ORTASINDA 2 ARALIK 1981 DE DÜNYAYA GELDİM HİCRİ 1401 OLACAK OLMAYA BİR ŞEYLERDE BEKLİYORUZ BAKALIM

 2. Tevrat ayetlerine bir kere inanmıyorum.ü Tevrat uydurmadır.Beşer sözüdür.
  Hadisler ise her is aynı değildir,her hadis demekle hadis olmaz.Hadis ilmine vakıf olmak gerek.
  Diğer beşeri sözler ise biruyduruk hikayelerdir.İnanmıyorum.
  Türkler islamı yayan ve necip bir millettir.

 3. ye’cüc ve Me’cüc,Yahudi ve Hıristiyanalr değilmi?.
  Bugün İsrail
  ,Amerika ve Avrupadan daha çok şeytanî hareket eden kim olabilir?.Bunlar tarihdede aynısını yapmışlardır..
  Tarihi yanıltıyorsunuz?..

  1. Sayın Mehmet Selim Polat, beni tarihi yanıltmakla suçlamışsınız.
   Birincisi; bu araştırma yazısı tarihsel bir yazı değil, kutsal kitaplar ve mitler üzerinde yapılan araştırmanın sonucudur.
   İkincisi; yazdığım yazıyı iyi kavrayamamışsınız, çünkü bu yazımda kaynak olarak gösterdiğim ayetler ( Son ayet hariç ) İsrailoğullarının kitabı Tevrat ve ABD ve Avrupalıların kitabı İncil’den ayetler içermektedir. Üstelik bu ayetlerde kitap sahipleri ( kitap ehli )yani Yahudi ve Hıristiyanlar Yecüc ve Mecüc’ü düşman topluluk olarak göstermektedirler.
   Üçüncüsü; Tevrat ve İncil tahrif edilmelerine rağmen Allah katında kutsal kitap olarak değerlendirilirler. Bu konu hakkında Kur’an’da bir çok ayette açıklama vardır. Her üç kitapta da büyük bir savaştan söz edilmektedir. Bu savaşın da belli bir yerde olacağı vurgulanmaktadır. Öncelikle yazımda yer vermediğim Kuran Hehf suresindeki ayetlere bir göz atın!

   92 Sonra yine bir yola girdi.
   93 Nihayet iki sed arasına ulaşınca onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu.
   94 Dediler ki: “Ey Zu’l-Karneyn, Ye’cuc ve Me’cuc, bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?”

   Bu kavim hemen hiç söz anlamayan, yani inançsız bir kavimdir. Yecüc ve Mecüc arasına da bir süreye kadar set çekilmiştir. Süre dolduğunda neler olacağı üç kitapta da yazılmıştır.

   Tevrat/Hezekiel 38,21 : Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek.

   İncil/Vahiy 20,8 : Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları -Gog’la Magog’u- saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur.

   Kur’an/Enbiya 96-97 Ye’cûc ve Me’cûc’ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler. Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkâr edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. “Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik!” derler.

   Üç kutsal kitapta da Yecüc ve Mecüc’e karşı olan milletlerin savaşı yer almaktadır. Bu savaşın galibinin de Yecüc ve Mecüc yani Türkler olduğu Enbiya suresinde belirtilmektedir. Ortadoğu’daki savaşın gerçek anlamda kime karşı verildiği düşünülürse bu ayetlerin gerçekliliği de açıkça ortaya çıkmaktadır.

   Saygılar, sevgiler…

   1. 1-Ye’cüc ve Me’cücün,Türkler ouna dair nass var demek küfürdür,uyduruktur.
    2-Ayetlerde yecüc ve mecucden bahsedermoğlaktır.
    3-Kuran kutsal kitap diye bahsettiği,Gerçek Tevrat ve İncilden bahsediyor.Şimdiki pürtükden değil.
    Bunlara kutsal kitap demek küfürdür,şirktir.
    Kuran Yahudi ve Hıristiyanalrın müşrik olduklarınıvbe 28.29 ve diğerlerinde bildirmektedir.
    4-Bugünkü incil ve Tevrat isimden ibarettir,bunlardan alınan sözlere Allahın ayteleri denmez.
    5-Bu tarihi,bilgiyi,insanlığı aldatmak değilmi?.

    Yoksa kafada islam düşmanlığımı var?.Yahudi ve Haççolardan başka hiçbir müslüman Yecüc ve mecücünrkelr olduğunu söyliyemez.

    İslam Arabistanda doğdu,Mısırda yazıldı.Türkelr tarafından Cina tanıtıldı ve hakim dı.Necip bir millet aşağılanamaz.

    Araplar tarihte barbardı deseniz olabilir kanıtı var,Amerika ve Avrupabardı deseniz kanıtı vardır.

    Türkler islamdan önce bile onlar kadar barbar değildi.Müslüman olduktan sonra ise Dünyaya gerçek medeniyeti yaydılar,İslamın hadımlığını yaptılar.

    1. Araplaramı barbar diyorsun? Biz anadoluya gelirken ilim irfan bilen 1-2 halktan biriydi araplar. biz araplar ve farslar sayesinde yerleşik hayata geçmiş bir milletiz.

     Ayrıca türkler islamiyetten önce, yağmalamak, ganimet toplamakla meşguldü. Türk medeniyeti çok sonradan doğmuştur.

     1. tarıh bılgın sıfır.sümerlerı hıtıtlerı arastır yazzıyı bulan bızız neyın derdını yasıyorsun

     2. orta asyadayken yerleşik hayata geçtiğimizin arkolojik kanıtları vardır

     3. Emre bey kardeşim kulaktan dolma bilgilerle atıp tutma. birincisi tarihi iyice araştır, tarihte Türkler ilk kez Uygurlarla yerleşik hayata geçmişlerdir ve sonrası gelmiştir. İkincisi İslamiyet öncesi araplar aşiretler halinde yaşayan küçük göçebe topluluklardır. Senin düşündüğün gibi bilimde ileri bir millet değildi. Emeviler döneminde büyük atılımlar gerçekleştirdiler ki, o dönemde arap milliyetçiliği başladı ve Türkleri hor görmeye başladılar. Türkler olmasa talas savaşında analarının nikahlarını göreceklerdi. Türklerin de hiç bir zorlama olmadan müslümanlığa geçmelerinin sebebi, zaten eski inançlarında da evrende tek tanrı olduğunu ve herşeyin ondan geldiğine inanmalarıdır. Bence sen Mu kıtasıyla ilgili araştırma yap. Ütopya olarakta düşünme çünkü bu kıtadan geriye kalan kitabeler var.

     4. Hay Allah senden razı olsun adam utanmasa Allah c.c türktür diyecek yazar bozuntusu sana tek konuda katılıyorum yecüc ve mecuc türklerdir ve bu kavim insalığa fitne ve fesattan başka ve getireceği birsey yoktur bakınız sizin kuranı değişik yorumlamanız ve Ortadoğu’yu yani islam coğrafyasını yüzyıllardır kan golüne cevirdiginiz ve bilimi yok etmeniz bunlara en büyük kanıttır ama Rabbimin vaadi haktır yok olacaksınız

    2. Kur’an’daki ayetlerde Tevrat ve İncil’in de Allah katından indiği ve Kur’an’ın bu kitapların tasdikleyicisi olduğu yazılmaktadır. Ancak bazı çevreler diyorlar ki; “Nasıl ki 61 anayasasından sonra 82 anayasası kondu ve 61 anayasası yürürlükten kalktıysa, Kur’an indikten sonra da diğer kitaplar iptal edilmiştir.” Bakın bunlara Kur’an nasıl cevap veriyor. 4- Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar; ahirete de kesinlikle iman ederler.41- Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğum (Kur’an)a inanın ve onu ilk inkar eden siz olmayın; benim ayetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının.87-Andolsun, Musa’ya Kitab’ı verdik, arkasından peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Ruhü’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Ne zaman ki bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanlıyor, kimini de öldürüyordunuz?Kur’an/Bakara Bu ayetler açıkça gösteriyor ki, Kur’an inince diğer kitaplar iptal edilmemiştir, dileyen aşağıda verdiğimiz surelerdeki ayetleri inceleyebilir: 89- Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince, bu sefer kendileri onu inkâr ettiler. İşte bundan dolayı Allah’ın laneti kâfirleredir. 97- Söyle; her kim Cebrail’e düşman ise iyi bilsin ki, Kur’ân’ı senin kalbine Allah’ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. 111- Bir de “yahudi ve hıristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek” dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki; “Eğer doğru iseniz, haydi bakalım getirin delilinizi.” 112- Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah’a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller. 113- Yahudiler dediler ki, “Hıristiyanlar birşey üzerinde değiller”, Hristiyanlar da “Yahudiler bir şey üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah, ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 120- Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnud ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah’ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah’dan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı. 121- Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu, tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar, ona iman ederler. Her kim de onu inkâr ederse, işte o inkârcılar hüsran içindedirler. Kur’an / Bakara 3- O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. 4- Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. 7- Sana bu kitabı indiren O’dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te’vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini Allah’dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, “Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. 48- Allah ona kitab (okuma ve yazmay)ı, hikmeti ve Tevrat ile İncil’i öğretir. 65- Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? 93- Tevrat indirilmeden önce, İsrail (Yakub)in kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: “Eğer doğrulardan iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun”. Kur’an / Al-i İmran 136- Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur. 150- Onlar, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. “Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler. 162- Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, zekatı veren, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Kur’an / Nisa 11 – Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) yeltenmişti de, O (Allah) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun. Müminler yalnız Allah’a dayansınlar. 12 – Allah, İsrailoğularından söz almıştı. İçlerinden on iki müfettiş göndermiştik… Allah şöyle demişti: ” Ben, muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, (mallarınızı) Allah yolunda güzelce sarfettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de, bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur. 13- Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever. 14- “Biz hıristiyanız” diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına, kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne yapmış olduklarını onlara – elbette haber verecektir. 15 – Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah’tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir. 16 – Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder. 17- Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: ” Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir? ” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. 18- Yahudiler ve hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz” dediler. De ki: ” O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?” Hayır, siz de O’nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. Nihayet dönüş de O’nadır. 19- Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir. 43- İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı değillerdir. 44- İçinde hidayet ve nûr bulunan Tevrat’ı, elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, yahudiler hakkında hükmederler, kendilerini Tanrıya adamış zâhitler, âlimler de, Allah’ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah’ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. 45- Biz Tevrat’ta onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa, bu kendi günahlarına keffaret olur. Ve kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 46- O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevrat’ı tasdik eden ve Allah’dan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil’i verdik. 47- İncil ehli de Allah’ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir. 48- Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur’ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. 49- Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır. 50- Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? 57- Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah’dan gereğince korkun. 59- De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız”. 68- De ki: “Ey kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkârını artıracaktır. Şu halde kâfir olan bir toplum için üzülme! 69- Muhakkak ki inananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Kur’an / Maide 91- Onlar: “Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir” demekle, Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki: Musa’nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kâğıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab’ı kim gönderdi? (Onlara karşı sen) “Allah” de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar. 92- Bu Kitap (Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab’a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. 154- Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa’ya Kitab’ı verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. 155- İşte bu (Kur’ân) da mübarek bir Kitap’tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah’tan korkun ki, size rahmet edilsin. 156- (Onu size indirdik ki:) “Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa (yahudi ve hıristiyanlara) indirildi; biz ise, onların okumasından habersizdik (o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk)” demeyesiniz. 157- Yahut: “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk”, demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah’ın âyetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Kur’an / En’am 111- Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat’ta da, İncil’de de Kur’ân’da da Allah’ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah’dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur. Kur’an / Tevbe 110. Andolsun ki, Musa’ya kitabı verdik, yine de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasa idi, elbette haklarında hüküm verilmiş bitmişti. Muhakkak ki onlar, bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Kur’an / Hud 111. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur’ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Kur’an / Yusuf 36. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen (vahiy) le sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden, âyetlerin bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O’na davet ediyorum, dönüşüm de O’nadır.” 43. O kâfirler: “Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter).” Kur’an / Rad KUR’AN’DAN ÖNCE İNEN KİTAPLARDA TAHRİFAT YAPILDI MI? Fakat şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Kur’an’dan önce inen kitaplar maalesef tahrif edilmiştir. Bunu Kur’an ayetlerinde gördüğümüz gibi, Tevrat ayetlerinde de görebiliyoruz. Öncelikle Kur’an’dan birkaç örnek verelim: 41- Yanınızdakini (Tevrat’ı) tasdik edici olarak indirdiğim (Kur’ân)a iman edin, O’nu, inkar edenlerin ilki siz olmayın, benim âyetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun. 42- Hakk’ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. 75- Şimdi bunların, size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki, Allah’ın kelâmını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi. 76- Üstelik iman edenlere rastladıklarında inandık derler, birbirleriyle başbaşa kaldıkları zaman, “Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah’ın size açıkladığı gerçekleri onlara da söylüyorsunuz? Hiç aklınız yok mu be?” derlerdi. 77- Peki bilmezler mi ki, onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıkça söylerlerse Allah hepsini bilir. 78- Bunların bir de ümmî (okuma yazması olmayan) kısmı vardır, kitabı bilmezler, ancak birtakım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar. 79- Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için “Bu Allah katındandır.” derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!.. Kur’an / Bakara 13- Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever. 14- “Biz hıristiyanız” diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına, kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne yapmış olduklarını onlara – elbette haber verecektir. 15- Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah’tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir. Kur’an / Maide 5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Kur’an/ Cuma Tevrat’ta karşılaştığımız en ilginç şey ise, bu kitapta Tevrat’ın tahrif edildiğinin yazılmasıdır. Aşağıdaki ayetleri ibretle okuyalım. BAP:88 Biz hikmetliyiz, ve RABBİN şeriatı bizdedir, diye nasıl söylüyorsunuz? Fakat işte, yazıcıların yalancı kalemi yalan düzdü.9 Hikmetli adamlar utandılar, yıldılar, ve ele geçtiler; işte, onlar RABBİN sözünü kendilerinden attılar; ve onlarda hikmetin nesi var?10 Bundan ötürü karılarını başkalarına, tanrılarını da mülk edinecek olanlara vereceğim; çünkü küçüğünden büyüğüne kadar her biri yalan düzüyor. BAP:93 Ve sanki yayları imiş gibi dillerini yalan için kurarlar; ve memlekette kuvvetlendiler, ancak hakikat için değil; çünkü kötülükten kötülüğe gidiyorlar, ve beni tanımıyorlar, RAB diyor.5 Ve herkes komşusunu aldatacak, ve doğruyu söylemeyecekler; yalan söylemeyi dillerine öğrettiler; fesat işlemek için yoruluyorlar.8 Onların dili öldürücü bir ok; hile söylüyor; ağzı ile komşusuna selamet der, ve içinden ona pusu kurar BAP:2336 Ve artık RABBİN yükünü anmayacaksınız; çünkü herkesin sözü kendi yükü olacak; çünkü siz hay olan Allah’ın, ordular RABBİNİN, Allah’ımızın sözlerini değiştirdiniz.Tevrat/Yeremya

     1. ama asıl olan iman ederiz biz insanoğlunun yalan yanlış değiştirdiklerine değil

     2. Allah katında din İslâm’dır.” (Âl-i imran:19)
      o kadar yere bakmaya ve bunu doğrudan nitelemeyen bir sürü ayeti ortaya koymaya da gerek yok sadece yukarıda yazan ayete bakmak; daha önce gelmiş kitap ehli peygamberlerin getirdikleri kitap ve tebliğ ettikleri dinlerin o dönemde geçerli olduklarını anlamak için yeterlidir. ayrıca kuran’ ı gerçekten anlamak için okursak orada daha önce inen din ve kitapların belli kavimlere indiğini ancak kuran’ ın tüm insanlığa indirildiğini de anlarız. sonuç olarak tabiiki hiç bir peygamberi ve dinini red etmiyoruz ancak islam geldikten sonra o gün itibarıyla diğer tüm dinlerin hükmü bitmiştir. zaten bunu yüce yaratan da bildiği için insanların tahrif ettikleri kitapları kullanım dışı bıraktığını belirtiyor. birde sadece Kuran’ ın tahrip edilemeyeceğinin taahhütünü veriyor diğer hiç bir kitapta bu taahhüt verilmemiştir. lütfen insanların akıllarını karıştırmayalım zira herkezin bu konuları detaylı olarak araştırmaya zamanı olmayabilir.

     3. ek olarak Peygamber efendimizin (SAV) “istanbul birgün müslümanlar tarafından alınacaktır, onu alan komutan ne güzel komutandır ve alan asker ne güzel askerdir ” diyerek mübarek insanın kutladığı tek ırk olurken daha yecüc mecüc ün tam ne olduğunu bilmeden bunun islamiyet için çok önemli işler yapmış olan türklere yüklenmesi zaten çok komik olmaktadır.

     4. Dostum bi AYET bir de HADİS yazıcam ve TÜRKLER için ortaya attığın bu teoriye karşı çıkıcam.. TÜRKLERİN neden önce arab tarafına sonra (anadoluya) ve neden (sonradan) geldiğini anlatmak isterim.

      AYET:
      Maide Suresi 54. ayet:
      “-Ey iman edenler! Aranızdan kim dininden dönerse (şunu) bilsin: Allah onun yerine öyle bir millet getirecek ki, Allah onları sever, Onlar da Allah’ı severler. Mü’minlere karşı mütevazi, kafirlere karşı ise (fevkalade) onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasından kormayan bir millet getirecektir. Bu Allah’ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah’ın lütfü ve nimeti geniştir, O bilendir.

      HADİS:
      Ashaptan insanlar Peygamber Efendimize sormuşlar; “Ya Resullallah İslam dinini direk birinci elden sen bize anlattın. Nasıl ibadet edeceğimizi sen bize öğrettin. İslam yolunda mallarınızı harcayın dedin verdik, İslam için cihad edin ve mertebelerin en yükseği olan şehitliğe yükselmemizi söyledin, birçoklarımızda İslam için şehit olduk. Senin her dediğini harfi harfine yaptık. Takva olarak bizden daha üstün birileri var mıdır?” dediler.
      Peygamber Efendimiz de “evet vardır dedi. ”
      “Öyle bir millet gelecek ki Onlar beni görmedikleri halde beni görmüş gibi iman edecekler. İslamı yüceltip İslam adaletini ve medeniyetini dünyaya yaymaya çalışacaklar ve onlar İslamın koruyucuları olacaklar. İşte ONLAR BENİM CENNETTEKİ KARDEŞLERİMDİR. Takva bakımından da sizden üstündürler.

      SİZCE ARAPLARINDA ÖVÜLMÜŞ MİLLET(TÜRKLERDİR) DEDİĞİ BU MİLLET GÖKTEN Mİ DÜŞECEK YOKSA YERDEN Mİ ÇIKACAK HAYIR BENCE BU MİLLET ANAYURTLARINI TERK EDEREK ORTAYA ÇIKACAK OLAN BİR MİLLET OLACAKTIR ODA (BÜYÜK İHTİMAL) TÜRKLERDİR. TÜRKLERİN FARKLI BİR COĞRAFYADAN GELİP BAŞKA Bİ COĞRAFYADA BAŞKA BİR GÖREV ÜSTLENMESİNİ SİZ NASIL YECÜC MECÜCLE KIYASLARSINIZ. (BENCE TABİ) TÜRKLER 3 KITAYA NAM SALMAYA YECÜC MECÜC OLDUĞUNDAN VEYA OLACAĞINDAN DEĞİL DOĞRUDAN YARATAN TARAFINDAN DİN İÇİN GÖREVLENDİRİLEN ÖVGÜ ALAN BİR MİLLETTİR.. FATİH SULTAN MEHMET İÇİN SÖYLENEN HADİSİDE SÖYLEMEDİM DAHA…..

     5. “Allah katında tek din islamdır” ayetini ben şöyle algılıyorum. Her ne kadar şu an İseviler, Museviler diye ayrı din mensupları olsa da, Bu dinler adını Hz. İsa ve Hz. Musa’dan almıştır ve başkaları tarafından verilmiştir bu isimler. Hristiyan yani Hz. İsa yani Christ adından adını alıp, dinin adı Christian (Hristiyan) olmuştur. Ben Kur’an’da Ey Ademoğulları, Ey İsrailoğulları diye başlayan ayetler biliyorum ama Ey Hristiyan’lar ey Museviler Ey Muhammedi’ler diye başlayan ayet varsa bilen söylesin. Yani insanlık boyunca gelmiş geçmiş tüm peygamberlere gelen dinlerin hepsinin Allah katında islam olduğunu düşünüyorum (tahrif edilen kitaplardan bahsetmiyorum) ki ayette de kastedilen “Allah katındaki tek din islamdır”dan ben bunu anlıyorum. Zaten Kur’an da tamamlayıcı olarak gelmiştir. Kur’an’ın kendinden önceki kitapların tamamlayıcısı olduğunu, sadece tahrif edilenlerin hükmünü kaldırdığını düşünüyorum. Asıl Allah’tan gelen Tevrat ve İncil’in, İslam hükümlerine zıt olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşünürsek imanın 6 şartından birini reddetmiş oluruz.

    3. Hocam öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Yecüc ve Mecüc konusunda araştırma yapan biri olarak bakış açınızdan fayda gördüğümü söylemeliyim. Bu konuda uzaydan geleceklerine dair tezlerde dahil olmak üzere yüzlerce farklı yaklaşım görmek aslında geniş bir bakış açısı için önemli bana göre. Burada sizi tenkit eden boş görüşlerin yorumlarını yayınlayarak bile onlara gereken yanıtı verdiğinizi düşünüyorum. Eski ahit eski ahittir ve bunların günümüzdeki hallerini yoksaymak büyük bir körlük olur. Sonuç olarak bu kitaplar tahrif edilmiş olsalarda olaylar ve anlatılanlar birbirine yakındır. Kitabımızı en doğru kılavuz olarak aldığımızda diğerlerinde aynı konuyla ilgili açıklamalardan faydalanmak veya bir araştırma yazısında bunları belirtmek nasıl küfür olabilir nasıl haççoculuk falan gibi kelimelerle anlatılır bilmiyorum. Bu tip yaklaşımlar gereksizdir. Tezlerin karşısına antitezle çıkılır. Kur’an-I Kerim tek kaynak olarak alsaydık sünneti hiç gözönüne almazdık. Bu nedenle her türlü bakış açısı ve araştırmaya saygı göstermek bence çok önemlidir. Gönül isterdi ki her şey bir matematik gibi sonuçlar veren bir netlikte olsun ancak o zaman da yorum katamayan bir insan olurduk. Tenkit etmeden kendi tezinle veya antitezinle. Yorum yazan ve bu yazıyı yazan herkese saygılar

   2. tarikcakir1980@ hakkı batıl batılı da hak gibi göstermek kuran da değil incil le Tevrat ta dır ne çabuk unuttuk o kitapları değiştirenler 13. yy da cennetin anahtarlarını satıyolardı tabi avrupada… ve bunu da zenginler alıyodu her yüzyılda bu firevun ailesi birşeyler çıkarır …. türk ü anlamak için kaşgarlı mahmut yeter……. onun içindirki kaşkarlı mahmutun kitabı vatikan da ve almanyadadır….. ne mutlu ki bize allh ü teala nın ordusu türklerdir…. boşunamı orta asyadan indik dünya ya yayıldık…. Amerika kıtasına . avrupanın geneline . uzak doğuya. ve anadoluya… bizim sanatımız cihattır… yazılanı okumak değil anlamak lazım …. bizim atalarımız satuğ buğra handan öncede gök tanrıya inanırlardı… işte bizim dinimiz de mantık dinidir şu anda yaşatan bir ülke yoktur buna izin vermiyolar onun için yobaz gösteriyolar kusursuz olan islamiyettir Müslüman değilll…. bunu tam tersi gösteriyolar … şu an bunu gösternler çıkış yolu arıyolar çünkü güçleri bu kadar … işte mehdiyette bundan sonra başlıyorrrr…. asrı saadet geliyor .. şeriatın türkce anlamına allah ın emirleri deniyorrrr….. halea nefsiniz sizi körlüyormu nekadar yırtınırsanız yırtının .kuran. gideceğimiz yeri söylüyor …. orası 9 katlı üstaraf manzaralı………………….

   3. Sayın damarlı yazar ilk önce bir yazıyı araştırıken iyi araştırın internetten bulma bilgiler ile buralarda tarih profösörü edası ile yalan yanlış iftiralar ve atıflarda bulun mayın ayrıca Kuranı- kerim diğer kitapların aksine incilin tevratın zebur un gerçek olanlarının varlığını savunur çünkü onlarda peygamberle indirilmiştir islamda tüm kitaplara ve peygamberle saygı hüret ve sevgi vardır .incil,zebur tevrat bunlarda Yüce Allah ın kitapalarıdır islam dinine mensup aoaln herekes saygı göstermelidir tahrip olup asıl bilgileri değiştirilmişsede Yüce Allah ın hikmetindendir ,işte size kuranda gerçek yecüc ve mecüc ,bunlar şaun var olan hiç bir insan ırkından değildir bu arada yecüc ve mecüc tüm insanlığa savaş açacaktır çünkü şeytannın başını çektiği bir insan saoyudur öyüzden dünyada yaşan tüm insanların başına bela olacaktır özellikle Yüce Allah a inanmayanlara.

    Kuran’da yecüc ve mecüc

    Kehf Suresi 93.-99. ayetlerde seddin yapımı şöyle anlatılır:

    93 – Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, onların önünde, hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu.

    94 – “Ey Zülkarneyn!” dediler, “Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin?”

    95 – O da şöyle cevap verdi: “Rabbimin bana verdiği imkânlar, sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir sed yapayım.”

    96 – “Demir kütleleri getirin bana!” Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince: “Körükleyin!” dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, “Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim.” dedi.

    97 – Artık o Ye’cüc ve Me’cüc’ün, ne seddi aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi.

    98 – Zülkarneyn: “Bu, Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi mutlaka gerçekleşir.”

    99 – O gün, yani kıyamet günü onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sûr’a da üfürülür, insanların hepsini bir araya toplarız.

    Enbiya Suresi 96.-97. ayetlerde seddin yıkılması şöyle anlatılır:

    96- Nihayet Ye’cuc ve Me’cuc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başlarlar.

    97- Ve doğru vaad vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır, “Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!” diyecekler.
    Bu arada İslam’ın Tevrat* ve İncil’e Bakışı , sayın damarlı okuyunda ufkununuz açılsın.

    İslam’ın bir konudaki görüşünü belirlemek için, her şeyden önce onun ana kitabı ve anayasası olan Kur’an-ı Kerim’in o hususta ne dediğine bakmak gerek. Bu açıdan Kur’an-ı Kerim’in şu anda insanlığın elinde bulunan iki önemli kitap ve din hakkında ne dediği çok önemlidir.

    Allah Teala birçok ayette, Hz. Musa’ya (Hud, 110; İsra, 2; Müminun, 49; Furkan, 35; Kasas, 43 vb.) ve Hz. İsa’ya (Tevbe, 30; Bakara, 87 vb.) “kitab” verdiğini/insanlara iletilmek üzere ilahi mesajını vahyettiğini haber verir. Kur’an-ı Kerim Hz. Musa’ya vahyedilen kitabın isminin, “Tevrat”, Hz. İsa’ya vahyedilen kitabın isminin, “İncil” olduğunu bildirir. (Hadid, 27; Maide, 44-46 vb.)

    Her iki kitap da öncelikle İsrailoğulları’na (Casiye, 16; Al-i İmran, 49; Mümin, 53 vb.), sonra da ulaşabildiği diğer bütün insanlara iletilmek üzere gönderilmiştir. Mesela Hz. Musa’nın peygamberlik görevi, Tevrat’ı, o günkü Firavun’a ve onun halkı olan Mısırlılara iletmeyi de içermektedir.

    Gerek sadece Tevrat’a itibar ettiğini söyleyen Yahudiler, gerekse hem Tevrat’a hem İncil’e itibar ettiğini söyleyen Hıristiyanlar, Kur’an’da “kitap verilenler” (Bakara, 144-145; Al-i İmran, 64,119-120; Nisa, 131 vb.), “kitaptan nasip verilenler” (Al-i İmran, 23) ve “kitaba varis kılınanlar” (40/53) “ehl-i kitap” (Maide, 15,19 Ankebut, 46-47 vb.) diye, yani “Allah teala tarafından kendilerine peygamber ve kitap gönderilen, dolayısıyla semavi kitap bilgisine sahip olan (Ra’d, 43) bunun hem yaşama, hem koruma, hem de diğer insanlara ve sonraki nesillere dosdoğru bir şekilde iletme sorumluluğunu yüklenmiş milletler-ümmetler” olarak anılmışlardır.

    Bugünkü haliyle diğer dinlerin ve kitaplarının hemen hemen hiçbiri kendi dışında gerçek kabul etmezken, Kur’an kendisini semavi kitaplar zincirinin bir halkası, fakat en son halkası olduğunu, peygamberinin de peygamberler zincirinin en son halkası olduğunu çeşitli ifadelerle ilan etmektedir. Mesela, Cenab-ı Allah, “Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler de… Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve “Peygamberleri arasında hiçbir ayırım yapmayız.” diye Allah’ın bütün peygamberlerine inandılar ve: “(Mesajını) İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz! Dönüş sanadır!” dediler.” (Bakara, 285) ayetiyle, gerçek müminlerin hak peygamberler arasında ayırım yapmadan, hepsinin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inandığını söylerken, peygamberine, “Biz, Allah’a, bize indirilene; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene; Musa’ya, İsa’ya ve (diğer) peygamberlere Rablerinden verilene inandık, iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O’na boyun eğen Müslümanlarız! Her kim İslam’dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.” (Al-i İmran, 84-85) demesini emrederken de, Müslümanlar olarak, sadece peygamberler değil onların kitapları arasında da ayırım yapmadığımızı, hepsinin Hak Teala tarafından farklı zamanlarda insanlığa gönderilen temeli İslam olan mesajlar olduğunu bildirir. Keza O, dinde Hz. Nuh’a emrettiği ile Hz. Muhammed’e vahyettiği ve Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa’ya gönderdiği bu İslam’ın özünün “Allah’ın dinini doğru tutup, onda ayrılığa düşmemek.” olduğunu (Şura, 13) haber vermektedir. Hatta, “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitab(lar)a da iman edin! Kim Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmazsa, pek derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir. İman ettikten sonra kafirliğe gidenleri, sonra yine iman edip tekrar kafirliğe gidenleri, sonra da kafirlikte ileri gidenleri Allah ne affedecek, ne de doğru bir yola çıkaracaktır.” (Nisa, 136-137) diyerek müminlere bu imanı emredip, endirekt bir yolla, önceki kitaba inanıp, sonra gelene inanmayanları kâfir ilan etmektedir. Çünkü bu ayetin son kısmı “Tevrat’a inandıktan sonra İncil’i inkar ederek küfre gidenleri, sonra yine İncil’e iman edip Kur’an’ı inkar ederek tekrar küfre gidenleri, sonra da küfürde ileri gidenleri Allah ne affedecek, ne de doğru bir yola çıkaracaktır” anlamını ima etmektedir.

    Yahudi ve Hıristiyanlar Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e inanmazlarken birbirlerine inanıyorlar mı? Hayır, onlar karşılıklı olarak birbirlerini de kabul etmiyorlar, “Yahudiler: ‘Hıristiyanların dayandığı bir şey yoktur.’ derken, Hıristiyanlar da: ‘Yahudilerin dayandığı bir şey yoktur.’ diyorlar. Oysa hepsi de Kitab’ı okuyorlar…” (Bakara, 113) ve ellerindeki kitap söylediklerinin aksini yazıyor.

    Ankebut suresinde, “Biz, hem bize indirilene iman ettik, hem size indirilene ve bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ancak biz yalnız O’na teslim olmuşuzdur.” (Ankebut, 46) diyerek Yahudi ve Hıristiyanlara bu imanı bildirmemiz emrolunduktan sonra, “İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) böyle bir kitap indirdik. O’nun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder.” (Ankebut, 47) buyurulup, aslında samimi Yahudi ve Hıristiyanların aynı imana sahip olarak Kur’an-ı Kerim’i kabul edecekleri bildiriliyor. Keza, “Kitap verilenlerden de Allah’a, size ve kendilerine indirilene, Allah’a boyun eğerek inananlar ve Allah’ın ayetlerini birkaç paraya satmayanlar vardır. İşte onların, Rablerinin katında mükâfatları vardır…” (Al-i İmran, 199) buyrulurken ehl-i kitap içinde, bir kısmı, Kur’an’ın hak olduğunu anlasalar bile dünya menfaatleri ağır basanlar, diğer kısmı ise kendi kitaplarının direktiflerine uyarak Kur’an’a ve İslam’a gelebilecek samimi müminler olmak üzere iki kısım insan olduğu bildirilmektedir.

    Kur’an-ı Kerim’in bize haber verdiğine göre, Allah Teala’nın Kur’an’dan önceki bu mesajlarında son peygamber, son kitap ve son ümmet hakkında önemli bilgiler veya ipuçları bulunmaktadır. Nitekim Ehl-i Kitap’tan iken Hz. Muhammed’e (a.s.m.) inanıp bu yeni dine boyun eğecek bazı insanların var olacağı haber verilirken şöyle buyruluyor: “Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı bulacakları peygambere, o okuyup yazma bilmeyen peygambere uyarlar. O, onlara iyilik emreder ve onları kötülükten alıkoyar, temiz, hoş şeyleri kendileri için helal, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar, sırtlarından (önceki dinden kalan) ağır (sorumluluk) yüklerini, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indirir atar. İşte o zaman ona iman eden, ona tam saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen bu kimseler var ya, işte o asıl maksada ulaşan kurtulmuşlar onlardır.” (A’raf, 157)

    Nitekim Hz. İsa da İsrailoğulları’na hitaben, “Ey İsrailoğulları, ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelmiş olan Tevrat’ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek adı Ahmed olan bir peygamberin müjdecisi olarak geldim.” demişti.” (Saff, 6). Fakat ona inanmadılar. Bu İsrailoğulları’nın ilk ve son itiraz ve inkarları değildi. Arap yarımadasında İslam öncesinde, bir azınlık olarak bulundukları Medine’de Arap kabileleri karşısında mağlup durumuna düşüp iyice bunaldıkları zamanlarda, Süddi’nin rivayetine göre, Tevrat’ı çıkarıp, ellerini Hz. Peygamber’den söz edilen ifadenin üzerine koyuyor ve “Ey Allah’ımız ahir zamanda bize göndereceğini vaat ettiğin şu peygamber hakkı için bugün bizi düşmanlarımıza karşı muzaffer kıl…” diyerek yüzü suyu hürmetine mağlubiyetten kurtuldukları (Alusi, 1/320) ve çok iyi bildikleri o Peygamber (a.s.m.) ile ellerindeki Tevrat’ın o bölümlerini doğrulayan o kitap geldiğinde de aynı itiraz ve inkarla karşılık vermişlerdi. Bu tavır onların ilahi laneti hak etmelerine neden olmuştu. (Bakara, 89).

    Bu yüzden onlar şöyle uyarıldılar: “Ey kitap verilenler, Allah yaptıklarınızı görüp duruyorken, niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap verilenler, niçin inananları Allah’ın doğru yolundan engelliyorsunuz? Halbuki siz (onun gerçek olduğunu) görüyorsunuz. O halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Al-i İmran, 98-99) “Ey kitap verilenler, şimdi size, kitabınızın gizlemekte olduğunuz birçok yerini sizlere açıklayan, birçoğunu da (bildiği halde sizi utandırmamak için açıklamayıp) geçiveren Peygamberimiz geldi. İşte size Allah’tan bir nur, bir parlak kitap geldi. Allah, rızası ardınca gidenleri onunla kurtuluş yollarına yöneltecek ve izni ile onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola koyacak. Ey kitap verilenler, bakınız size, peygamberlerin gelişinin kesintiye uğradığı bir zamanda: “Bize ne müjdeyle sevindirecek bir müjdeci ne de ihtar ile gocunduracak bir uyarıcı gelmedi!” demeyesiniz diye, tatlı ve acı gerçekleri açıklayan elçimiz geldi! İşte size hem müjdeci hem de uyarıcı bir peygamber geldi! Allah, her şeye gücü yetendir.” (Maide, 15-19)

    İşte ehl-i Kitab’ın uymaları söylenen bu yeni dinin adı İslam’dır. Aslında gerçek dinin adı dün de İslam idi, bugün de. Hz. Musa’nın getirdiği de Hz. İsa’nın getirdiği de Hz. Muhammed’in getirdiği de özde aynı bu İslam idi. Fakat insanlar ne zaman dinin özünden koptular, Allah’ın gönderdiğini bozdular, dinin adı değişti ve din, İslam olmaktan çıktı. Halbuki, “Her kim İslam’dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette gerçek zarar uğrayanlardan olur. Kendilerine açık deliller gelmiş ve peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişken, inananların arkasından nankörlük edip inkara sapan bir milleti, Allah nasıl başarılı kılar! Oysa Allah, zulmedenler topluluğunu başarılı kılmaz. İşte onların cezaları; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerinde olmasıdır. Sonsuza kadar o lanetin içindedirler, azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet verilmez.” (Al-i İmran, 85-88)

    Fetih Suresinin son ayetinde, “Muhammed, Allah’ın peygamberidir. Onun beraberindekiler ise, kafirlere karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onları cemaatle rüku ve secde ederek, Allah’ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Yüzlerindeki nişanları/alametleri, secde izinden (olan bir alamet/bir nurdur) Bu onların Tevrat’ta anlatılan örnek (halleridir). İncil’de ise örnek (halleri), kendileriyle kâfirleri öfkelendirmesi için, filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş sonra kalınlaşıp sapı üzerine dimdik doğrulmuş, çiftçilerin hoşuna giden bir ekine benzetilmiştir. Onlardan iman edip de iyi işler yapanlara Allah hem bir bağışlama vaad buyurdu, hem de büyük bir mükafat…” (Fetih, 29) buyrulmaktadır. Demek ki, hem Tevrat’ta, hem İncil’de Ümmet-i Muhammed’den söz edilmektedir. Eğer bugün elimizde bulunan Tevrat ve İncillerde, Kur’an’ın oralarda var olduğunu haber verdiği bu gibi şeyleri bulamazsak, bu kitaplara müdahale edilmiş olduğuna inanırız. Çünkü biz müminlere göre, Kur’an yalan söylemez. İşte bu Kur’an, aynı şekilde bu ümmetin hem peygamberi hem de kıblesi konusunda ehl-i Kitab alimlerinin önceden bilgisi olduğuna işaret ederek, şöyle diyor: “Haydi (namaz kılarken) yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir! Siz de ey insanlar, nerede bulunursanız, yüzünüzü o yana doğru çeviriniz. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da şüphesiz bu kıble emrinin, Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu kesinlikle bilirler. Kendilerine kitap verdiğimiz toplumların alimleri, peygamberi, oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden bir takımı, gerçeği bile bile gizlerler.” (Bakara, 144-146)

    Son peygamber ve son kitap ve son ümmetle ilgili bilgilere sahip oldukları için Hz. Peygamber’e (a.s.m.) “Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o (Kur’an) tamamıyla gerçek olarak Rabb’in tarafından indirilmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma.” (En’am, 114) ve “Şu sana indirdiğimiz şeylerde faraza şüphe edecek olursan, senden önce kitap okuyanlara sor! Andolsun ki, sana Rabb’inden gerçek geldi, sakın şüphe edenlerden olma!” (Yunus, 94, benzeri ayet: En’am, 114) buyrularak, önceden kitap bilgisine sahip insanlara bu konuları sorabileceği ve onlar bu önemli konuda şahitler konumunda oldukları bildiriliyor. Hatta, “Sen peygamber değilsin.” diyen müşriklere karşı, “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap ilmi bulunan yeter!” (Ra’d, 43) demesi emrediliyor.

    Ehl-i kitaptan, Hz. Peygamber zamanında Medine’de bulunan Yahudiler, bu bilgileri ile, herkesten önce iman ederek cahil ve kitap bilgisinden çok uzak Arap müşriklere önder olup imanlarına vesile olacak yerde, bile bile Allah’ın ayetlerini inkar edip, hakkı batılla karıştırıp, gerçeği gizlemekle kalmamış (Al-i İmran, 70-71), bu konumlarını çok yanlış olarak kullanma yolunu tercih etmişler ve “Kitap verilenlerden bir kısmı (çok ahlaksız bir taktik izleyerek) şöyle demişti: “Varın o inananlara indirilene gündüz inanın, yani inandığınızı söyleyin, gün sonunda da dönüp inkar edin, belki o Müslümanlar da (size bakarak/size kanarak) imanlarından dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başkasına aman vermeyin.” (Al-i İmran, 73) Dolayısıyla da onların bu gayr-i samimi davranışlarına karşı Arap yarımadası için Müslümanlara iki alternatif gösterilmiştir: “Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere, hor ve hakir oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!” (Tevbe, 29)

    Bu ayet gösteriyor ki, ehl-i Kitap aslında uhrevi olarak, İslam’ı kabul etmek, Hz. Muhammed’e inanmak ve itaat etmekle sorumludurlar. Fakat dinde zorlama olmadığı için de, eğer inanmak istemezlerse, dünyevi hukuk bakımından, en azından mal ve can emniyetlerinin bir vergisi olmak üzere cizye vermek suretiyle istedikleri gibi inanmaya ve yaşamaya devam edebilirler. Yine bu ayet, bazı hocalarımızın, “Şüphe yok ki, iman edenlerden, Yahudi, Hıristiyan ve Sabilerden her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükafatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 62; benzeri Maide, 69) ayetlerine dayanarak ve bu ayetleri öncesine-sonrasına bakmaksızın yorumlayarak, “Ehl-i Kitap, eğer Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve kitaplarına göre amel ederlerse Cennete girerler.” demelerinin hatalı olduğu gösterilmekte, Hz. Peygamber’in şeriatındaki haram ve helallere uymadan ve onun dinini din edinmeden Cennetlik olmayacakları ifade edilmektedir. Nitekim Maide Suresinde bu ayetin hemen öncesinde, “Ey Peygamber de ki: “Ey kitap verilenler, siz Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirilen (bu Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz.” Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen -bu Kur’an-, onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın!” (Maide, 68) buyrulması bunu teyid ediyor.

    Fakat ortada bir problem var: Gerek Tevrat, gerek İncil, ilk vahyedildikleri gibi dosdoğru kaldılar mı ki, onları samimi olarak okuyan ve uygulayanlar gerçeğe ulaşabilsinler?

    Kur’an-ı Kerim’in bu konuda, tek tek ele alındığında sanki bir çelişki varmış sanılan, fakat birlikte değerlendirildiğinde birbirini tamamladığını söyleyebileceğimiz iki tür açıklaması var. Kur’an bir taraftan Tevrat ve İncil’e atıflarda bulunup, onların da Kur’an-ı Kerim gibi bir takım yüce özelliklere ve sıfatlara sahip olduğunu bildirir; bir taraftan da “tahrif”ten söz eder. Zaten Kur’an ile bugün elimizdeki Tevrat ve İncil arasında karşılaştırmalar yaptığımızda, Kur’an’a uyan, yakın olan ve uymayıp tamamen zıtlık ifade eden kısımlar olduğunu görmekteyiz. Bu da gösterir ki, konu tek yönlü değildir.

    Birinci açıdan baktığımızda Kur’an-ı Kerim birçok ayetinde kendisinin ve Hz. Peygamber’in, önceki kitapları, özellikle Tevrat ve İncil’i “musaddık” olduğunu söyler. Bununla da kalmaz, İncil’in de Tevrat’ı “musaddık” olduğunu açıklar. İsrailoğulları’na Peygamber olarak gönderildiğini bildirdiği Hz. İsa’nın (a.s.) “Ben, hem size, Tevrat’tan önümde bulunanı tasdik edici olarak, hem de size haram edilenin bir kısmını helal kılmak için ve Rabb’inizden bir mucize ile size geldim; Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah, benim de Rabb’im, sizin de Rabb’inizdir. Onun için hep O’na kulluk edin! İşte bu doğru yoldur.” (Al-i İmran, 48-50/Maide, 46) dediğini nakleder. Hatta bir diğer ayette bunlara ilaveten o, “Önümdeki Tevrat’ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olan bir peygamberin müjdecisi olarak geldim.” (Saff, 6) dediğini haber verir.

    Bu ayetlerde Musa ve İsa’nın, Tevrat ve İncil’in, aynı zincirin, yani nübüvvet zincirinin birer halkası olduklarına, dolayısıyla hep birbirlerini doğrulayan ve özde aynı mesajı taşıyan peygamberler ve kitaplar olduklarına; bu kitapların da “Allah’ın kelamı” (Bakara, 75) olduklarına işaret edilmektedir.

    Cenab-ı Hak, “O, sana kitabı, önündeki (o kitapları) doğrulayıcı olarak hak ile indirmektedir. Önceden de insanları doğru yola iletmek için Tevrat’ı ve İncil’i indirmişti. Bir de ayırt eden (bu) Furkan’ı indirdi.” (Al-İmran, 3) buyururken, Kur’an’ın da aynı zincirin bir halkası olarak, kendinden öncekiler için özellikle Tevrat ve İncil için bir “musaddık” (En’am, 92; Ahkaf, 12; Bakara, 89, 91, 97; Fatır, 31; Ahkaf, 29-31) olduğunu ve onları tasdik ettiğini (Yunus, 37) ifade ediyor. Bu ayette “Furkan” ismiyle Kur’an’a dikkat çekişi, öncekilerin hakemi ve şahidi olarak bu son vahyin özel konumunu göstermektedir.

    Maide suresindeki ilgili ayet, Kur’an’ın sadece bir “musaddık” değil, aynı zamanda bir “müheymin” olduğunu bildirerek, bu konuda önemli noktalara işaret ediyor. Bu ayette Hz. Peygamber’e (a.s.m.) hitaben buyruluyor ki: “Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit/müheymin olmak üzere bu hak kitabı indirdik; onun için sen de aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme! Her biriniz için bir kanun ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek…” (Maide, 48). “Müheymin”, “gözetip, muhafaza eden” demektir. (Razi, Tercüme, 9/95-96) Dolayısıyla Kur’an bunların doğrularını söyleyerek bir bakıma onların haklarını ve saygınlıklarını korumaktadır. Bu kitaplar arasında ancak ahkam açısından bazı farklılar olabilir, özde, inanç ve haberlerinde farklı olamazlar. Fakat ayette şu gerçeğe de dikkat çekiliyor ki, yenisi geldikten sonra artık eskisinin hükmü sona ermekte ve artık hüküm yeni ve son şekle göre verilmektedir.

    Bu yüzden, Allah Teala ehl-i kitaptan öncelikle Medine’de bulunan Yahudilere “Ey İsrailoğulları, size lütfettiğim nimetimi hatırlayın, Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size olan ahdimi yerine getireyim ve artık Benden korkun Benden. Ve beraberinizdeki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur’an’a iman edin, O’na inanmayanların ilki siz olmayın, ayetlerimi de bir kaç paraya değiştirmeyin ve Benden sakının artık Benden! Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin! Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!” (Bakara, 40-42) diye seslenerek Kur’an’a inanmalarını ve uymalarını emretmektedir. Hatta bir diğer ayette, “Ey kendilerine kitap verilenler, gelin o beraberinizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba, biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden veya onları Cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi, lanetlemeden önce iman edin!..” (Nisa, 47) buyurarak onları lanetiyle tehdit etmektedir. Fakat onlardan bir kısmı, hatta çoğu, Allah tarafından yanlarındaki kitabı doğrulayıcı bir peygamber gelince, sanki gerçeği bilmiyorlarmış gibi Allah’ın kitabını, yani ellerindeki şekliyle bile Tevrat’ı arkalarına attılar. (Bakara, 101)

    Bütün bu ayetlerde geçen “musaddık” kelimesi, “mükezzib”in zıddıdır. Mükezzib birisini yalanlamak, yalan söylediğini iddia etmektir; musaddık da birisini doğrulamak, doğru söylediğini, haber verdikleri şeylerin doğru olduğunu söylemek, onu desteklemektir. Dolayısıyla Kur’an, Tevrat ve İncil için musaddık ise, “Tevrat ve İncil doğru söylüyor.” demektedir. Hatta ilgili ayetlerin çoğunda “yanınızdaki, elinizdeki, beraberinizdeki o kitabı” denilerek, en azından Hz. Peygamber zamanında ehl-i Kitab’ın elinde bulunan Tevrat ve İncil için bu nitelemeyi yapmaktadır. O günden bugüne de bu kitapların değişmediğini yahut tercüme edilirken bazı özel kelimelerin “paraklit” gibi biraz daha kapalı hale geleceği tarzda çevrilmesi dışında çok fazla değişmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugün elimizdeki şekli ile, Tevrat ve İnciller için, bütün muhtevaları açısından, bazı konularda tamamen farklı şeyler söyleyen Kur’an’ın doğrulayıcı olması mümkün mü?

    Kaldı ki, Kur’an-ı Kerim, Tevrat ve İncil için “musaddık” olduğunu söylemekle kalmıyor, onları kendisinin sahip olduğu birçok güzel vasıfla da niteliyor.

    Mesela Tevrat hakkında, “Musa’ya, güzelce tatbik edene nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi detaylı açıklamak, doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik ki, Rablerine kavuşacaklarına inansınlar… Bu ise indirdiğimiz tam, mübarek bir kitaptır. Bundan böyle buna uyun ve korunun ki, rahmetimize eresiniz.” (En’am, 154-155) buyrulmaktadır. Bir başka ayette, bir yoruma göre Tevrat, hak ile batılın arasını ayıran “furkan” olarak niteleniyor (Bakara,53). Yine Tevrat’ın, birçok ayette “nur” ve “hidayet rehberi” olarak (Maide, 44; En’am, 91; Müminun, 49), özellikle de İsrailoğulları için bir hidayet rehberi olarak (Secde, 23; İsra, 2) indirildiği bildiriliyor ve mesela şöyle buyruluyor: “Biz, Musa’ya, güzelce tatbik edene nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi detaylı açıklamak, doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik.” (En’am, 154) ve “And olsun ki, Biz Musa’ya o hidayeti verdik ve İsrailoğulları’na o kitabı miras kıldık, akl-ı selim sahiplerine bir yol gösterici ve bir ihtar olmak üzere…” (Mümin, 53-54).

    Kur’an’a göre Tevrat’ın diğer bir niteliği de “besair”dir. Nitekim “Andolsun ki, Biz Musa’ya o kitabı, ilk nesilleri helak ettikten sonra, besair, yani insanların vicdanlarını aydınlatacak görüşlerle dolu bir kitap ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere verdik; belki düşünür, ibret alırlar.” (Kasas, 43) buyrulmaktadır. Tevrat bir başka ayette “rahmet”in yanı sıra “imam”, yani “yol gösterici-önder” olarak (Hud, 17; Ahkaf, 12); bir diğer ayette de, “her şeyi açıklayan, açıklama ve detaylandırma özelliği ileri derecede olan kitap” anlamında (Alusi, 23/1238) “kitab-ı müstebin” (Saffat, 117) olarak nitelendirilmektedir.

    Sadece Tevrat değil, İncil de çeşitli ayetlerde, “nur”, “hidayet rehberi” ve “hikmet” olarak nitelendirilmekte (Maide, 110) ve mesela “Meryem’in oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” (Maide, 46) buyrulmaktadır. Yine bir çok ayette bu iki kitap, aynen Kur’an-ı Kerim gibi “ilim” ve “beyyinat” (Bakara, 87,92; Al-i İmran, 19; Nisa, 153; Maide, 110; Casiye, 16-17) olarak nitelenmiştir. Çünkü, biraz sonra işaret edeceğimiz şeylere rağmen, bu kitapların hepsi özde aynı hakikatleri ihtiva etmektedir. Bu yüzden Hz. Peygamber’e onlara hitaben “Ey kendilerine kitap verilenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim, Allah’tan başkasına tapmayalım, O’na hiçbir ortak koşmayalım ve Allah’tan başka kimimiz kimimizi Rab edinmesin!” (Al-i İmran, 64) demesi emredilirken hepsinin tevhit temeli üzere (Nisa, 131) olduğu bildiriliyor. Aynı şekilde “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, Cennet kesinlikle kendilerinin olması pahasına satın aldı. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Tevrat’ta da, İncil’de de, Kur’an’da da Allah’ın söz verdiği bir vaaddir…” (Tevbe, 111) denilirken, üç kitabın da aslında aynı çizgide olduğuna işaret ediliyor.

    Sadece bu üç kitap değil, bunlarla birlikte önceki semavi kitaplar da insanlara hem aynı gerçekleri haykırmışlardı ve mesela şöyle demişlerdi: “Hiçbir günahkar başkasının günahını çekecek değildir. Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir. Ve elbette çalışması yarın görülecek, sonra ona en değerli mükafat verilecek. Ve elbette sonunda Rabb’ine gidilecektir. Doğrusu güldüren de, ağlatan da O’dur. Doğrusu öldüren de, dirilten de O’dur.” (Necm, 36-44 vd.) “Doğrusu felah bulmuştur temizlenen; Rabb’inin adını anıp namaz kılan. Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” İşte bütün bu gerçekler (önceki peygamberlere gönderilen) ilk sahifelerde vardı, İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde…” (A’la, 14-19)

    Fakat ehl-i Kitap kitaplarındaki ilme ve gerçeklere değil, heva ü heveslerinin peşine düştüler (Kasas, 50; Bakara, 145), dolayısıyla aşırılıklara düştüler (Maide, 77; Nisa, 171) ve kendi uydurdukları aslı-astarı olmayan bir takım kuruntuları esas aldılar. (Al-i İmran, 24) Ehl-i Kitab’ın özellikle okuyup yazma bilmeyen, kitaplarında ne yazdığından haberi olmayan kısmı böyle bir takım kuruntu yığını hayaller kurar ve sadece zan ardında dolaşırlar (Bakara, 78) idi.

    Halbuki Allah Teala ehl-i Kitab’a ellerindeki kitaplarla hükmetmelerini emrediyor ve buyuruyor ki: “Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat’ı indirdik. Kendilerini Allah’a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah’ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Benden korkun ve Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin! Ey hakimler, her kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, onlar hep kafirlerdir. Biz, o Tevrat’ta onlara şu hükmü yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş ve yaralama(lar)da kısas… Kim de bu hakkını sadakasına sayar (bağışlar)sa, o, günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Her kim, Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar hep zalimlerdir.” (Maide, 44-45)

    Sonra Hıristiyanlar için buyruluyor ki: “Ehl-i İncil, yani İncil’e inananlar, Allah’ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar dinden çıkmış günahkarlardır. Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak üzere bu hak kitabı indirdik; onun için sen de aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme!..” (Maide, 47-48) Bu ifadelerden normal olarak, “Herkes elinde hangi kitap varsa ona uysun yeter” anlamı çıkarılır. Eğer devamı olmasa idi, biz de böyle anlardık. Fakat devamında, Hz. Peygambere hitaben, “Aralarında yalnız Allah’ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine uyma ve Allah’ın indirdiği hükümlerin birinden onların seni şaşırtmalarından sakın! …” (Maide, 49) buyruluyor.

    Aynı anlamda Cuma suresinde, Tevrat bilgisine sahip olduğu halde, sanki sahip değilmiş gibi davranan/halklarına bu bilgiyi vermeyen din adamlarının durumu, “ciltlerle kitap taşıyan eşeğin haline” benzetilmiştir. (Cuma, 5) Çünkü ancak eşekler sırtlarında ne kadar kıymetli kitaplar olursa olsun, davranışlarını değiştirmez, o kitaplara göre düzeltmezler. Eğer bu kitapları bilenler, bildiklerine uygun davransalardı, daha önce Cenab-ı Allah’a verdikleri sözü tutup, o son kitap ve son peygambere inanmaları gerekecekti.

    Kur’an-ı Kerim’e göre bunun önemli nedenlerinden biri dünyevi menfaatler/dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmeleri idi; ehl-i Kitab’ın özellikle bilginleri-din adamları, ahiret mükafatları yanında hep “azıcık” kalmaya mahkum dünya rantını ellerinden kaçırmamak için gerçekleri gizlediler. Hatta bu yüzden daha önce kendi peygamberlerinin de bir kısmını yalanladı, bir kısmını öldürdüler. (Bakara, 86-87; 174-175) Bu tutarsızlık, bazıları için, o peygamberlere ve kitaplarına inandıklarını söyledikten sonra da devam etti; işlerine gelmediği zaman o kitaplarının da bir kısmına inanıp gereğini yaptılar, bir kısmını görmezden gelip gereğini yapmadılar. (Bakara, 85)

    Elbette sayıları az da olsa içlerinde, elindeki kitabı içtenlikle okuyup, gereğini yapan, Allah korkusu ve saygısı ile dopdolu olduğu için Allah’ın ayetlerini az bir dünyalık uğrunda satmayan kimseler de oldu (Al-i İmran, 199) ve olacak. Fakat bu milletlerin halefleri de bu değersiz dünya hayatını tercih ettiler. (A’raf, 169)

    Bu yüzden Allah Teala onlara, “Ey İsrailoğulları, size lütfettiğim nimetimi hatırlayın, Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size olan ahdimi yerine getireyim ve artık Benden korkun Benden. Ve beraberinizdekini tasdik edici olarak indirdiğim Kur’an’a iman edin, O’na inanmayanların ilki siz olmayın, ayetlerimi de bir kaç paraya değiştirmeyin ve Benden sakının artık Benden! Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!” (Bakara, 40-42)

    Ama onlar ne yapıyorlar, özellikle bilgilileri birbirleriyle baş başa kaldıklarında da: “Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah’ın size açıkladığı hakikati o müminlere söylüyorsunuz? Aklınız yok mu be!” deyip (Bakara, 76), Allah’a açıklama sözü verdikleri bu gerçekleri, kendi dinlerinden olmayanlardan bile saklamaya çalışıyorlar.

    Fakat Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, “Allah’a verdikleri söze ve kendi yeminlerine bir kaç para uğruna hainlik edenlerin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah, onlarla konuşmayacak, kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı elim bir azaptır. Bir de onlardan bir grup vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba bakarak eğip büğerler. Oysa o (söyledikleri şeyler), kitaptan değildir. Yine: “O, Allah tarafındandır.” derler, oysa Allah tarafından değildir. Ama, bile bile Allah adına yalan söylerler.” (Al-i İmran, 77-78)

    Bu insanlar önce bir şey uydurur, sonra ona kendileri de inanmaya başlarlar; böylece uydurdukları şeyler din konusunda kendilerinin şaşırıp yanılmasına neden olur. Mesela, “Hz. Peygamber ile kendileri arasında veya içlerinden İslam’ı kabul edenlerle etmeyenler arasında, Hz. İbrahim konusunda, yahut recm konusunda, yahut İslam’ın hak din olduğu konusunda, gerçek ile yalanı ortaya koysun diye hakem olması için Allah’ın kitabına, yani ellerinde bulunan Tevrat’a” (Alusi, 3/110-111) başvurmaya davet olunduklarında, içlerinden bir kısmı, uydurdukları bir yalana tutunarak “Sadece sayılı bir kaç gün dışında asla bize ateş dokunmaz.” diyerek, (yanlış davranmakla fazla bir ceza çekmeyeceklerini umarlar) yüz çevirerek dönüp giderler. (Al-i İmran, 23-24)

    Bunlar sadece sözlü olarak değil, yazarak da Allah adına yalanlar uydururlar. İçlerinden bir kısmı, biraz para almak için kendi elleriyle kitap yazarlar ve sonra: “Bu Allah tarafındandır.” derler. ( Bakara, 79) Bu bir yalanı Allah adına iftira etmek, Hak Teala’nın buyurmadığı bir şeyi O’na nisbet etmektir. Halbuki Allah’a bir yalanı isnad edip, Allah’a iftira edenden daha zalim kimse yoktur. (Saff, 7; Al-i İmran, 93-94)

    Ehl-i Kitap, daha önce samimi müminlerken/Tevrat ve İncil’i duyunca kalpleri titrerken, peygamberlerinden sonra üzerlerinden uzun bir zaman geçince (Alusi, 27/181) kalpleri katılaştı, çoğu günaha dalmış kimseler oldu. (Hadid, 16)

    Cenab-ı Allah önce onlara hitaben, “Bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi, hatta daha duygusuz; çünkü taşların öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor, öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor ve öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor.” (Bakara, 74) buyuruyor, sonra da müminlere diyor ki: “Şimdi bunların size iman edeceklerini ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir zümre vardır ki, Allah’ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.” (Bakara, 75) Dolayısıyla bunlar sırf bu dine ve Hz. Muhammed’e inanmamak için onunla ilgili bölümleri bile bile değiştirirlerdi. (Alusi, 1/298)

    Halbuki Allah Teala onlarla, “Eğer siz namazı kılar, zekatı verir, bütün peygamberlerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allah’a gönülden ödünç verirseniz, kesinlikle günahlarınızı silerim ve sizi altından ırmaklar akan Cennetlere koyarım…” diye bir sözleşme yapmıştı. (Maide, 12)

    Bu sözleşmelerini bozmaları yüzünden, Allah onları lanetledi ve kalplerini kaskatı etti. Kalpleri o kadar katılaştı ki, Allah’ın ayetlerindeki kelimeleri yerlerinden oynatarak değiştirir oldular. (Maide, 12; 41-42) Bir rivayette İbn Abbas’a göre bu tahrif, yani değiştirme, kendi kötü niyetlerine uygun olarak ayetleri yalan-yanlış yorumlamak suretiyle oluyordu. Fakat çoğu alime göre, -ki yine bu çoğunluğa diğer rivayette İbn Abbas da dahildir- tahrif, ayetin zahirinden de ilk anda anlaşıldığı gibi, Tevrat ayetlerindeki asıl kelimelerin yerine tamamen zıddı kelimeler koymak suretiyle yapılıyordu. (Alusi, 1/298; 5/46)

    Bunlardan hem Tevrat’ın kelimelerini, hem de konuşurken kendi kullandıkları kelimeleri tahrif ediyor, dillerini eğip bükerek, İslam ile alay ederek, sanki güzel şeyler söylüyorlarmış gibi yapıp, onlar yerine el-çabukluğu-dil çabukluğu ile, “Dinledik, isyan ettik.”, “Dinle dinlenilmez olsaydın.” ve “Bizi güt.” gibi ifadeler kullanıyorlardı. Bu ifadelerin Arapçaları, tamamen zıddı anlamlara gelen kelimelere çok yakın olduğu için muhatab, dikkat etmezse kendisine iltifat edildiğini sanıyordu. Böyle diyeceklerine “Dinledik, itaat ettik.”, “Dinle ve bizi gözet.” deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve daha dürüst olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah kendilerini lanetlemiştir. Onun için pek azı dışında imana gelmezler. (Nisa, 46) Bunların çoğu, dünya menfaatini elden kaçırmama niyeti yanında, azgınlıklarından ve çekememezliklerinden dolayı, gerçekleri bildikleri halde, son kitaba ve peygambere inanmıyor (Al-i İmran, 19-20; Şura, 13-14; Casiye, 17) böylece ilahi lanet ve gazabı hak ediyordu.

    Kur’an-ı Kerim’in bir taraftan Tevrat ve İncil’i öven, hatta ehl-i Kitab’ın ellerinde bulunan Tevrat ve İncil’i öven, bir taraftan da müntesibi din adamlarınca tahrif edildiklerini, bunlardan bazıları tarafından yazılıp, bilgisiz insanlara Allah katındanmış gibi sunulduklarını gösteren ifadeleri bizi şu sonuca götürebilir: Hz. Peygamber zamanındaki Tevrat ve İncil, tercüme yoluyla ufak tefek değişikliklere uğratılmış olsalar da bugün elimizde bulunan Kitab-ı Mukaddes ile hemen hemen aynıdır. Çünkü tarihi olarak Hz. Peygamber zamanına, hatta daha öncesine ait nüshalar bugün mevcut. Dolayısıyla Kur’an’ın bu iki uçlu ifadesini bugünkü Tevrat ve İncil için söylenmiş kabul edip diyoruz ki: Bu Tevrat ve İncil, bir takım tahriflere maruz kalmış. Fakat bu baştan sona kitapların bütününü kapsayan bir tahrif değildir. Bu kitapların bozulmayan, ilk şekline uygun olarak, ahlaki-ahkami-itikadi gerçekleri ifade eden kısımları da çoktur. Bu halleriyle bile doğru okunduğu zaman insanı Tevhid’e, Kur’an’a, İslam’a ve Hz. Muhammed’e ulaştırabilecek özelliğe sahiptir. Bu yüzden Kur’an ehl-i Kitab’a, ısrarla ellerindeki kitaba, peşinden de Kur’an’a uyma çağrısı yapıyor.

    Kur’an’ın Tevrat ve İncil hakkındaki bu tür övücü ifadeleri o kadar dikkat çekicidir ki, “Çağımızdaki Tevrat, Zebur ve İncil güvenilir kitaplar mıdır, yoksa değiştirilmiş midir?” sorusuna, güya, kulaktan dolma sözlere ve söylentilere değil, bilimsel gerçeklere dayanarak, tatmin edici delilleri ile cevap verme iddiasında olan asker kökenli bir Hıristiyan yazar ve ilahiyatçı “Yahudi, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarına Göre Kutsal Kitabın Değişmezliği” isimli kitabında “Kur’an-ı Kerim’in Tanıklığı” (s. 79-111; 156-199) başlığı altında, -biraz da saptırarak- delil olarak bu ifadeleri kullanabiliyor. (Daniel Wickwire, Lütuf Yayıncılık, İstanbul, 1999) Fakat Kur’an, diğer taraftan, mezkur yazar yorumlarla ve özellikle Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk gibi ilahiyatçılardan alıntılar yaparak aksini iddia etse de, bu kitaplara müntesip olduğunu iddia eden kimseler tarafından bir tahrife uğratıldığına da ısrarlı bir şekilde işaret etmektedir.

    Aynı yazar, bu konuda, söylediği birçok şeyle çelişkiye düşme pahasına, Prof. W. Montgomery Watt’a dayanarak şu iddialara yer verir: “Genellikle kabul edilir ki, Hz. Muhammed Kutsal Kitap hakkında bilgisini Mekke’deki bilginlerden topladı.” (Watt, Muhammed, Prophet and Statesman, s.41, Londan, 1961) Herhalde Mekke halkı de o dönemde Kutsal Kitap ve Kur’an-ı Kerim arasında bir fark olmadığını düşünüyordu. Sanki bu iki kitap arasında tek bir fark vardı, o da, Kur’an-ı Kerim’in Arapça olarak indirilmesiydi… “Hz. Muhammed’in ölümünden sonra on-on iki yıl içinde Araplar Irak, Suriye ve Mısır’ı fethettiler, doğu ve batı yönünde yayılmalarını da sürdürdüler. Fetihler, onları iyi eğitim görmüş çok sayıda Hıristiyan’la ilişkiye soktu ve daha ileri düzeyde bir “savunma” gereği doğdu. Bu durum, aşırı titizlik gösterme çabasını, Yahudi ve Hıristiyan kutsal metinlerin bozulduğu tarzında bir akideye dönüştürdü….” (Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, s. 18-19, İz Yay., İstanbul, 1983)

    Bu iddialar, Hz. Muhammed’i, vahiy alan bir peygamber değil, bilgilerini toplumundan alan ve bilgileri değiştikçe iddiaları da değişen bir insan ve sanki Kur’an, Tevrat ve İncil gibi, Hz. Peygamber’den sonra üzerinde oynanmış bir kitap gibi göstermektedir. Bu Batılılar, bir taraftan Kur’an’ı da kabul eder görünüp, ayetlerini delil olarak kullanıyorlar, diğer taraftan, onun insan eseri olduğunu ileri sürüyorlar ve kitaplarında apaçık çelişkileri görmeyip, haşa peygamberin çelişkiler içinde olduğunu ima ediyorlar.

    Aynı yazar hiç utanmadan şunları ileri sürebilmektedir: “Zaman geçtikçe Müslüman bilginler kutsal kitabı incelemeye başladıklarında hayal kırıklığına uğramışlardır. Kutsal Kitab’ın İslam Peygamber’i ve İslam inançlarına destek vereceğine, onun ana öğretileri ile çeliştiğini görmüşlerdi. Tevrat, Zebur ve İncil birbirleriyle tam bir uyum içinde oldukları halde, Kur’an’dan çok farklıydılar. Kur’an’la Tevrat arasında inanç farklılıkları ve ayrılıkları vardı. Ama sanki iş işten geçmişti, çünkü Kur’an’a göre Kutsal Kitap doğru ve güvenilirdi. Kur’an’ın, Kutsal Kitab’ı doğru bir kitap olarak kabul edip, onu hemen hemen aynen tekrarladıktan sonra Tevrat ve İncil’in tahrif edilmiş olduğunu bildirmesi aklın kabul edeceği bir şey değildir. Onun için İslamiyet’i korumak amacıyla Kutsal Kitab’ın sonradan değiştirildiği gibi bilime ve tarihe dayanmayan söylentiler yaymaya başlamışlardı. “Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini iddia eden hiçbir Müslüman bu konuda sağlam bir kanıt getirememiştir. Bu iddiayı ortaya atanlar, Kutsal Kitab’ın ne zaman değiştirildiğini, kim tarafından değiştirildiğini ve ne kadarının değiştirildiğini açıklayamamaktadırlar. Onların bu tavrı Kur’an ve Kutsal Kitab’ın farklılığını haklı çıkarmak için sahip oldukları önyargıdan kaynaklanmaktadır. Bu tavrın bilimsel ve tarihi bir dayanağı yoktur.” (Gilchrist, The Christian Witness to the Muslims.., s. 270, 1988’den naklen) (Wickwire, 340-343)

    Halbuki tarihte ve günümüzde hem de Batıda/kendileri tarafından yapılan bir çok araştırma gerçeğin Kur’an’da yazıldığı gibi olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla yeni bilgiler sonucu görüş değiştirme söz konusu olmayıp, bilakis gerçek iki yönlüdür ve Kur’an her ikisine de işaret etmiştir: Evet Tevrat ve İncil, hem tahrife uğramış bölümler, hem de Kur’an ile paralel gerçekler ihtiva eden bölümler ihtiva etmektedir. Kitab-ı Mukaddes’teki tahrif aksi iddia edilemeyecek kadar açıktır. Bu konuda, Delhili Rahmetullah Efendi’nin, Batı’nın kendi kaynaklarını da sık sık kullanarak yazmış olduğu İzharu’l-Hak isimli eseri başka söze hacet bırakmayacak derecede yeterli delil sunmaktadır (Sönmez Yayınları, İstanbul, 1972)

    Biz de bugün Batı dünyasının elindeki Kitab-ı Mukaddes’e, yani Tevrat ve İncil’e baktığımızda Kur’an ile ve Hz. Peygamber’in (a.s.) hadisleri ile paralellik arz eden birçok cümle görüyoruz. Mesela, Kur’an’da, Tevrat’ta yazılı olduğunu haber verdiği şeylerin bazısını aynen, bazısını kısmen buluyoruz, fakat bazılarını hiç bulamıyoruz. Bundan anlaşılıyor ki, tahrife uğramamış olanları aynen, kısmen tahrif edilmişleri kısmen buluyoruz, diğerlerini bulamıyoruz.

    Öyle ise Kur’an-ı Kerim, bugün elimizde bulunan, başlarından birçok macera geçmiş olan Tevrat ve İncil’e karşı, ne kabul ne ret açısından toptancı bir tavır sergilemeyip, adil ve gerçekçi bir yaklaşımla, hem artılarına hem eksilerine dikkat çekiyor, hatta kısmen de olsa onlardan yararlanabileceğimizi, bizim için bazı konularda bilgi kaynağı olabileceklerini söylüyor.

    Öz

    Bugünkü haliyle diğer dinlerden ve diğer din kitaplarından hemen hemen hepsi kendi dışında hiçbir gerçek kabul etmezken, Kur’an kendisini semavi kitaplar zincirinin bir halkası, fakat en son halkası olduğunu, peygamberinin de peygamberler zincirinin en son halkası olduğunu çeşitli ifadelerle ilan etmektedir.

    Fakat ortada bir problem var: Gerek Tevrat, gerek İncil, ilk vahyedildikleri gibi dosdoğru kaldılar mı?

    Bu konuda Kur’an’ın, tek tek ele alındığında çelişki, birlikte değerlendirildiğinde biribirini tamamladığını söyleyebileceğimiz iki tür açıklaması var. Kur’an bir taraftan Tevrat ve İncil’e atıflarda bulunup, onların da Kur’an-ı Kerim gibi yüce özelliklere ve sıfatlara sahip olduğunu bildirirken, bir taraftan da bu kitaplara müntesip olduğunu iddia eden kimseler tarafından bir tahrife uğradığını ima etmektedir. Keza aynı şekilde Kur’an ile bu kitaplar arasında karşılaştırmalar yaptığımızda uyan, yakın olan ve tamamen uymayıp zıtlık ifade eden kısımlar olduğunu görmekteyiz.

    1. ayrıca kuran-ı krrimde ve diğer kitaplarda ismi geçen yecüc ve mecüc ü hapsedip insalnları zulümden kurtaran zülkarneyen tarihsel veriler gerçekten incelendiğinde ilk türk kağanı ve türklerin atası olan Oğuz kağan ile benzerlik gösterdiğini anlayabilirlsiniz
     bu gilgiye http://tr.wikipedia.org/wiki/Oğuz_Han adresinden ulaşabilirsin
     http://www.youtube.com/watch?v=mmbDuFlLVGY
     Tarihçi Rüstem Paşa’ya göre Kuran’da adı geçen Zülkarneyn adlı kutlu kişi Oğuz Han’dır.

   4. kesinlikle doğru yolda doğru yorumlar yapmışsnz 2 gün önce trt sahur programnda aynı cümleleri akd.üniv yasin pişgin ve ali ibrahm beyden dinledim.teşekkùrler

   5. Sende türk düşmanısın. Ne omdupun belli sen kaynakların olarak tevrat ve incil’ i baz. Evet dediğün doğru onlarda kutsal kitaplar DII ama kur’an gelsikten sonra onların hükmü kalmamıştır. Ve sen bu yazınla türkleri aşağılık bir mahlukat dünyamı başına vela olan bir kavim olarak gösteriyosunki istanbulu fetheden peygamber efendimizin müjdelediği komutanda bu kavimden . Peygamber efendimizin dine davetini kabul etmemiştir bu kavim. Biz türkler senin dediğün gibi bir kavim (yecüc mecüc) değiliz ama sen o kavimimlerin bir mensubusun. Çok attın be ziyaaaaaa

 4. yacüc mecüc kimi islam yorumcularına göre HZ.Ademin soyundan,fakat Hz. Havva’dan türemediği gibi söylentiler vardır. Türklerin islam dinini kabul etmeden önceki tarihte bıraktığı kitabelerde böyle bir kayıt ve inanış biçimi veya bir dini inanışı yoktur.

  1. Yecüc ve Mecüc’ün Adem soyundan olduğunu ama Havva’da türemediğini söylemişsiniz. Bu Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman din adamlarının asla kabul edemeyeceği bir şeydir. Çünkü insanlık bu üç dine göre Adem ve Havva’dan türemiştir. Bu konuyla ilgili kaynak gösterirseniz sevinirim.

   1. Yahudi ve Hıristiyanlık bu günkü anlamıyla Tarihi Siyasi bir oluşumdur,Din değildir.

    Onun için İncil ve Tevrattan ayet diye verilen misallare asla inanmıyorum.çünkü vahye dayanmıyor. Beşer sözüdür.Uyduruktur.

    Zaten hakikasaydı tahrif olmasaydı,nesh olmasaydı,Kuranın nazil olmasınada gerek olmazdı.

 5. Tarih Türklerle başlamıştır, kâğıdı ilk bulan Türkler’dir, Türklerin kökeni 16000 yıl öncesine gidier, Latin Alfabesinin temelinde Türk dili yatar.
  Uygarlığın temelinde “yazı” nın olduğu bir gerçek. Bugüne kadar bilinen ilk yazının Sümerler tarafından bulunduğu şeklindeydi. Oysa işler Kazım Mirşan’ın bulgularıyla tümüyle değişmiştir.
  Çok ilginç bir başka konu ise Avrupa uygarlığını kuranların Etrüskler olduğunu Batılıların uzun süreden beri kabul etmiş olması gerçeği. Zira bu yeni tez Etrüsklerin Ön-Türkler olduğunu kanıtlarıyla belgelemeye çalışıyor.
  Benzeri iddiaların bir başka sahibi Haluk TARCAN, “Latin Alfabesinin temelinde Ön Türkçe vardır, dolayısıyla evrensel uygarlığın kökeninde Türkler vardır.” diyor.
  Türklerin Anadolu’ya ilk geliş tarihini 1071 olarak biliyoruz ancak TARCAN diyor ki, Türklerin Anadolu’daki geçmişi en azından 16 bin yıl, başka bir teoriye göre en azından 10 bin yıl geriye gidiyor Türklerin varlığı…
  Bu savları ortaya atan Kazım MİRŞAN ve Haluk TARCAN Batılı tarihçilerin birçok saptamalarının yanlış ve eksik olduğunu ısrarla vurgulayarak Türk dilinin 2 grup, 8 dal ve 41 lehçeden oluştuğunun ve bunların tümünü bilmeyen hiçbir bilim adamının yaptığı tarihi inceleme ve araştırmaların doğru sonuç veremeyeceği şeklinde.
  Osmanlıca, halen kullandığımız ve konuştuğumuz Anadolu lehçesi kökünden uzak ve Arap/Acem etkisi altındadır. Dolayısıyla bu Türkçe ile yapılan araştırmalar sonuç vermeyecektir tarzı saptamalar da var, ayrıca.
  Kazım MİRŞAN 10 ayrı Türk lehçesini mükemmel bilen, Kazak kökenli bir Türk…
  MİRŞAN’ın araştırma ve bulgularını en azından ciddiye alarak araştırmak gerekiyor ancak bugüne dek başta Üniversiteler olmak üzere ilgili kurumlar olayı geçiştirmeyi yeğlemişler, Mirşan’ a göre…

  1. ben tesadüfen sizin yazınıza rastladım … çok beğendim allah sizin gibileri başımızdan eksik etmesin … bu milletin kaşkarlı mahmutlara dede korkutlara çok ihtiyacı var ama gerçeklerine… sahteleri çabuk anlaşılıyor…. dünya medyasını Siyonistler dedekorkut yaptı. dünya siyasetini Amerikalılar kaşkarlı mahmut yaptı… başardık sandılar kendilerinde itibarda bırakmadılar … itibarsız tolumlar kendilerini bölmeye mahkûmdurlar … biz koskoca devleti yitirdik ama allah katındaki itibarımızı bitirmedik çünkü şükür etmesini bildik….. sizden ricam şudur gerçek müslüman türk genci kızı ve erkeği. namusu..geleneği.. örfü . edebi .hayası. nasıl olur . diğer kitaplarınızda buna da yer ayırırsanız çok memnun kalırım allah yardımcınız olsun …

   1. türklere yecüc ve mecüc diyen asıl onu söyleyendir utanmaz o ilk önce insanlığından utansın türkler kuranı kerimde övülmüş bir milletttir peygamber efendimizde türktü ozaman haşa peygamberde yecüc mecüc hangi bozulmuş kitaptan aldığı çok belli o kadar araştırmacı yazar herşeyi araştırmış kuranı kerimi hiç araştırmamış

 6. Yecüc ve Mecüc hakkında en kapsamlı bilgiler Said-i Nursi tarafından verilmiştir. Okuyalım:
  … Ye’cüc ve Me’cüc namı (ismi) verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin’den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa’yı herc-ü merc (altüst, karmakarışık) ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber (altüst) edeceklerine işaret ve kinayedir (üstü örtülü sözdür).7
  13. yüzyılda çok büyük bir imparatorluk kuran Moğollar, dünya tarihinin en vahşi ve barbar ordularından biri olarak bilinmektedirler. Moğol ve Tatarlardan oluşan bu yağmacı ordunun başında, önce Cengiz Han ve ardından da oğlu Hülagu çok büyük katliamlar gerçekleştirmiştir. Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre onlar, önlerine çıkan herşeyi yağmalayan, talan eden, kadın-çocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklarına ayak bastıklarında Sivas’ta, Kayseri’de, Tokat’ta yüzbinlerce insanı katlettiler. İstila ettikleri bölgelerdeki tüm camileri, kütüphaneleri, medreseleri yakıp yıktılar. Buhara, Semerkand, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalayıp, ortadan kaldırdılar. Tarihi kaynaklara göre bazı şehirlerde milyonlarca insanı, kedi ve köpeklere varıncaya kadar bütün canlıları katlettiler.8 Mançu ırkı da aynı Moğollar gibi barbar, savaşçı, göçebe bir ırktı ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişti. Bediüzzaman, eserlerinde, Moğol ve Mançu ırkının ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc’ün ataları olduklarını haber verir. Bediüzzaman’ın konuyla ilgili bir diğer sözü şu şekildedir:
  Hatta rûy-i zemînin (yeryüzünün) en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çini (Çin Seddi) Kur’an lisaniyle Yecüc ve Mecücün ve tabîr-i diğerle (başka bir ifadeyle) tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti (insanlığı) kaç defa zîr-ü zeber eden (altüst, darmadağın eden) ve Himalaya Dağları’nın arkasından çıkan ve şarktan garbe (doğudan batıya) kadar harab eden akvâm-ı vahşiye (vahşi kavim) ve garetkâr (yağmacı, çapulcu) milletlerin…9
  Bediüzzaman’ın bu sözlerine göre Yecüc ve Mecüc;
  • Moğol, Mançu ırkındandır.
  • Daha önce Avrupa ve Asya’yı ele geçirip, doğudan batıya kadar her yeri harap ettikleri gibi ahir zamanda da dünyayı altüst edeceklerdir.
  • Himalaya Dağları’nın arkasından çıkacaklardır.
  • Saldırgan, yağmacı bir topluluktur.
  • Hz. Zülkarneyn, mazlum halkları korumak için iki dağ arasına yaptığı sed ile bu topluluğun saldırılarını durdurmuştur.
  Deccal, Yecüc ve Mecüc’e zemin hazırlayacaktır
  Ahir zamanın anlatıldığı hadislerde, yeryüzünde kötülüğü organize edecek, insanları din ahlakından uzaklaştıracak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak Deccal’in çıkışı da, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Son dönemlerde başta İslam alemi olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kargaşa, çatışma ve anarşi Deccal’in ortaya çıkışının yaklaştığının göstergelerinden biridir. Bu dönem bir hadiste “… (O sırada) fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar.”10 şeklinde tarif edilmektedir.
  Hadislerde haber verilen bilgiler, Deccal’in, yeryüzünde karışıklığı ve zulmü teşvik edeceğini, hatta organize edeceğini göstermektedir. Sürekli kan dökülmesi, insanların katledilmesi, savaşlarda masumların öldürülmesi, düzenin bozulması, terörün neden olduğu korku ve tedirginlik Deccal’in teşvikiyle yaygınlaşmaktadır. Deccal’in tam anlamıyla ortaya çıkmasıyla bu olayların şiddetinin daha da artacağı hadislerde bildirilmektedir. Deccal’in yeryüzünde bozgunculuğu yayarak Yecüc ve Mecüc’e de zemin hazırlayacağını, Bediüzzaman bir sözünde şu şekilde belirtmiştir:
  … Büyük Deccal, şeytanın iğvası (telkinleri) ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkamını (İseviliğin hükümlerini) kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini (sosyal hayatlarını) idare eden rabıtaları (birleştiren unsurları) bozarak anarşistliğe ve Yecüc-Mecüc’e zemin hazır eder…
  Sayın Saidi Nursi Deccal ve Yecüc Mecüc’ü birlikte anmaktadır. Hemen hemen tüm yazılarını bu üçlü çerçevesinde yazmıştır. Peki ona göre Deccal kimdir? Tarifini şöyle yapar:

  “Ben bir manevi alemde, İslam Deccalini gördüm. Yalnız bir tek gözünde teshirce bir manyetizma gözümle müşahade ettim ve onu bütün bir münkir bildim. İşte bu inkarı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder.(…) Fakat kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin ruhundaki nur–u iman ve Kur’an ışığıyla hakikat–i hal–i göreceği ve o kumandanın çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor.” (Şualar458–459,Siracun Nur 247)

  Saidi Nursi, başlangıçta şifreli olarak işaret ettiği Deccal’in kim olduğunu daha sonra şöyle anlatıyor:
  “Ölmüş gitmiş dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir Hadis–i Şerif’in ihbariyle Kur’an’a zararlı bir adam çıkacak demiştim.Sonra Mustafa Kemal’in o adam olduğunu zaman gösterdi. (Emirdağ Lahikası I/278,Yirmiyedinci mektuptan Sabık Reis–i Cumhur’a ve üç makama gönderilen istida)

  Saidi Nursi, Mustafa Kemal’e yönelik Deccal suçlamasında daha da ileri giderek şunları yazar:
  “…Lozan Muahedesinde söz veren ve pek şiddetli ve dehşetli hücumlarına rağmen hiçbir hakiki Müslüman Türk’ü Protestan yapamayan ve Millet–i İslam için pek zararlı olduğunu ef’aliyle ispat eden ve Hadis– Şerif’in haber verdiği o müthiş şahıs kendisi olduğunu(yani Deccal, y.n) hayat ve mematiyle gösteren Mustafa Kemal’e bir mahrem eserde ‘din yıkıcı Süfyan’ dediğimizi (…)” (Emirdağ Lahikası I,50–51;Yirmiyedinci Mektuptan Mahkeme–i Kübra’ya Şekva ve Müdafaatın Bir Haşiyesi olan Parçanın Hülasasıdır, Ayrıca Müdafaalar, 226–227)
  Saidi Nursi’den aldığımız bu bilgilerden sonra, bir de hadislere göz atalım:

  ” Rasûlullah efendimiz,kıyâmet alâmetlerinden her ne haber verdi ise hepsi doğrudur.Yanlışlık olamaz.O zaman güneş,âdet dışı olarak garbdan doğacaktır.Hazret-i mehdî çıkacak,Hz.İsâ (a.s.) gökten inecek.Deccâl çıkacak.Ye’cûc ve me’c ûc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır. ”
  (ahmed fârûkî)

  ” Ye’cûc ve Me’cûc denilen kimseler,Hz.Nûh (a.s.)’ın oğlu Yâfes’in soyundandır.Yüzleri yassı,gözleri küçük,kulakları çok büyük,boyları kısadır.Herbirinin bin çocuğu olur.Arkasında kaldıkları seddi her gün oyarlar; sed,gece eskisi gibi olur.Hepsi kâfirdirler.Sed arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. ”
  (yûsuf nebhânî)
  Sbırla okuduğumuz bu uydurma yazılardan sonra İslam düşmanı, Deccal, Yecüc ve Mecüc’ün atası, kafir, İslam düşmanı vs. yakıştırması yapılan büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bir sözüyle konuyu kapatalım.

  “(Allah) Peygamberimiz (s.a.s) aracılığıyla en son dini ve uygar gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya, tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Peygamberimiz (s.a.s), Peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I., s. 269 )

  1. arkadaşlar; lütfen yecüc mecüc ten bahsetmeden önce dini kaynakları bir daha gözden geçirip biraz daha detaylı araştıralım zira bu bahsedilen güruhun daha insan olup olmadıkları bile mechul zira bazı kaynaklarda bunların bir dağ içinde hapis oldukları ve kıyamete yakın buradan kurtulacakları belirtilmekte. cengiz hanın bulunduğu dönem ve şartları o dönemde yaşadınızmıki bukadar net kesin ifadeler kullanıyorsunuz. moğolların o dönemde yaptıkları o zaman için kötü ama onların bu hareketi olmasa şu zamanda öündüğümüz bir çok din ilim adamı ve filozofumuzla başkaları öğünüyor olacaktı eğer incelerseniz çoğu moğol istilasından kaçıp selçuklulara sığındılar ve bizim kültürümüzü zenginleştirdiler. bunun dışında eğer her katliamı yapan milleti bu kefeye koyarsak bir kaç ulus dışında yecüc mecüc olmayan kalmaz. örnek ingilizler, amerikalılar, çinliler, belçikalılar ve özellikle sıkıyı görünce kedi yavrusu ama kendinden zayıfı görünce sırtlan olan fransızlar osmanlının son döneminde bizi tek arkadan vurmayı reddeden cezairde geçtikleri yerde bırakın insanı tavukları bile öldürdüler. eh bu tez e göre bunlardan daha iyi yecüc mecüc mü olur.

  2. Moğolların kökenini De Türklerdir cengiz han hülagü han ve her savaşında Türk kağanı olduğunu söylemiştir ve ordularında 8 kişi içinden 6sı Türk 2 si moğoldur dünyanın en yakıp yıkan zülm eden moğollarada bunu öğreten biziz eski acımasız başbuğlarımız Tong yabgu , bilge kağan , oguz kağan atilla ,timur vs vs oguzkağanın şöyle bir sözü vardırr Her öldürülen arap için 40 dirhem her öldürülen çin ise para vermem çünkü onlar değersiz bir toplumdur. Moğolların o genetik özelliği bizim genetik özellimizle aynıdır ve Nüfusunun yarısı Türk dür .

  3. inanmmayanlara cevabim kafirun suresidir cevap isteyenlere en yeterli cevaptir Allah(cc)alemi islami korusun Allah(cc)ummeti muhammede sebat vekuvvet versin amin

 7. Kusuruma bakılmasın lütfen! Yorumlarım bazen yazılarımdan daha da uzun olabiliyor. Sabrınıza sığınarak.
  Sevgiler, saygılar.

  1. Yecüc ve mecüc ün,

   İnsan kadınlarıyla ilişkiye giren cin lerin çocukları oldugunu söyleyenler var.
   Bu yasaktır bildigim kadarıyla.

   Yaklasansaat.com. Bir bakmanızı tavsiye ederim.

 8. Bir ricam da şu olacak; lütfen Türkçe’yi anlaşabileceğimiz bir dil halinde kullanalım. Türkçe’nin kuralları belli, biz daha ilkokulda bunu öğreniyoruz.
  Saygılar, sevgiler.

 9. Ahmet bey öncelikle yazınız için teşekkür ederim.
  Bir kaç noktaya değinecektim ancak Said Nursi’nin saçmalıklarını okuyunca sinirden kafamdakiler uçup gitti.
  Selim Polat arkadaşım gördüğüm kadarı ile elinde sağlam birikimlerin ve kaynakların olmadan kısa cümleler ile makaleyi yalanlamaya kalkıyorsun.Oysa A.Hüseyin Damarlı bir çok dayanaktan aldığı güçle senin hatalarını düzeltmeye çalışıyor ki sayın Damarlı’ya bilgisi konusunda itimadım bir hayli kuvvetlidir.
  Tekrar teşekkürler.
  Sevgiler.

  1. Hangi delilden bahsediyorsunKurandan başka delil kabul etmiyorum.
   Yahudi ve hıristiyanalrın Pürtni delil olarak etmiyorum.İşkembeden atmanın gereği yok.
   Acaba Bediüzzaman dil uzatacak kadrda müslüman olabildinmi?.

   1. Ya ama bakın ben böyle kazmalara karşı sakin kalamıyorum ki..

    Delil demedim bu 1
    Dayanak dedim.Eğer dayanağın varsa söyle adam akıllı.İki cümleyle bir yere varamazsın.
    A.Hüseyin Damarlı’nın dedikleri doğru da demedim dikkat edersen.Bilgimin yüzeysel olduğu bir konu olduğundan içine de pek girmedim.

    “Acaba Bediüzzaman dil uzatacak kadrda müslüman olabildinmi?.”
    sözünden senin tam bir yobaz olduğun pek ala ortaya dökülüyor zaten.Müslüman dediğin “sen böyle niye yapmıyon” demez.Müslüman dediğin “yahu kardeşim böyle böyle yanlışlarımız var düzeltmek gerek” der gayet hoşgörülü bir biçimde.
    Argo konuşmadığım ve küfür etmediğim için şanslısın.Şimdi senin için işleme başlıyorum ama sen yinede şimdiden defol git buradan.

  2. 3 kurulşluk adam olduğunu sanmıyorum şeyh seydi nursi bedüzaman gibi mübarek bi zata laf uzatıyorsun

 10. Sevgili Hakan, öncelikle kaynak göstererek verdiğim bilgilere olan güvenini sunduğun için teşekkür ederim.
  Selim Polat Kardeş’im senden ricam önce Türkçe’yi doğru kullan ki ne dediğini anlamak için vakit harcamak zorunda kalmayalım.
  Eğer kaynağın Kur’an olsaydı. Kur’an’a denk diye sunulan Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’larına itibar etmezdin. Tercihini yapacaksın ya Kur’an ya da külliyat. Sana şunu hatırlatmak isterim, belki anlayamamışsındır. Anlayamadığını sezdiğim için şirkin ne olduğunu öğren! Öyle yarım yamalak bilgilerle de yorum yapmaya kalkma! Önce oku! Kur’an oku! O sana yeter. Zaten o yüce kitabın ilk ayeti aynen şöyledir.

  1 Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  Kur’an / Alak

  1. Zırbalama,…
   Kuran ile Risalei nuru denk tutan yok.
   Bediüzzman bir alimdir hakaret etmeyede kimsenin hakkı yok.
   Risalei nur,Kurana denk değildir.Kuranın tefsiridir,ahmaklar anlamazlar.

   Anlaşılan sen kurana inanmadığın gibi islam alimlerinide hakaret ediyorsun.
   Soruyorum islamdan ne zarar gördün?.

   Ben türkçe yazıyorum,senden öğrenecek değilim.
   senin gibi kıro değilim, Ermenice ve İbranicede yazmıyorum.

   Yahudi ve Hıristiyan kafirlerinin uydurduğu Tevrat ile incilede inanmıyorum.

   Ben Allaha inanıyorum,İlahlara değil.
   Ben müslümanım,Putperest değilim.

   Türkçeden anlıyormusun?.
   Ben senin gibi değilim.Tüden başka dili pek bilmem.

  2. Zırbalama,…
   Kuran ile Risalei nuru denk tutan yok.
   Bediüzzman bir alimdir hakaret etmeyede kimsenin hakkı yok.
   Risalei nur,Kurana denk değildir.Kuranın tefsiridir,ahmaklar anlamazlar.

   Anlaşılan sen kurana inanmadığın gibi islam alimlerinide hakaret ediyorsun.
   Soruyorum islamdan ne zarar gördün?.

   Ben türkçe yazıyorum,senden öğrenecek değilim.
   senin gibi kıro değilim, Ermenice ve İbranicede yazmıyorum.

   Yahudi ve Hıristiyan kafirlerinin uydurduğu Tevrat ile incilede inanmıyorum.

   Ben Allaha inanıyorum,İlahlara değil.
   Ben müslümanım,Putperest değilim.

   Türkçeden anlıyormusun?.
   Ben senin gibi değilim.Tüden başka dili pek bilmem.

  3. Yazini yeni okudum, Kuran’a tabi olab birinin bediuzzaman said nursi’yi desteklemesinde ki sakincayi anlamadim…
   Yani sormak istedigim bediuzzaman’i neden dogru bulmuyorsunuz??
   Bunu sormamda ki esas neden said nursi’nin ve nurcularin neyi savunduklarini tam olarak bilmiyor olmam.. Internette okuyup ögrendiklerimin dogruluguna pek inanmiyorum.. Sizin bu yorumunuzu görünce sorma geregi duydum… Siz neden bu düsünceleri savunuyorsunuz??
   Elestiri anlaminda algilamayin.. Sadece merak benimkisi, hani tanidiklarim var savunan ve yolundan giden, ve bi tarafta da aksini gorduklerim var..
   Türkçe yazarken hatalarimdan dolayi affedin, yurt disinda yasiyorum.. Umuyorum ki kendimi ifade edebilmisimdir.. Cevabinizi bekliyorum..

   1. sayın Özlem hnm,
    her ne kadar sizin yazınızın yorumuna yazıyor olsamda bu aynı zamanda yukarıda saygı değer said i nursi ‘yi ateşli şekilde savunan arkadaşada cevaptır. peygamberimiz (SAV) tarafından hak olacağı bildirilen mezhepler konusunda bile bir mezhep e körü körüne bağlı olmak inanan bir insanı bazı konularda çaresiz bırakmakta ve kaliteli bir yaşam sürmesini özellikle sağlığı konusunda bazı tavizler vermeğe zorlamaktadır. bunun açılımı çok geniş olduğundan fazla detaya girmeyeceğim ancak bir diş dolgusuna, yaptırdıktan sonra abdest tutmaz diyen bir mezhep e bağlı olmanın getireceği zorlukları bir düşünün. durum böyleyken ve mensup olduğumuz inancımızın görüntüden çok öncelikle iç dünyamızı zenginleştirip temiz tutmamızı öğütleyen bir yapısı olduğunu göz önüne alırsak ( tabiiki bu da emrolunan ibadetleri ve gereken temizliği yapmamız dahilinde) bu konuda öncelikle Kuran’ ı ve ardından hadisleri temel kabul etmemiz gerekiyor. sonrası bu temellerin üzerine yine bunların bize verdiği ilhamla inancımızı yaşamamız öngörülmekte. bu açıklamadan sonra risalei nur a gelirsek; ilk olarak iyi veya kötü hiçbir yazılı kaynağı bir kenara atmamalıyız, tabiiki okumalıyız kötü olsa bile neden kötü olduğunu bilmek için okumamız gerek, risalei nur; inançlı ve düşünür bir zatın yazdığı bir kitaptır evet ancak sorun bu kitabın bazı kuran ayetleri ve kavramlarını açıklıyor düşüncesiyle bu olguya bağlanan kişilerin bu amaçla ön plana çıkarmasıdır. zira hazreti Kuran da hemen herkesin kulaktan dolmada olsa bildiği gibi ” ayetlerimizin bir tanesini dahi denizler mürekkep ormanlar kalem olsa açıklamaya yetmez” sözünü bu konuda nereye koymamız gerektiğini bulamadım. zira okuduğum kitapta rastladığım ayetleri bazan bir iki paragrafta açıklıyor. şimdi insan bu durum karşısında nası yani şeklinde kalıyor. bunun aslı bize emredilen ibadetlere devam ettiğimiz ölçüde ( bu gün bazı bilimsel deneylerle kuran okumanın insan beyninde yüksek derecede aktivitenin oluştuğu kanıtlanmıştır ) beynimizdeki, Kuran ın her defasında daha fazlasını anlayabilecek bölümlerin faaliyete geçmesiyle bu konudaki algı ve anlayışımızın artmasıdır. çünkü Kuran arapça değil Rab ça dır ve yaratanın eseri aynı zamanda bizi de yaratanın eseri olduğundan onu okudukça onu daha fazla anlamamız üzre tasarlanmış olduğu anlaşılmaktatır. şimdi bu durumda türkçe veya çeşitli dillerde yazılmış olan risalei nur mu bizi geliştirir yoksa herşeyin kaynağı olan Kuran mı eh cevabı çok açık. sonuç olarak, yapılan dini söyleşilerde bu kitabımı işlemeli yoksa herşeyin kaynağı olan Kuran ımı okuyup kendimizi geliştirmeyi amaçlamamızmı doğru, bunu kişilerin kendilerine bırakıyorum. bahsini ettiğim temel kaynakların dışındaki kitapların tümü sadece kişisel olarak okunacak eser olarak kabul edilmesi gerekmekte.

    1. Beylik lâflar edenlere bakmayın!
     Bunlar; kafalarına göre birşeyler uydurur, sonra da o uydurduklarına îmân ederler.
     Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça olduğu, bizzât Kur’ân’da buyrulur. “Rabçadır”, “Allahçadır” diye, ancak Yaşar Nuri Öztürk gibi “mezhebli mezhebsiz”ler söylerler.
     Bunların suratları koyulaşmıştır. Simsiyâh tenli bir Müslüman’ın simsiyâh suratında bile görürsün de bunların suratlarında nûrun aydınlığından eser yoktur. Kalplerinin koyuluğu yansımıştır sîmâlarına. Göz çevrelerinde kahverengi halkalar oluşmuştur. Konuları ya çok basitleştirirler ya da insânın cânını sıkacak kadar koyulaştırırlar. Şevk vermezler, aksine uzaklaştırırlar… “Sen, onları sîmâlarından tanırsın.”
     Dîne sâdece “sevgi dîni”, dînin büyüklerine ise sâdece “sevgiye çağıranlar” gözüyle bakıp fıkıhsız ahlâk dersi verenlere mesâfeli olmak gerek.
     Risâle-i Nûr; Kur’ân-ı Kerîm’i anlamayı kolaylaştıran yardımcı bir kitâbdır. Bir nev’î tefsîr kitâbıdır da diyebiliriz. Herkes, Kur’ân’ı kendisi anlayabilecek olsaydı; bir Peygamber’in mübârek ağzı vâsıtasıyla indirilmez, herhâlde sâhifeler hâlinde yağdırılırdı…

 11. Senin o İslam alimleri dediklerinden birkaç örnek sunmak isterdim ama burası yeri ve zamanı değil. İlk yazımı ( Yaratılış Ya Da Varoluş ) okuyup anladığını düşünerek sana bir örnek sunmak istiyorum. Senin İslam alimleri dediklerine benim saygı duymamamın sebebini belki anlarsın.
  Şimdi seninle bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Bu yazının nerede, ne zaman ve kim tarafından yazıldığını da az sonra açıklayacağım.

  ……..Eğer ileri sürdükleri gibi dünya dönüyor olsaydı, ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. İnsanlar batıdaki ülkeleri doğuda, doğudaki ülkeleri batıda görecek, Kıblenin yeri sürekli değişecek ve böylece Kıblenin bir kararı kalmayacaktı. Velhasıl, gördüğünüz gibi bu iddia, daha birçok yönden yanlıştır. Fakat sözü uzatmak istemiyorum…

  Okuduğun bu yazı yüzyıllar önce yazılmış bir yazı değildir. Bu yazıyı yazan kişi bir dönem Suudi Arabistan Diyanet İşleri Başkanı olan Abdülaziz bin Baz’ın “Gezegenlere gitmenin Mümkün ve Dünyanın Sabit, Güneşin ise Hareket Ettiğine Dair İlmi ve Nakli Deliller” adlı kitabından alınmış kısa bir bölümü kapsamaktadır. Bu kitap 1975 yılında, Medine İslam Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. İslam ülkelerinin neden bu kadar geri kaldığını daha iyi anlatacak bir şey aramaya gerek var mı acaba? Üstelik bin Baz o kadar ileri gitmiştir ki, kitabında Dünyayı yuvarlak ve hareketli bilenlerin tövbe etmemeleri halinde mürted kabul edilerek öldürülmelerinin vacip olduğuna, kanlarının ve mallarının helal olduğuna fetva veriyor. İşte bu gerçek göstermektedir ki, geleneksel İslam hadis külliyatıyla oluşturulmuş bağnaz bir dindir.

  1. Dinsizlik yapma..

   İslam senin verdiğin bu bilgilerden uzaktır.
   Şu anda Amerikanın %30 u hala dünyanın dönmediğine inanıyor.Bunun yanı sıra aya gidenelrde var..

   İslam dünya dönmüyor falan demiyor.
   Senin gibi sapıklarda var…

   Onu yazdıklarını,senin gibi islamı bilmeyen işkembeden atan zavallılar söylüyor.

   Yahudi pisliklerinin söyledikleridir.yani israiliyyattır..Yani yahudilerin uydurduğu kuyruklu yalandır…

   İslamla alakası yoktur.
   Önce islamı öğren sonra zırbala..
   Kafadan atana,biz zırbalıyor deriz…

  1. Kimin zırvaladığı belli belli..
   Delil ile,kaynağı anlıyamıyacak kadar zırvaladığın belli..

   Ha delil.
   Ha kaynak..
   Ne farkı var?.
   Zıvalama..Gerçekleri yaz.adam sansınlar..

   1. canım kardeşim,
    Kuran ı en azından mealini okusan ( baştan sona ) orada o bahsini ettiğin kaynağın nasıl saçmaladığını anlarsın. ona bakarsan aynı güruhun çıkardığı bir mealde cihat konusunda top tan tüfekten ve tank tan bahsettiği de bir gerçek. ayrıca bu gün suudi olarak anılan sülalenin arabistan da herkes islamiyeti kabul etmesinden sonra yalnız kaldıkları için mecburen kabul eden kabile olması sebebiyle ingilizlerin kral olmaları için desteklediği kişiler olduğunu bulman zor değil, eh bu durumdaki kişilerin böyle düşüncelere sahip olması normal olmakla birlikte yanlış üretilen her bilgiden Hz Kuran muaftır ki bu konuda anlayana!; Hz Kuran da dünyanın yuvarlak olduğu ve dönmekte olduğu anlatılmaktadır. sıcak su ile soğuk suyun birbirine karışmadığını yüz yıllar öncesinden beri içinde barındıran mübarek kitap bu konuda farklı olabilirmi? bunu senin mantığın alıyomu. ayrıca Kuran sürekli olarak insanoğlunu kendisini okudukça geliştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahipken, ona gerekli önemi veremeyen ve gereken ibadetleri yapmayıp geri kalmayı başaran insanların yanlışı ve aptallığıdır, bunda Hz Kuranın hiç bir yanlışı yoktur.

  1. Düzgün yaz…
   Yahudilerde,Hıristiyanalrda Türk değildir.
   Hilafet sancağıyla ne alakası var,be adam?..
   Bundan hayır gelmez.Zulüm gelir..

   Yahudi ve Haççoların zulümlerini göremiyecek kadar kör isen..
   Anlaşılan o küçücük beyninde Tüke ve islam düşmanlığı var demektir..

   Yoksa senin atan,Yahudi veya Hıristiyan pisliklerindenmidir?.

   Ben necip,Türk ve müslüman milletindenim unutma..

   Yahudi ve Hıristiyanlar baş düşmanımdır..

   Yoksa 9. haçlı seferinin küçük bir neferimisin?.

   1. efendi siz beni yanlis anladiniz.bizde musluman turkuz .goguda moguda derken yani onlarin en buyuk belalilari biziz demek istedim ama siz zati muhtereminiz yanlis anladiniz benide yagudi ve hristiyan yaptiniz neyse size esenlikler dilerim

  2. Harbi çok gereksizsin büyük iskenderi türk soyu sayanlardansın yada moğollu timucinide neyle besleniyorsun merak eddim ama acık ve net moğolların bozguncu yecüc mecüc cinsi olduğu belirtilmiş sen moğolmusn da gocundun 😉

 12. var olan bir mukaddes bir kitap olmuş olsaydı neden Allah bir kitap daha indirsin ki? Allah bazıların yahudi bazıların hristiyan olup bazılarının da Müslüman olmasını mı istiyor töbe Haşa .. istersen bin sayfa yaz istersen 100 kitap yaz olmamışsın damarlı..
  hikayelerle kimlik avına çıkmak da saçma.. yecüc mecüc türk olsa ne olmasa ne.. yecüc mecüc Türk ise neden islama hizmet ettiler? madem büyük savaş olacaktı neden 1 ve 2 dünya savaşını bu yecücle mecüc çıkarmadı.. yani kardeş sen hakkaten çok okumuş ama kafayı biraz sıyırmışsın.. damarlı

  1. Sadece ilk paragrafına cevap vereyim:

   Var olan bir mukaddes bir kitap olmuş olsaydı neden Allah bir kitap daha indirsin diyorsun?
   Demeye çalıştığın şu o kitapları Allah indirmedi.Yanılıyorsun.Onları Allah indirdi.Ancak Yahudi toplulukları o kitapları bozdu.Azgınlık çıkardılar.Bu olay Bakara suresinde anlatılmaktadır mesela.Bunun üzerine kitap indirme devam etti.Ve en son Peygamber Efendimiz (s.a.v.) e Kur’an-ı Kerim indirildi.
   Ayrıca dünyaya İslam’dan başka bir dinin inmediği gibi bir bilgi de var.
   Yani Kuran’dan öncekileri de Allah indirmiştir ancak insanoğlu bozmuştur.Bunun üzerine Kuran inmiştir ve içinde de “Onu biz indirdik biz koruyacağız” kelamı geçmektedir.

 13. Anadolu’ya gelen ve yerlesen tek Türk boyu olarak kayı boyu gösterilmis. Bu yanlıs bilgiyi yazınızdan kaldırmanız anlamlı olur.
  Peçenekler dahil olmak üzere Oguz boylarından Anadolu’ya gelmeyen yoktur.

 14. evet bende aynısını demeye çalıştım damarlı soyadlı kişinin yazıları içindi bu serzeniş düzeltmeye gerek yoktu. her yazısında kutsiyetini yitirmiş kitaplardan cümleler vermesine karşılıktı vesselam, tüm yorum akışını takip ederseniz..
  ikincisi elinde tutacağın incil adı verilen herhangibir kitap malasef bir insan tarafından yazılan kitaptır ki bunu kesinlikle Allah indirmemiştir. Allah eksiksiz ve noksansızdır.. indirdiği Kitap (Sözü) kusursuzdur. incilin tek kelimesi bozulsa dahi o insana hakikati gösteremez. tek cümleyle dahi yanlışa yönelmiş olunur. dolasıyla Allah’ın indirdim dediği İncil ile mevcut incillerin uzaktan yakından bir alakası kurulamaz. nasıl ki Davut isimli birinin Hz. Davut olma olasalığı yoksa incilin de bahsedilen incil olmadığı verdiğiniz son aytte belirtidiği gibidir..neyse sanırım beni anladınız

 15. Bir sorum olacak .Bugün israil devleti kendini korumak için sed çektirdi mi çektirmedi mi? hemde bunu amerikanın desteğiyle …

 16. cümlem yanlış anlaşılmasın israil kadar bozguncu barbar bir ırk yoktur bence ama Sed diyince aklıma Çin seddi değilde bugün israilin yaptırdığı sınır boyunca 6 mt lik beton duvarlar aklıma geliyor.

 17. Tevrat da Yafesin oğulları konusunda geçen ayet yanlıştır .Şu an ortada olan tevrat gerçek Tevrat değildir.Gerçek Tevrat levhaları
  Ahit sandığının içinde muhafaza edilirdi .Bu sandık Musadan sonra kral olan Yasua döneminden sonra Annunaki soyu olan amaleiklilerce ele geçirildi .Talutun kral olması ile birlikte sandık tekrar geli alındı .taluttan sonra kral olan Davut döneminde ve onun oğlu Süleyman döneminde ve onun oğlu Rahbaim döneminde sandık İsrailoğullarının elinde kaldı bundan sonra Büyük İsrail devleti dağıldı .Çok zaman sonra Buhtunnasr tarafından kudüs işgal edildiğinde sandık da içindekiler ile beraber ortadan kayboldu .Bir rivayete göre Hz Harun soyundan Levil oğulları tarafından bilinmeyen bir yere gizlenmiştir.yani gerçek tevrat sandık ile beraber kayıptır.Şu an ki tevrat programlı olarak yeryüzünde kuşaklarca faliyet gösteren ilimunati tarafından yazılmıştır.tevrata baktığınızda içinde ilahi kaynaklı bilgiden çok bir tür tarihçe gibidir.tanrı gökten tarihçe indirmez bu gün tevrat diye yutturulan israiloğullarının tarih kayıtlarıdır ki bu bile insanlara düzgünce ulaştırılmamış içeriğinde amaçlı bozmalar yapılmıştır .
  Tevratda Süleyman peygamberin ilimden ve zenginlikten şımarıp putlara tapmaya başladığını son dönemlerinde ise tevbe ederek tekrar Allaha yöneldiğini yazar .Bu anlatım kuran ile çelişmektedir.
  Bakara süresinde : Tuttular Süleymanın mülküne dair şeytanların uydurageldiği şeylerin ardına düştüler halbuki Süleyman kafir olmamıştır o şeytanlar ise kafirdir buyrulmuştur.allahın indirdiği bir kitapta peygamberinin imanı terk edip kafir olduğu sonra tekrar mümin olduğu yazamaz .Kaldıki Kuranda buna cevap vermekte Süleymanın kafir olmadığını bu palavraları şeytanların uydurduğunu beyan etmektedir.Dolayısıyla Kuran bu ayeti ile sahte tevrata cevap veriyor.Bu örnekleri burada çoğaltmak mümkün fakat bu yeterlidir .inceleyenler kuran ile arasında bir çok benzer bilgi görebileceği gibi bir çok çelişki de göreceklerdir.Çünki tevrat gereçk tevrat değildir.Allahın düşmanlarınca 2000 yıl önce kaleme alınmış tahrife uğratılmış bir kitaptır .Sonuç olarak böyle bir kitabın ağzına bakarak Türkleri yecüc mecüc yapmak cehaletin dik alasıdır .Tevratda yasefin yecüc mecüc diye oğulları yazılmıştır bu doğru değildir .tevrat sam soyu ile yafes soyunu değiştirerek aktarmıştır.Sahte tevrat da İbrahim sam soyuna bağlanır oysa yafes soyundandır .Yecüc mecüce gelince onlar hiç birinin soyundan değildir.Çünki onlar insan değildir.2012 ile 2020 arasında onların ne olduğunu her kez görecek hayatda kalmayı başarabilen herkez .yecüc mecüc cin ırkıdır sizin deyişinizlede uzaylı .temsili olarak bişeyler görmek isteyen reptilian humanait yazıp aratsın .

  1. Kardeşim Merhabalar… İbrahim a.s’ın Sam’ın soyundan gelmediğini aktarmışsın Yafesin soyundan geldiğini belirtmişsin Peki bir kanıtın var mı? İslami ve İsraili bütün kaynaklar İbrahim a.s’ın soyunu Nuh a.s’ın sam isimli oğluna bağlıyorlar ve Soy ağacı vererek bağlıyorlar. senin bir delilin var mıdır? Merak ettim doğrusu. Bilindiği gibi Sam’ın saraştırmacılar Arap ,Arami Yahudi vs.. gibi halkların atası olduğunu söylüyorlari Türk ,Macar, Slav vs gibi halklarında Soyunu Yafese bağlıyorlar. ve İbrahim a.s ‘ında Arami olduğunu söylüyorlar, Keldanilere peygamber olarak gönderildiğini belirtiyorlar

 18. bi arkadaş var yorumlarının bi tanesine takıldım türkler islamiyetten önce yağmalamak ve ganimetle meşguldü
  lafına şiddetle karşı çıkıyorum çünkü oğuz kağanın yasaları
  na bakarsanız islamla birebir ve barbarlıktan uzak aynı zamanda
  bilimci bir millet olduğu gayet rahat söylenebilir. Özellikle”Yağma, ganimetle meşgul olmak” kelimelerini ırkımla bağdaştırmam imkansız.çünkü bu kelimeler o arkadaşın cümlesinde türklerde islamdan önce medeniyet yoktura çıkıyor.hatırlatırım araplar putlara taparken türkler tek tanrıya inanıyordu ve ahlaklı bir milletti’ gerçek medeniyet ‘ Türklerdeydi.

  Ve şunu da söylemek isterim.

  Islam peygamberinin ‘ilim çinde de olsa gidip onu alınız’
  cümlesi, türklere işaret ediyor olabilir.-yanlışsam düzeltin lütfen-
  çünkü islam peygamberi evrensel bir peygamberdir, bütün ırklara, insanlara gönderilmiştir. Bu çinde de olsa derken çinin arabistana uzak olduğu icin söylediği söylenemez çünkü evrensel bir cümledir.yani şimdiki moğolistan bölgesinde yaşayan biri için çin yakındır. O yüzden hz. Muhammed zamanında çinde büyük bir medeniyetin bulunduğunu söyleyebiliriz. Çinde de o zamanlar türkler yaşıyordu.yani hadis türklere işaret ediyor olabilir.türk piramitleri falan da bunlara örnek teşkil eder zannediyorum.
  -son değindiğim hadis konusunda yanlışsam lütfen düzeltin.
  Bu arada site için tebrik ederim çok güzel-

  Teşekkürler…

 19. Sayın A.H.Damarlı paylaşımınızda çok büyük bir kopukluk var. İki dağ arasından kastın iki kıta olabileceğini ortadaki setinde okyanus olabileceğini söyledikten sonra “ay”a bağlıyorsunuz.Öncelikle bir karar verin set okyanus mu ay mı? Önce okyanus diyip devamında ay olduğunu söylemek büyük bir tutarsızlık.

  Değerlendirmenizi yaparken kaynak olarak tevratı göstermenizin biz inananlar için hiç bir değeri yok! Tevrat ile İncil ile kuranı kerim arasında bir bağ kurup kuran hükümlerine delil diye tevratı ve incili sunamazsınız!

  Son olarak “geleneksel islam”dan kastınızın ne olduğunu pek anlayamadığımı belirtmek isterim.İslam alimleri,geleneksel islamcı oalrak lanse edip islam anlayışımıza hakaret etmenize sebep olan Abdulaziz bin Ban bir vahhabidir bizleri kafir olarak görür.Onu Sunnilerin alimi gibi göstererek bir yorum yapmanız hoş olmamış.Tabiki cehaletinizden kaynaklanmıyordur bu hata ancak bir kast olduğunu düşünüyoru.Yalnız insan kast ederken hakaret ederken dahi tutarlı olmalı! Sap ile samanı karıştırmamalı Saygılar

 20. Türkler tarihte hiçbir zaman yıkıcı bozguncu ve insan ırkını ortadan kaldırmaya niyetli hareketler yapmamıştır.
  Tarih boyunca putperestliği reddetmişlerdir.
  Orhun Anıtlarında ve diğer kaynaklarda yine aynı şekilde kendilerini korumak amaçlı veya maddi kazanç amacıyla savaşlar yaptıkları görülmektedir.
  Yağma da yapmışlar ancak bu vergi vermek istemeyenleredir.
  Birçok arkadaşımızın da yazdığı gibi tahrif olmuş insan sözü karışmış din kitaplarını kaynak olarak göstermenin doğruluğu tartışılabilir.
  Ancak;Türk kavminin DEMİR madenini ilk kullanan ırk olduğu dikkat çekicidir ve bu kişinin Hz.Zülkarneyn A.S. olduğu su götürmez bir kabuldür.Zaten bozguncu kavimden olaydı neden gidip de onları bir yada bir kaç mağaraya kapatır mıydı?(Kehf=mağara)
  Bu yazılanlar araştırılabilir.
  Ayrıca hadis kaynaklarda Seddi gören kişilerden de konu geçer.Dolayısıyla sözkonusu seddin maddi bir engel teşkil ettiği malumunuzdur.
  Yine de Kuran tek anlamla sınırlandırılmamalı bazı yorumlar da ancak ilim sahibi kişilerce yapılmalıdır.
  Bozulup tahrif olmuş din kitapları için tamamen değişmiştir demek doğru değildir.
  Saygılarımla..

 21. BAŞTAN AŞAĞI SAÇMALIKLARLA SALAKLIKLARLA HİKAYELERDE SOLU BİR SİTE..KAHVEHANE SOHBETLERİ GİBİ HİKAYE UYDURUK

 22. Olacakları sadece Allah bilir ve saklı kalmışlarıda siz neyin tasasını yaşıyorsunuz ben anlamadım… Yarın ne olacağımız belli değil nelerden bahsediyorsunuz.. siz bukadar yazı yazıp okuyacağınıza gidin bir kaç dua okusanız kafidir boş işlerle uğraşmayın… Sizin şuan yaptığınız müslüman olsun yada olmasın kesinlikle Irkçılıktır… dünya üzerinde bulunan tek bir insana bile ırkçılık yapamassınız dini inançları ne olursa olsun. iyilik hoşluk sadece Allahtandır…. Denize bir taş atılmış , siz o atılan taşın ıslanıp ıslanmadığını tartışıyorsunuz….

 23. Sen neyin kafasını yaşıyorsun birader, o setti çeken Zülkarneyn’in Oğuz Kağan olduğu Orhun Kitabelerindeki yazıdan ortaya çıktı bile madem okuyorum diyorsun Kehf Suresiyle Orhun Yazıtlarında yazanları karşılaştır cevabını alacaksın..Türk milletini karalama sakın..

  1. bravo..ben de benzer bi yorum yaptım.sonra senin yorumu okuyunca mutlu oldum.aklın yolu bir

 24. Bu yazı hayatımda okuduğum en komik yazıydı teşekkürler DAMARLI mizah anlayışınızı sevdim 🙂 🙂

 25. bence yecüc ve mecüc perslerdi en pis ırklardan biridir persler 300 spartalıda tam olarak tanıtılmasada öyle bir ırktır

 26. vay anasını sayın seyirciler diyorum:) gülemiyorum bile:) bu nasıl bir zırvalıktır. Deccale naatte yazarsın sen yakında.. Sonra Şeytanın soyu türklere dayanıyor gibi iddialarıda zorlayabilirsin dostum:)

 27. yecüc ve mecüc lanet bir kavimdir bunu bilsin herkes.hz. Zülkarneyn bu berbat kavmi bir yere hapsetmiştir.çünkü bozgunculuk çıkaran bela bir kavimdir.
  ki hz Zülkarneyn in esasında Oğuz Kağan oduğu da söylenir.Oğuz Kağan ın ise bilgeliğinden dolayı Bilge Kağan şeklinde anıldığı da sözkonusudur.
  EN BÜYÜK DAYANAK İSE KURAN DAKİ ZÜLKARNEYN KISMI İLE BİLGE KAĞAN ANITINDAKİ BENZERLİKTİR.
  http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=32
  kuran ve hadislere bakarsanız herşeyi daha açık anlarsınız.bu yazıyı yazan arkadaşın tevrattan falan alıntıları ve ayetleri kafasına göre yorumlaması absürd ötesi bişey olmuş.özellikle gafildik zalimdik kısmına çok güldüm.bir de açıkça gösteriyo demiş
  hey Allahım akıl fikir versin..yecüc mecüc beladır beladır beladır.lanet bir kavimdir
  bu yazımı gören bana bi mail atarsa haberdar olurum açıklama gerekirse yaparım

  1. anlattıklarınızda çelişki var dediğine göre hz.Zülkarneyn türk , yecüc mecüce karçı çin seddini yaptırmış.
   ama sed türk istilalarına karşı çinliler tarafından yapılmıştır.bu durumda türkler yecüc-mecüc oluyor.orhun kitablerindeki yazılarla KEHY suresindeki yazılardaki benzerlikte göz ardı edilemeyecek ölçüde.ama seddin yapılma amacı ve kimin tarafından yapıldığı gayet açık ve nettir.o yüzden en iyisini ALLAH bilir diyelim.
   (NOT:Kesinlikle türklerin yecüc-mecüc olduğu görüşüne katılmıyorum,katılmak bi yana söz konusu bile olamaz.)

   1. Seddi yapanlar icin soyluyorum, seddi yaptiranlari bilmiyorum ama olulerin kalintilarindan cikarilan sonuc seddi kölelesmis Turk kavimlerinin yaptigidir.
    Dogrulugu tartisilir ama seddin o bolgelerine bakilirsa ve yapilisi dogru duzgun arastirilirsa seddin %100 koleler tarafindan yapildigidir. Bugun oralarda hep eski Turklerin cesetleri bulunuyor. Bilemiyoruz ama yapilisi tam bir serefsizlik icabidir.

 28. Hala bu zırbalama devam ediyormu?…Bazı Tarihçilerin yalanlarını,Hakikatmış gibi göstermek yanlıştır….Türk kelimesi asla Kuranda geçmemektedir..Türkler Tarihte İslama ve İnsanlığa hizmet etmiş şerefli bir kavimdir..Dil uazatmak..Türk olmamaktan,kıskanmaktadırlar.

 29. Ulan Araplar medeni diyorsun HIc bir Zaman medeni olmadilar medeni olduklari icinmi birbirlerini olduruyorlar arti turkler islamiyetin yayilmasinda araplardan daha etkilidir beduzamanimda yazisini okudum o da turkler diyor eger yazilari neduzaman yazdi ise o da Turk dusmani biz turkler dunyanin dengesiyiz Kim sen garanti bir Turk duanisin

 30. Kutsal alıntı derken,,Tahrif olunmuş,,Uyduruk,Siyasi ve Tarihi bir oluşum olan..Yahudi ve Hıristiyanların Kullandığuı..incil ve Tevrata..inanmıyorum ve Hiçbir Müslümanda inanmaz..Çünkü asılları mevcut değildir..Lütfen halkı Aldatmayınız..uyduruk Tarih diye bir şey tanımıyorum…örneğin..Yecüç ve mecücün,Türkler olduğunu iddia etmekle neye dayanıyorsunuz?…..En sağlam Kaynak kurandır..Varmı böyle bir ayet Lütfen olayı saptırmayınız…Kuranda Ycüç ve mecüçten bahseder..Ama asla türklerden bahsetmez..Ancak Türk düşmanı olanlar böyle yazarlar..
  Zalim ve Şeytanı arıyorsanız..İşte ABD ve AB ortadadır..Yahudi ve Hıristiyandan daha zalim,ve yalancı Kim olabilir?.

 31. bunu yazan tokmak tamamen Türk düşmanıdır öyleki örneklerini hep tevrat v e incilden veriyor
  tek gerçek kurandır ben sadece ona inanırım kuranda ve peygamber Türkleri hep övmüştür Türkler hep Allaha inanmış ona hizmet etmiş bir millet tir islamla tanışmadanda önce de tek Allah inancı hakimdir Türklerde .
  tamamen taraflı ve kasıtlı olrak Türkleri karalamış tokmak.

  1. aynen öyle Türkleri öven hadisler verken bunu yazan kişi gerçekten Türk düşmanıdır sana sonuna kadar katılıyorum

 32. Sayın Damarlı. Öncelikle Zülkarneyn Aleyhisselam bir kavme rastlamıştır. Bu kavim bilgisiz, çıplak ve güçsüzdür. Bu kavme Ye’cüc ve Me’cüc saldırır ve mallarını çalar. Zülkerneyn As. bir sed yapar ve onları korur. Ayrıca öyle bir yapmıştır ki nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Kur’an-ı Kerim’de ise “Siz bana kuvvetle yardım edin de ben de sizinle onlar arasında aşılmaz sağlam bir set yapayım.” dedi. Kehf 95. “Bana demir kütleleri getirin.” Kehf 96 “Nihayt bunlar iki dağın arasını doldurup aynı seviyeye gelince ‘körükleyin!’ dedi” Kehf 96 “Sonunda o demirleri kor bali e getirdiğinde ‘Getirin şimdi bana, üzerine erimiş bakır dökeyim! dedi. KEHF 96 Bir de Türkler’ le Çinli’ ler arasında Türklerden korunmak için bir sed yapılmıştır. Ama bilgilere göre Çinliler zaten var olmakta olan bir seddin devamını getirmişlerdir. Şu an halen Çin seddinin bir kısmının nasıl yapılldığı bilinmemektedir. Çin seddinin diğer bölümünden farklidir ve daha güçlüdür. Ayrica bir çok hadisde ve ayette ise Yecuc ve Mecuc un Allah’a inanmayan ve sonunda helak olacak bir millettir. Eğer Türk ve İslam düşmanı iseniz bunu fitneyle değil düşmanlığınizi soyleyerek dile getiriniz.

 33. bende yecuc ve mecuc diye bahsedilen insanların turkler olduğu kanaatindeyim .ergonokon destanıda turklerin bu esaretten kurtuluşunu anlatmaktadır.en doğrusunu ALLAH bilir.mulkun sahibi ALLAH dır mulkunu dilediği kulundan alır dilediği kuluna verir.onun için RAB kah zamanı lehinize kah aleyhinize çeviririm diyor .mücadele edenle etmiyeni ıyıyle kotuyu ortaya çıkarmak için .hic bir kavim millet diğerinden ustun deyildir ustunluk takvayla duzgun erdemli insan olmayladır.RAB biz iyiysek iyiyi kotuysek kotuyu verır. ALLAH kullarına zulmetmez dağına gore kar verir.vaktınde din tacirleri insanları ALLAH ile aldatıp cenneti vadederek dünyevi çıkarları için coluk çocuk kadın ihtiyar demeden onlarca insanı katlettiler.insanlara din adına en buyuk zulümleri yaptılar.ALLAH turkleri seddı aşırarak masum insanların koruması hadimi yaptı.haclı seferlerini durdurdu.bu ALLAHın lütfuyla oldu.ALLAH yoldan çıkan milletleri goturur yerine başkasını getirir. ALLAH ın izni olmadan hic bır sey olmaz .bu milletin içinden nice ALLAH dostları gonul adamları çıkmıştır .bu milletin hatasıyla sevabıyla islama cok hızmetleri olmuştur.bu milleti zor kullanarak yıkamayan emperyal güçler .zaaflarından hatalarından faydalanıp kuklaları vasıtasıyla insanlarını birbirine kışkırtıp etnik ve dinsel milliyetçilik akımlarını destekleyerek 38 ,40 millete bolmusler her milletin içinden kendilerine kuyruk olacak sahte kurtarıcılar çıkarıp bu milleti genleriyle oynuyarak mandacı zihniyetin oyuncağı etmişlerdir.bundan dolayı her yerde coluk çocuk demeden islam kanı akmaktadır.ALLAH bızleri kendine gereği gibi kulluk eden samimi kullarından eylesin ikiyüzlü yalacılardan olmaktan muhafaza etsin.bizler samimi olup RABba teslim olursak nemrutun ateşi bizi yakmaz aksi halde aşağılanma zillet içinde ömür biter .bu dünyada zilletı yasadıgımız gb bide bunun ote si var.bır ALLAH dostunun dediği gb .ilim ilim ilmektir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.ALLAHa emanet olun

 34. Bana kalırsa her şeye anlatıldığı gibi bakılmamalı bir canlı aranmamalı örneğin deccal insanları yoldan çıkartan,onları kötüye iten,doğru yoldan uzaklaştıran bir varlık olarak söylenmiştir.Deccal büyük bir fikir akımına yol açan fitne ve şeytani özelliklere sahiptir. Bence bu herkezin evinde,elinin altında olan gerekli gereksiz kullanılan Bilgisayardan başkası değildir.Konumuz yecüc ve mecüc kalabalık bir topluluk olan kısa boyları ,yemek ayrımı yapmamaları olarak bilinen bir millettir işte bunu göz önüne alarak ben bu millete çinliler diyorum kısa boyları kalabalık olmaları çoğu yemeyi pis temiz demeden yemelerini göz önüne alırsak bu sonuca ulaşabiliriz.

 35. Hepinize selamlar arkadaşlar ben çok kısa bir yorum yapacağım..Benim araştırmalarıma göre bu yecüc mecüc dünya dışı varlıklar ve bizden çok üstünler kıyamete yakın ortaya çıkacağı ayetlerde bildiriliyor…Bunlar dünyaya gökyüzünden saldıracaklarmış…Allah sonumuzu hayır etsin inşaallah….

  1. Sizin bu yorumunuza benzer bir anlatım okumuştum, bunu da hesaba katmak gerekir. Tepeden Akın Akın gelecekler cümlesinde tepeyi üstümüzden gelecekler olarak da düşünebiliriz

 36. Esiden mançur moğal adı altında tarihi beşeriyeyi zirü zeber eden o taife, kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak anarşistlik (IRKÇILIK) taunuyla aynı yıkımı yapacaklardır….( hatırlayabildiğim kadarıyla Riselei Nur’dan) yani benim bu olaydan anladığım; sed arkasında duran halk= Çin, şu an kapalı kapılar ardında olan Çin, ne zamanki sed yıkılır ve bu topluluk dünyaya açılır işte o zaman bu kısa ve gözleri yassı insanlar her tarafa ateş salacaklardır. bu nasıl olabilir??? bu halk yıllardır baskı altında ve kapalı bir kutu adeta, ne zamanki çinde daha önce sovyetler birliğinde olduğu gibi rejim yıkılır ve halkı dünyaya açılır işte o zaman dünya insanları hapı yutmuş olacak. hadislere tamı tamına uyan tek kavim çinlilerder diye düşünüyorum.

 37. herkese selam olsun eğer zülkarney a.s. büyük iskender ise kurdugu sed bugünki gürcüstinda bulunan avrupalilarin alexander gate bizimde derbent gecidi dedigimiz yerdir . burayi göktürk kagani tong yabgu 620 yılında yıkarak geçmiş ve orda bulunan sasanilere saldiri düzenlemiş çoluk cocuk yaşlı kadın demeden kılıçtan geçirmiş bu yüzden bize bu hakli veya haksız isim yapiştirmasi kalmıştir..ozamanki devirde yaşamiş olan ermeni tarihçi olan movses bizimkileri aynen şu şekilde tarif etmiştir ..(Türkler, denizdeki dalgalar gibi bir anda Kariye’ye girdiler ve önlerine çıkan her şeyi yok ettiler. Şehirde terör estiren saldırganlar . Önce şehre doğru okçuların okları yağdı, sonraysa şehrin cadde ve sokaklarında önlerine çıkan herkesi vahşi bir kurt gibi katlettiler. Hatta katledilen annelerine sarılan çocuklara bile acımadılar).2.si ise bizimkilerin demirkapı denen bugünkü afganistanda bulunan geçit veya kale ozamanlar yine bir göktürk saldirisiyla gecilip bugünkü afgan halkinin atalarina saldirmişlar buna benzer yakıştırma bize çok var ayni şekilde selcuklu zamaninda bizanslilarin selcuklu ya yecüc mecüc demeleri bir başkasi ise osmanliya avrupalinin yecüc mecüc demesi ne kadar dogrudur allah bilir sayglilarla..

 38. öncelikle belirteyim yazınızda pek çok yanlış var o meselelere değinmek isterim. Anadoluya yalnız kayı boyu deil oğuz kabilelerinin hepsi kıpçaklar tatarlar gelmiştir. Dünya da bozkır usulü hafif atlı okçu muharebe tekniklerine karşı geliştirilmiş bi savunma tekniği yoktur. Bu yüzden dünyada ki hiçbir kavim bu muharebe usulüne karşı koyamamış dolayısıylada bu kavimlere yecüc mecüc demiş bunlardan korkup kaçmıştır. Katliam meselesine gelince o tarihlerde herkavim katliam yapıyodu ele geçen şehirlerde kalmak istiyorlarsa şehir nüfusunun önemli bi kısmı imha edilir ki isyan çıkmasın. Ama dediğim gibi göçebeler karşı konulamaz bi güç oldukları için bi seferde 1 şehri değil bir ülkeyi ele geçirirdi katliam da ülkede nüfusa üranla kısmen yapılır. Egemenlik şartları sağlanınca çekilirlerdi. Müslümanlar emeviler döneminde orta asya ve sair pek çok yerdede katliamlar yapmışlardır. Tarihte puta tapmamış kendine has tek tanrı inancı olan hanif diniyle benzeyen yönleri bulunan kavimdir. Türklerin tarihi tan bir sırken iran ve avrupa türke her fırsatta kinini kusarken bu yazıda anlatılan bu hasta kişilerden birinin düşüncesi olabilir. Ayrıca bozkır apayrı bir kültürdür. Barbarlık cahillikle alakası yoktur lnsanların yaşantısının. Araplarda islam dan önce göçebeydi köylere yerleşenlerde vardı tabii. Kendileri cahillikte zirve yapmış olacakki; son ve evrensel peygamber bu kavimden çıkmış. böylece medeniyete ulaşmışlar. Kuran da bahsi edilen tevrat ve incil kitapları indikleri ilk halleri ve son paygamberi müjdelemesi hasebiyle önemlidir. İslama inanıp incil ve tevrattan örnekler vermekle kelimei şahadet getirip sonra günah çıkararak tevbe etmek gibi acaip bi izlenim oluşturmuş. Yahudiler her başları sıkıştığında bi kurtarıcı beklemişler kuruş veya kryos olarakta bilinir mehdi veya zülkarneyn gözüyle bakmıştır. Adam lar yahudi ırkının aslında olmadığı bu günkü yahudilerin kafkas kökenli kavimlerden olduğunu bunların içinde hazar türklerininde olduğuna dair meseleler konuşmakta eski ve yani ahitin oluşması yüzyılların emeği ve psikolojik birikimi olduğu uzun asırlar içinde kabalacı rahiplerin bu günkü şeklini verdikleri yazılıp çizilir. Yecüc mecüc kavimlerinin kıyamet kopmadan önce zuhur edecekleri söylenir Kuran da türk ve moğolların önünde ne bu gün ne de geçmişte bi set durmamış ama Kuran ın beyanına göre yecüc mecüc şuanda kapalı ve kıyamete doğru ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu kavim alengirli fitne baz oldukları türklerde toplumlarğ fitneye sevk edecek karmaşık işlerle uğraştıkları bilinmez .çünkü net inssanlardır. Bilakis donyada yaygın olan nice büyük fitneleri kurutmuşlardır. Mesela iranda zamanında tarihin ilk komünistleri olarak bilinen aşırı sapık bi zümre zuhur ettide bu fitneyi kurutmaj için ak hunlardan yardım istemişlerdi. Dönemin iran hükümdarı. Keza hasan sabbah fitnesiylede moğollardan başka hiçbir devlet yada hükümdar baş edememiştir. Bu kavimler fitneyi bitirip insanlara düzen getirmişlerdir. Türklerinse tarihte diğer kavimlere nazaran katliam yapmadıkları düşmanlarını mağlup edip hakimiyetlerini kabul ettirip onları biat altına alıp çekilirlerdi. O bölgeden genellikle.ayrıca orta asyada var olan yada anadolu veya ortadoğuda var olan türkler arasında da çok yakın kan ve ıırk bağı vardır. Yani anadolu ayrı orta asya ayrı bi yer değil bu mevzuda çok konuşulacak şeyler var ama tepedeki bu yazıyı yazıp kaynak olarak dönemin yahudi hissiyatını anlatan kendilerine göre yazılmış tarih kıtabı niteliği taşıyan tevrat veya bi farklı yorumlanan bazı parçaları tevrattan alınmış gerisi tevratla aynı şekilde uydurulmuş incili gösterip sonunda da böylesi bi yargıya ulaşmak pek doğru deil kanımca

 39. Merhaba,
  Yukarıda yazılanları okuyunca, yalnızca us (akıl) ve bilimin öncülüğünde günümüzün uygarlık seviyesine erişebilmiş insanlığın uygarlık tarihini kutsal kitaplara ve Kazım Mirşan, Haluk Tarcan gibi bilimsellikten uzak kimselerin uydurma öykülerine dayandırma çabalarını anlamak olası değildir.

  Her şeyden önce, bütün bilim dallarının geçmiş üzerine birlikte ürettikleri bilgilerle gerçek tarih ortaya çıkarılabilir. Tek bir kimsenin, bilim insanı bile olsa, ürettiği bilgilerle gerçek tarih anlaşılamaz. Kutsal kitaplardaki bilgilerle de tüm insanlık tarihini bilmek olası değildir.

  Türk olupta, Türklerin geçmişte uygar olmadığını, uygarlığı “Araplardan öğrendiklerini” söyleyenlerin durumu çok acıklı ve üzüntü vericidir. Yeryüzünün en eski ulusu olan, tarımı, hayvancılığı, madenciliği, kentleşmeyi, yapıyı, yazıyı, parayı, mumyalama ve hekimliği, astronomiyi, matematiği, tiyatroyu, resim ve heykel yapmayı, demokrasi (kurultay) ve cumhuriyet yönetimini yeryüzünün öteki toplumlarına öğreten Türklerin günümüzdeki torunlarının atalarını uygarlıktan yoksun gibi tanımaları, ne üzüntü verici bir durumdur ! Bu durumun başta gelen sorumluları da ulu önder Atatürk’ten sonra ülkemizi yönetenlerdir. Atatürk sonrası yöneticiler uydurma tarih eğitimiyle Türk toplumunun gerçek tarihini saklamaktadırlar.

  Gerçek Türk tarihi ilk olarak 1930 yılında ulu önder Atatürk’ün katkısı ve desteğiyle yazılmıştır. 1931 – 1939 yılları arasında liselerde tarih derslerinde okutulmuştur. Bu tarih kitabının özgün ve güncellenmiş kopyaları aşağıdaki linklerden indirilebilir.

  “Türk Tarihinin Ana Hatları” yapıtının özgün elektronik kopyası aşağıdaki linklerden indirilebilir.
  http://www.scribd.com/doc/92055715/Turk-Tarihinin-Ana-Hatlar%C4%B1
  http://www.mediafire.com/file/1z1asn3yhidwen9/Turk_Tarihinin_Ana_Hatlari.pdf

  Bu yapıtın güncellenmiş kolay anlaşılan kopyası da aşağıdaki linkten indirilebilir.
  http://www.mediafire.com/download/xhrrrd07ovdj482/TurkTarihininAnaHatlari-Guncel.pdf

  Kozmoz

 40. Sayın Damarlı,

  Lütfen cahil insanlara laf anlatmak için kendinizi tüketmeyin. Beyinlerinin malesef ırzına geçilmiş insanlara ne kadar anlatılsa boş.

 41. 1
  TÜRKLER NEDEN VE NASIL
  MÜSLÜMAN OLDULAR?
  Vural AĞAOĞLU
  2
  TÜRKLER NASIL ve NEDEN MÜSLÜMAN OLDU ?
  GĠRĠġ
  Türklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları konusunda pek konuĢulmak istenmez. MüslümanlaĢtırılmamız okullarda bizlere, kasıtlı olarak anlatılmamıĢtır. Çünkü “zorbalığın olmadığı” söylenen Ġslâmiyet, Türklere kılıç zoru ile kabul ettirilmiĢtir. Bunun aksine bize, Türklerin Müslümanlığa geçiĢi, kendi istekleriyle olmuĢ gibi gösterilmiĢtir.
  Ġslâm’ın Türklere zorla kabul ettirilmesi, 670’li yıllarda kanlı savaĢlarla baĢlayarak 740’lara kadar sürer.
  MÜSLÜMAN ARAPLARIN TÜRKLERE ĠLK SALDIRILARI
  Müslüman Arapların saldırılarından önce Türk beylikleri, Ġpek Yolu üzerindeki Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi Ģehirlerde yerleĢmiĢ yaĢıyorlar, deri ticareti yapıyorlar ve pamuktan kâğıt imalatı ile uğraĢıyorlardı. Bunların yanı sıra altın madenleri iĢletiyorlar ve altın iĢlemeciliği yapıyorlardı ve ipek yolundan geçen kervanların güvenliğini sağlayıp onlardan vergi topluyorlardı. Özellikle Semerkant’ın zenginliği dillere destan olmuĢtu. Bu zenginlikler öteden beri yağmacı, talancı, ganimetçi Arapların iĢtahını kabartıyorsa da, Türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları Ceyhun nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı. Çünkü daha önce Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar, Ġslâm’ı yayma bahanesiyle Türk uruğunu talan etmek için 2.700 kiĢilik bir ordu ile Fergane’ye kadar girdi ise de, Türkler tarafından yok edilmiĢlerdi. Ancak daha sonraları Muaviye tarafından, Ceyhun nehrinin altında kalan Horasan’ın tamamıyla iĢgal edilmesi ile o bölgede ilk AraplaĢtırma ve ĠslâmlaĢtırma giriĢimleri baĢlamıĢ oldu.
  BUHARA‟NIN TALAN EDĠLMESĠ
  Horasan’ın kendileri tarafından tamamen talan edilmesinden cesaret bulan Araplar, Muaviye’nin ilk Horasan valisi, Ebeydullah bin Ziyad’ın komutası altında, 673 yılında bu sefer ilkinden daha kalabalık (24.000 kiĢilik) bir ordu ile Ceyhun nehrini geçerek Kibac Hatun yönetimindeki Buhara’yı kuĢatır. Kibac Hatun diğer Türk beyliklerinden yardım istese de, beylikler arasına daha önceden sokulmuĢ nifak nedeniyle, bu yardım kendisine gelmez ve Araplar verdikleri kayıplardan dolayı Buhara’yı iĢgal edemezlerse de tam anlamıyla talan ederler.
  Daha sonra Muaviye’nin ikinci Horasan valisi, Halife Osman’ın oğlu Said de Buhara’ya saldırmaya hazırlanır. Kendisine diğer Türk beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan Kibac Hatun, halkını kırdırtmamak için, Said’le anlaĢma yapmak mecburiyetinde kalır. Bu anlaĢmaya göre, Kibac Hatun Said’e, diğer Türk beyliklerine yapacağı saldırılarda önüne çıkmayacağına dair güvence ve bu güvencenin teminatı olarak da Buhara’daki Türk asilzadelerinden 50 ile 80 arasında rehinler verir. Bu anlaĢmanın verdiği rahatlıkla Said, zenginliğini öteden beri duyduğu Semerkant’a saldırır. Semerkant’ı baĢtan aĢağı talan eder ve
  3
  topladığı binlerce gencini, köle pazarlarında satmak üzere Horasan’a getirir. Daha sonra Said, Kibac Hatun’dan rehin aldığı 80 kadar Türk asilzadesini, bir punduna getirip, hançerleterek öldürtür.
  Said’den sonra Horasan valisi Salim bin Ziyad olur. Horasan da Muaviye’nin oğlu Yezid’e bağlıdır. Ziyad da aynı Ģekilde 680 yılında Türkleri ĠslâmlaĢtırmak ve Ģehirlerini talan etmek için saldırır; fakat püskürtülerek geri çevrilirler. Bu sefer kendi orduları Türkler tarafından talan edilerek, silâhları alınır. Daha sonra Araplar, daha güçlü bir orduyla tekrar saldırır ve Türk Ģehirlerini gene talan ederler. Bu talandan her Arap savaĢçısı 2.400 dirhem alır.
  SALDIRILARIN DEVAMI
  Ġslâm’da ilk asimilasyon 685 yılında Abdülmelik’le baĢlar. Abdülmelik bu eylem için, kan dökücü, zalim Haccac’ı kendisine yardımcı seçer. Önce civar halkın dilleri ArapçalaĢtırılır. (Bizde de bu hareket Osmanlı ile baĢlamıĢtı. “Osmanlıca” denen suni dilin üçte biri Arapça kelimelerden oluĢuyordu.) Haraç karĢılığı önceden bazı hakları kabul edilmiĢ olan gayri Müslimlerin bütün hakları geri alınır. Bu arada Abdülmelik, Haccac’ı Irak genel valiliğine atar. Haccac ise, Übeydullah Ġbni Ebi Bekri’yi Sicistan’a, Muhalleb Ġbni Ebi Sufra’yı da Horasan’a vali yapar. O tarihte Sicistan’da Türk hükümdarı, Rutbil’dir ve Araplara “vergi” adı altında haraç vermektedir. Haccac bununla yetinmez ve Übeydullah’ı, Rutbil’in üzerine göndererek ondan tam olarak teslim olmasını ister. Rutbil önce bunu kabul etmek istemez. Bunun üzerine Übeydullah, Rutbil’in üzerine yürür. Rutbil eski bir harp oyununu uygulayarak, Übeydullah’ı ordusuyla birlikte kuĢatma altına alır. Übeydullah, Rutbil’den kurtulmak için 700.000 dirhem teklif ederse de, parayla satın alınamayan Rutbil, bunu reddeder ve Arap ordusunu büyük bir bozguna uğratır. Buna çok öfkelenen Haccac, 40.000 kiĢilik büyük bir ordu toplayarak, Abdurrahman bin Esas komutasında Rutbil’in üzerine gönderir. Fakat cesur ve zeki Rutbil’i yenemeyeceğini anlayan Esas, onunla anlaĢır. Bu olay karĢısında çılgına dönen Haccac, Esas’ı yakalatmak üzere bir birlik gönderirse de, Esas’ın ordusu bu birliği yenilgiye uğratır ve geri kalanları da Basra’ya kadar sürer; ancak Esas’ın ordusu dağılır, Esas da Rutbil’e sığınır. Bunun üzerine Haccac, Esas’ı kendisine vermesi için Rutbil’i tehdit eder. Vermediği takdirde çok büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceğini ve bütün Türk Ģehirlerini harap edeceğini, verirse de kendisinden 7 sene hiç vergi almayacağını, söyler. Türk uruğunun tekrar savaĢa girmesini istemeyen Rutbil, bu teklifi kabul eder, Esas ve yakınlarını Haccac’a teslim eder. Ancak Rutbil, Haccac’a güvenmekle hata yaptığını daha sonra anlayacaktır. Çünkü Esas’ı teslim aldıktan sonra Haccac, derhal yeni bir ordu düzenleyerek 699 yılında Muhalleb bin Ebi Sufyan komutasında Türk Ģehirlerinin üzerine gönderir. Arap orduları, Hocente, Kes, Sogd ve Nefes’i ele geçirse de Türkler direnirler. Bu arada Horasan valiliğine Muhalleb’in oğlu Yezid gelir. Yezid Ġbn Muhalleb de Türk Ģehirlerini talan eder. Yezid’in savaĢçıları, Harzem’den ele geçirdikleri Türkleri boyunlarına damga vurarak köle pazarlarında satarlar.
  Bu tarihlerde Müslüman Araplar, Ġslâm’ın “cihat” ve “kâfir addedilenlere yaĢam hakkı vermeyen” hükümlerine dayanarak (Yabgu Devleti, Hazar Ġmparatorluğu, Ġkinci Göktürk Kağanlığı, Karluklar, Avar Ġmparatorluğu gibi, Büyük Göktürk Ġmparatorluğu’nun parçaları olan devletlerden ve beyliklerden oluĢan, birlikleri bozulmuĢ) Türklerin yurtlarını devamlı olarak istila edip Ģehirlerini talan ettilerse de, kalıcı bir üstünlük sağlayamamıĢlar, yakıp, yıktıkları yerleri sonunda Türklere geri vermek zorunda kalmıĢlardır.
  4
  Katliamlar …
  705 yılında Abdülmelik öldükten sonra yerine oğlu Velid geçer ve Kuteybe Ġbn Müslim Horasan’a vali olarak atanır. ĠĢte bu tarihten sonra Araplar, Türk yurtlarında kalıcı baĢarılar elde etmeye baĢlar. Türklerin gerçek anlamda kılıç zoru ile MüslümanlaĢtırılmaları, Kuteybe zamanında olmuĢtur.
  Kuteybe vali olduktan hemen sonra güçlü ordular kurmaya baĢlar. Merv’de askerlerini toplayarak, sanki Allah’tan vahiy almıĢ gibi ve Muhammed’in vahyiymiĢ gibi Kuran’a koyduğu Bakara Suresi, 193. ayet “Yalnız Allah dini kalana kadar savaĢın”, Enfal Suresi, 39. ayet “Din tamamen Allah‟ın oluncaya kadar onlarla savaĢın” ayetlerini savaĢçılarına okuyarak, Yahudiler gibi “Allah, kendi dininin aziz olması için size bu toprakları helâl kıldı” der ve Arap ordusunu Türklerin üzerine sürer.
  Önce Baykent kuĢatılır. Türk Beyliklerinden bu sefer yardım gelir ve bu nedenle kuĢatma 2 ay kadar devam eder. Kuteybe, tam bir zafer kazanamasa da, Türkleri haraca bağlayan bir anlaĢma yapmaya zorlar. Böylece Ģehir yıkımdan kurtulur ama Ģehre giren Araplar, anlaĢmaya rağmen Ģehrin bir kısmını yağmalar ve Ģehirden ayrılırlarken arkalarında bir de askeri garnizon bırakırlar. (Hatırlayalım: Muhammed, “savaĢ hiledir” demiĢtir ve kendisi de her türlü hileye baĢvurmuĢtur.) Yapılan hileyi kabullenemeyen ve baĢlarına gelecekleri çok geç anlayan Türkler, ayaklanmaya baĢlar ve kendi aralarında silâhlanarak zayıf bir karĢı savaĢçı birliği kurarlar ve Baykent’te karıĢıklıklar baĢ gösterir. Bunun üzerine Kuteybe tekrar Baykent’e gelerek, ne kadar silâhlanan Türk varsa, hepsini kılıçtan geçirtir. Kadınları ve çocukları esir alır ve Ģehri baĢtan aĢağı yağmalatır. Tabirî’nin anlatımına göre; Araplar Horasan’ı iĢgal ettiklerinde dahi bu kadar ganimet toplamamıĢlardır. Yağmalama bittikten sonra, daha önce Merv’de toplanmıĢ Arap aileleri, Baykent’e yerleĢtirilir. Valilikten vergi tahsildarlığına kadar bütün denetim organları Araplardan oluĢturulur. Türklerin Budist ve ZerdüĢt inançlarını simgeleyen bütün heykeller toplatılır, taĢ olanlar kırılır, altın olanlar eritilip ganimet olarak alınır. Bunlar, Ġslâm propagandistlerine göre, Enfal Suresinde yazıldığı gibi, Araplara Allah’ın verdiği ganimetlerdir. Daha sonra esir edilen çocuklar babalarına, kadınlar kocalarına satılır. Bundan sonra sıra, Buhara’nın iĢgal edilip, halkının MüslümanlaĢtırılmasına gelmiĢtir.
  BUHARA‟NIN TEKRAR KUġATILMASI ve BÜYÜK TÜRK KATLĠAMI
  Baykent’i hallettikten sonra Kuteybe, Merv’de Buhara’yı ele geçirmek, yağmalamak ve MüslümanlaĢtırmak için hazırlıklar yapar. Bu arada Vardana ve Buhara Beylikleri arasında çatıĢmalar vardır. Müslüman Araplara karĢı mücadele etmek için bu çatıĢmalar derhal durdurulur ve Vardan Hudat Türklerin baĢına geçer. Kuteybe önce Numiskent ve Ramitan’a saldırır; buraları kolayca istila eder. Demirkapı önlerinde Vardan’la savaĢır ve Vardan savaĢı kaybeder; Buhara’ya doğru çekilir. SavaĢtan yorgun düĢen Kuteybe de Merv’e geri döner. Haccac bunu baĢarısızlık olarak kabul eder ve Buhara’yı mutlaka alması için Kuteybe’ye emir verir. Türkler, baĢarı elde edememiĢ Arapların bir daha gelmeyeceklerini düĢünerek, rehavete kapılırlarken, Kuteybe tam bir yıl hazırlık yapar ve Buhara’yı kuĢatır. Birlikten yoksun olsalar da Türkler direnir ve Kuteybe baĢarılı olamaz; ordusu dağılmaya baĢlar. Bunun üzerine Kuteybe her bir Türk baĢı için askerlerine 100 dirhem vaat eder. Allah, din, iman değil ama para hırsı ile gayrete gelen Araplar, Ģehri istilâ ederler. Bütün direnen Türkler kılıçtan geçirilerek, Araplara yakıĢır bir Ģekilde tam bir katliam yapılır. VahĢi Araplar Türk kadınlarına tecavüz ederler, sonra da ya cariye olarak kullanmak, ya da köle pazarında satmak üzere alıkoyarlar. Erkeklerden de binlerce kiĢiyi köle olarak satmak üzere beraberlerinde götürürler. Bundan sonra Buhara’da Araplardan oluĢan yeni bir idari teĢkilat kurulur. Buhara
  5
  kuĢatmasında askeri yardımda bulunmamıĢ, onları güçlü Arap ordusu karĢında yalnız bırakmıĢ diğer Türk Beyliklerinden tepkiler gelmeye baĢlayınca, Türklerden zaten korkan, dolayısıyla her türlü hileye baĢvuran Araplar, Buhara Melikesi Hatun’un oğlu Tuğ Sad’ı kukla hükümdar yaparlar. Tuğ Sad da tarihe “hain bir iĢbirlikçi” olarak geçer. Daha sonra Müslüman olarak oğluna da “Kuteybe” adını vererek, efendisine bağlılığını kanıtlar.
  Arap kolonileri kurmayı planlayan Kuteybe, öncelikle Türk halkını MüslümanlaĢtırmaya baĢlar. Buhara halkı Müslüman olmuĢ gibi görünse de, bu dini kabul etmek istemez. Kuteybe, Türklerin evlerinde Ġslâmî kuralları yerine getirmediklerini öğrenir ve yeni bir yöntem geliĢtirir. Bu yönteme göre Türkler, evlerini Araplarla paylaĢmak zorunda bırakılır ve bu Ģekilde bire bir kontrol altına alınırlar. Ġslâmî kurallara uymayanlar ise ağır cezalara uğratılırlar. Bu zorlamaların karĢısında, halktan bazı direniĢçiler çıkar; gizlice silâhlanırlar. Bu durum karĢısında Araplar camiye bile silâhsız gidemez olur. Kuteybe baskıları arttırır; kendi aralarında örgütlenen Türkleri yakalatıp, öldürtür. Bu arada yeni vergiler getirir. Buhara halkı halifeye senede 200.000 dirhem, Horasan valisine de 100.000 dirhem vergi ödemeye mecbur bırakılır. Bunların dıĢında Arap askerlerinin atlarına yem temin etmeye, oraya getirilen Arap ailelerine odun temin etmeye ve ellerinden alınıp onlara tahsis edilmiĢ arazilerde çalıĢmaya mecbur bırakılırlar. Kadınlar, kızlar Araplara cariye yapılırlar. Buhara Türkleri bu yıllarda, dünyadaki çok az milletin yaĢadığı vahĢeti ve ıstırabı yaĢamıĢtır. “Allah dini” dedikleri Ġslâm, savaĢta gasp edilen Türk kızlarını ganimet olarak görür ve Araplara cariye olmalarını helâl kılar. (Bkz. Ahzap Suresi, 50. ayet.) Bir müddet sonra Kuteybe, Türkler arasında bir türlü rağbet görmeyen Ġslâmiyet’e onları alıĢtırmak için, namaza gelenlere 2 dirhem vaat eder. FakirleĢtirilmiĢ olan halk arasında bu uygulama, nispeten baĢarılı olur. Fakir halktan para için camiye gidenler çıkar. ĠĢte “Tek din, Ġslâm oluncaya kadar savaĢın” diyen ayet, Arapları Türklerin sırtından geçimlerini sağlayacak faĢist ve hileli ortamı, böyle yaratmıĢtır. “Ġslâm‟da Ģiddet yoktur” diyenler tarihe bir baksınlar da, görebilirlerse bunları görsünler ve ne dediklerini bir düĢünsünler.

 42. bu yazıyı ysazan baya saçmalamış hadi diyelim yecüc ve mecüc iyiliği temsil ediyor ozaman neden zülkarney aleyhiselam tarafından sed ile engellendi
  ordaki kavim Ayete göre konuşuyorum bunlar yani yecüc ve mecüc burda fesat çıkarıyor diyor
  sonra kıyamete yakın zamanda çıktıklarında İsa aleyhiselam ın duasoyla cezalandırılacaklar
  burda yorum yazan bir arkadaşın dediğigibi
  şuan ki incil ve tevrata inanmıyorum hepsi uydurma nereden ekleme yapıldığı nekadar yapıldığı bilinmez bunu senin gibilerde hele hiçanlamaz

 43. Ahmet Hüseyin Abi ben de Antalya yaşıyorum.Bir gün seninle rakı-balık yapalım.
  Abi sen anlat ben dinleyeyim.Senin güzel bir kafa yapın mevcut.
  Abi bir de ben geçen gün yaklaşık 10 tane uçan fil gördüm.Bunların Yecüc Mecüc’le ilgisi olabilir mi?Bu konuyu da bir konuşalım Abi.
  Bir de benim 3 tane cinim var Abi.İsimleri Alnitak,Alnilam ve Mintaka.Rakı içerken yanımda kimse yoksa, benimle onlar muhabbet ediyor.Her 3 cinimiz de senden iyi olmasın sağlam muhabbetleri mevcut.En kısa zamanda görüşelim abi.
  Saygılar Abi.

 44. Araştırmanızı okudum. Fakat oradan bir ayet almışsınız oraya yapıştırmışsınız, ona bir yorum getirip başka bir yere değinmişsiniz maceracısınız fakat siz bir araştırmacı değilsiniz kusura bakmayın…

 45. Çok cahilce bir makale.
  Ben, müslüman bir Türk olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Türk kaynaklarını referans alırım.
  Zülkarneyn diye Kur’anda bahsi geçen şahıs Bilge Kağan’dır!
  Bilge Kağan anıtını okursanız Kur’andaki sıra ve kelimelerle Zülkarneyn’nin hatırasının aynı olduğunu görürsünüz! Ayrıca Zülkarneyn’e 3000 süvari yollayan, yurtlarına geldiklerinde de “Yecüc-Mecüc şurada bozgun çıkarıyor, onlarla aramızı ayır!” diyenler de Türklerdir! “Dediler: “Ey Zülkarneyn! Ye’cûc ve Me’cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi?” Kehf – 94 ayette Zülkarneyn’den yardım isteyen, önden de ordusuna destek olmak için 3000 süvari yollayanlar Türklerdir!!!

 46. Arkadaşım çektiğin bonzai’nin dozunu yarıya düşür. Bu ne saçmalık.
  İnsan ırkı olduğuna dair hiçbir alamet yok nerenden uyduruyorsun bunları. Birde HAKK kitap tek. insan eliyle yazılan veya tahrip edilen kitapları referans göstermişsin. Sonuna kadar saçmalık…

 47. Bence yecüc kürtlerdir.
  Hezekiel 38,2 : ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden ROŞ ’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et. ” ROŞ kelimesine dikkat çekerim. Ayrıca Magog ülkesinden Gog’a çevir denmiş dikkatinizi çekerim.
  Ayrıca aşağıdaki cümle yazınızdan alıntıdır.
  “Tevrat’ta ve İncil’de sözü edilen Gog ve Magog düşman olarak gösterilmektedir.”
  Tıpkı Habil ve Kabil kıssasındakiler gibidir Türklerle Kürtlerin ilişkisi.
  Ayrıca harabeye çevrilmiş Kobani şehrini ve yecücle mecücün yıkılmış bir şehre nasıl gireceğini hatırlamanızı isterim.

 48. adam gitmiş tevratan üstelik değiştirilmiş tevratan örnekler sunuzyor üstelik hx peygamberin övgüsüne mahsar olmus bir fatihin torunlarına yecüc ve mecüc diye iftira atıyor değiştirilmiş olan tevratı okuyucağına allahın mucizesi olan kurranı kerimi oku bence belki zihnin aydınlanır orda herseyi tastamam anlatılıyor zaten

 49. El Kehf Süresi’nde 85. Ayetten, 92. Ayete kadar Zulkarneyn’nin Kıssa’sı anlatılır:
  “O da (batıya ulaşmak için) bir yol tuttu.- Nihayet Güneş’in battığı yere(Okyanus kıyısına) vardığı zaman, Güneş’i(sanki) siyah bir çamura batıyor buldu.- Sonra Zulkarneyn(doğuya doğru) bir yol tuttu.- Nihayet Güneş’in doğduğu yere(uzak doğuya) vardığı zaman Güneş’i öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onlara, Güneş’ten kendilerini koruyacak bir siper yapmamıştık.- Sonra da(güneyden kuzeye doğru üçüncü) biryol tuttu.”

  Bilge Kağan Kitabelerinde şöyle diyor;
  “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına(kutuplarda altı ay gece, altı ay gündüz olur) kadar ülkelerde yaşayan bütün milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti düzene soktum. Artık karışıklık yok. Türk Kağanı Ötüken’de oldukça, ülkede düzen bozulmaz.”

  “Kaşgarlı Mahmut’un Divanında(C1.S.111-113) Uygurlar anlatılırken;
  “Zülkarneyn, Uygur illerine geldiğinde Türk Hakanı ona 4000 kişi göndermiş. Bunların tuğlarında Şahin Kanatları takılı imiş. Bunlar hem öne, hem arkaya ok atarlarmış. Zülkarneyn, bunlara şaşmış kalmış ve “Bunlar, kendi kendilerine geçinirler, başkalarının yiyeceğine muhtaç olmazlar. Çünkü bunların elinden av kurtulmaz, istedikleri zaman avlanıp yiyebilirler” demiş.

  Buradan da anlıyoruz ki;
  “Ey Zülkarneyn! Ye’cûc ve Me’cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi?” Kehf – 94

  diyen Uygurlardır…

 50. “Anadolu Türkleri Oğuz soyunun Kayı boyundan gelmektedirler. Yani Oğuz’un ilk karısından olan ilk oğlunun, ilk oğlu olan Kayı’nın soyu”
  Türkiye’deki bütün Türkler Kayı boyu değil.Araştırmacı yazar olduğunuza göre bunu biliyorsunuzdur herhalde .
  “hatırlayabildiğim kadarıyla Riselei Nur’dan) yani benim bu olaydan anladığım; sed arkasında duran halk= Çin, şu an kapalı kapılar ardında olan Çin, ne zamanki sed yıkılır ve bu topluluk dünyaya açılır işte o zaman bu kısa ve gözleri yassı insanlar her tarafa ateş salacaklardır.”
  Çinliler hiç bir zaman keçe ayakkabı gitmedi zaten Yafes soyundan da değiller ..Hiç bir tarihte de akın yapma diye bir istekleri olmadı Bunu Çinlilerin Yecüc Mecüc olduğunu düşünenler için yazdım
  İslama göre yecüc mecüc biziz.
  İslam dünyasında en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında da bu var. Başlı başına bir bölüm olarak. Bölümün adı da çok. İlginç: “Kıtalu’t-Türk”. Anlamı da: “Türklerle öldürüşmek (savaş)”. Buhari’de, Ebu Davud’da ve Tirmizi’de bölümün adı bu. İbn Mace’de “Babu‘t-Türk”, yani “Türkler Bölümü”. Müslim’deyse, “Kıyamet alametleri” arasında yer alıyor..”

  Peygamberliğinin bir kanıtı” olarak, gelecekten haber verirken, Kıyametin bir alameti olarak Türklerle nasıl çarpışılacağını, müslümanların, Türkleri nasıl öldüreceklerini de anlatıyor.
  – Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır.

  Kıldan (keçe) ayakkabı giyen bir toplumla vuruşup öldüreşeceksiniz. Geniş yüzlü, yüzleri kalkan gibi, üst üste derili toplulukla vuruşmanız-öldürüşmeniz kıyamet alametlerindendir. Siz (müslümanlar), küçük gözlü, kızıl yüzlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan Türklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmaz.”( Bkz. Buhari, e’s-Sahih, kitabu’l-Cihad/95; Müslüm, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/66, hadis no: 2912; İbn Mace, h.no: 4097-4098).
  – “Sizinle (siz müslümanlarla), küçük gözlü toplum, Türkler savaşacaktır. Siz onları, üç kez önünüze katıp süreceksiniz. Sonunda Arap Yarımadası’nda karşılaşacaksınız. Birincide, onlardan kaçan kurtulur. İkincide kimi kurtulur, kimi yok edilir. Üçüncüdeyse onların tümü kırılacaktır.”(Ebu Davud, sünen, hadis no: 4305.)

 51. Sadece şunu sormak istiyorum hangi biriniz tevratin yada zebur incil in hangi ayeti değişmiş yada degismemis bilebilir. Saçma dediginiz ayet Allah kelamı Allah kelamı dediğiniz ayet uydurma olabilir. Lütfen öyle yorumlar yapmayin. Imanin şartlarından biri de Allah in kitaplarına inanmaktır.imaninizi tehlikeye atmayin.Allah muhafaza dinden cikarsiniz.

 52. Türkler Islam in en keskin kılıcı diyen Rockefeller ailesini temsilen mi burdasin bombogor?

 53. benım anladıgım. kefy suresı 98de bu yecuc mecuc ızın verıdıgınde set kalkacak. burda gecen yuz yııllar boyunca bu kavım rabının buyuklugunu anladıktan sonra bu set kalkıyor. ergenekon oluyor ıste. enbıya suresınde verdıgın mealde setın acılmıs halıdır bence
  yaşar nurı kehf suresı 98 cevırı. edi: “Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır.”
  burda anlasılan laftan anlamayan ve kabul etmeyen hıcbır otorıteyı takmayan bır kavımın duzene gırmesı ıcın bu set kuruluyor ve vaadı gelınce acılıyor.
  zaten turklerın ergenekondan cıkısından sonra bolgelerde degısıklıkler ve duzen gelıyor.anadoluya yerlesımımız ve burdakı duzenve nızamda bellıdır.
  1923 te kurulan türkiye duzenınde nızamı bellıdır. halklar ısyan ettıkce cezalandırılır . yanı bızım burda turklugu savunmaktan cok allah duzenı ve nızamını savummamızdır. kuran ayetı vermıssın kuranda ırkcılıgın seytan ısı oldugunu ve arap beyaz dan beyazında araptan ustunolmadıgını soyler. halbuyken hem ıslamı hemde ırkı savunamazsın tevhıd tektır ve bunukapsamını anlamadıkca ıstersen ıstedıgın ol yok olmak zorundasın. la ilahe illah kavramında zaten bunu anlatır ve benımsetır ben tekım benım buyrugumun altında olun bana ortak kosmayın. yanı ırkların canı da ıstedıklere yere .adem den geldigimize inkar etmedıgınız surece kardesız yani. bide la ilahe illah en önemlisi bu.

  1. yecüc mecüc avrupalılardır. bunların bazıları asyada yaşıyordu ve iskitler deniyordu. ve türk olarak yutturulmaya çalışılıyordu… ergenekondan çıkış milattan çok önce idi. set peygamber efendimiz döneminde yıkılmamıştı daha. ergenekonla seddi bağdaştırmak ahmaklıktan başka bişey olmaz…

 54. Onlar biz turkleri-muselmanlari kendilerine dushman saydilar.Topraklarina sokuldular,suyuna,neftine,kazina ve daha nelerine sahib chiktilar.Hala da dushman sayiyorlar,asil dushmanlarindan haberleri bele yok,o ise dushmanlari artik ichlerinde.Bir de bakib gorecekler kine ichmeye sulari,ne yemeye yemekleri,udacak havalari bile kalmamish,Bak onda biz turklere-muslumanlara oyle muhtac olacaklarki.

 55. Yahudi masallarının İslam soslu servisinden başka bir şey değil.

  Bu yazının bilimsellikle ve mantıkla uzaktan yakından alakası yoktur.

  Vaktinizi böyle hikayeler yerine gerçek tarih araştırarak geçirirseniz vatanınıza ve insanlığa daha hayırlı bireyler olabilirsiniz.

 56. 93-İki setin arasına kadar ulaştı, onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu.
  94-Dediler ki “Ey Zulkarneyn, Yecuc Mecuc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? ”
  95-Dedi ki “Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel yapayım. ”
  96-“Bana demir kütleleri getirin. İki ucu eşit düzeye gelince körükleyin. ” dedi. Onu ateş haline getirince “Bana erimiş bakır getirin dökeyim” dedi.
  97-Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
  98-Dedi ki “ Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır. ”
  18- Kehf Suresi
  Yecuc ve mecucden bahsederken kuranda bu konuyla ilgili ayetleri bir butun halinde incelemek gerekir
  Sadece kendi fikrimizi desteklesin diye siyak ve sibakından bağimsız incelemeye alarak insanları yanlış yönlendirmemeli..
  Kehf suresindeki bu ayetler Yecuc Mecuc bir kurtarıcı değil sözden anlamayan bozguncu bir kavim olduğu ve ancak Zulkarneyn tarafından bir süreliğine engellendiği aşikar iken başı ve sonu alınmayan ayetleri insanlara delil olarak gösterip Muradı tam tersine çevirmeye gayret etmek ne ilimle ne müslümanlık ne de insanlıkla bağdaşır
  İlim adamıyım deyip ayetleri çarpıtmak eğer bilinçli yapılıyorsa Allah korusun kişiyi küfre götürür
  Dikkat etmek lazım
  Farklı şeyler söyleyip dikkat çekeyim derken uçurumdan düşmemek gerek

 57. Geri bildirim: Anonim
 58. 94-Dediler ki “Ey Zulkarneyn, Yecuc Mecuc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar.
  yukardaki ayete göre…..
  1-yazar kardeşimiz yecuc mecuc un türkler olduğunu söylüyor ama yukardaki ayette yecuc mecucun bozguncu olduğu aşikar yani türkler bozguncu bir millet değildir…
  2-Zulkarneyyn Allah tarafından çeşitli güçler verilmiş iyi bir insan yardıma muhtaç hiç bir şeyden anlamayan bir kavme yardımcı olmak için bu setti Allah sayesinde oluşturmuş kime karşı ve neden…..yani kötü olan yecuc mecuca karşı ve bozgunculuk yapmasın diye……yani biz türklerin yecuc mecuc olma ihtimali sıfır..

 59. Eğer batının ve batılcıların maymundan gelme teorisine inanmıyor, Ademden geldiğimize iman ediyorsanız, bugünde farklı görünüşlerdeki renksel ve şekilsel farklılıklar görüyorsanız, dna kodlarımızda tüm renksel ve şekilsel kodların bulunduğu sonucu çıkar ki, bu yüzdende renksel veya görünüşten ırk tayini yapılamaz. Bu yüzden Türklerde, batılılarda olduğu gibi şekilcilik değil KAN esastır. (bkz: Fıtrat değişir sanma, bu KAN, yine o KAN’dır – Namık kemal, Ey Türk evladı. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki Asil KANDA Mevcuttur – Ulu Türk başbuğu Mustafa Kemal ATATÜRK) Ayrıca tek şekle ve kalıba sığamayacak kadar büyük olan, ULU TÜRK IRKIDA beyaz – siyah – sarı – turuncu – pembe – mor değildir. İlla bir renk vermek istiyorsanız, bu renk Kızıldır ve herkestende üstündür.

  Kendisine misyonerlik için gelen papanın elçisine “Siz şaşırmışsınız. Tanrı’nın oğlu mu olur! O TEKDİR” diyen ve Muhammed Peygamberden önce TÜRK-haçlı savaşlarını başlatıp romayı basan, İslâm’ı 4 kıta 7 denize yayarak bu dini hindistandaki 1 milyon dinden biri olmaktan kurtaran, Yaratıldığından beri Tengri’nin adaletini dağıtan ve 19 haçlı seferini tek başına dağıtan ULU TÜRK IRKI, Tanrı’nın Kuranda “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilin ki), Tanrı onların yerine öyle bir kavim getirecek ki, Tanrı onları sever, onlarda Tanrı’yı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere (nankörlere) karşı güçlü ve onurludurlar. Tanrı yolunda savaşırlar. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Tanrı’nın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Tanrı lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir (Maide Suresi 54. Ayet)” diyerek müjdelemesine rağmen, şeytanın adem’i kıskanması gibi Türkleri kıskanan ve yecüc – mecüc diyebilecek kadar
  hadsizleşen, sanki dünya soysuz arap çöllerinden ibaretmiş gibi İslâm’a üniforma dikerek ebu cehil gibi giyinip konuşmayı ibadet sanan, İslâm diye muaviyenin getirdiği ebu lehep’in düzenini yaşayan, İslâmcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan soysuz şerefsizler, 19 haçlı seferinin veremediği zararı siz verdiniz. Allah Allah diyerek hücum eden Türkler, artık Allah diyenden tiksinir duruma geldi. Ateizm demek istemiyorum (Zira Türkler yaratıldığından beri Tanrı’dan ve Tanrı’nın kanunları olan Töre’den asla vazgeçmemiştir, bu yüzden
  sonuna yabancı “izm” eki getirerek, Tanrı tanımazlık asla Türklere uymaz) amma Deizm son 15 yılda patlama yaptı. Türkler (Tanrı korusun) İslâm’dan tamamen ayrıldığında, bu dini haçlıya karşı nasıl koruyacaksınız, düşmanı görünce it gibi titreyerek kime sığınacaksınız!

  Şimdi Yecüc – Mecüc meselesine gelelim;

  Aklı dışlayan, idraksiz soysuz cahil arap eşari zihniyeti, düz mantıkla çalışır. (ki bu zihniyet Yavuzun getirdiği halifelikle birlikte Türk topraklarına da sokulmuş, akıl ve bilim dışlanmış. Çöküş başlamıştır. Türkler, ilk emri OKU olan ve 700’den fazla ayette Aklı kullanmayı emreden Tanrı dini olan İslâm’ı bırakıp, soysuz arapın cahiliye dönemi şekilci emevi diniyle çökerken, ilginçtir aynı tarihte sokağa sıçan – yıkanmayı bilmeyen batılılar,
  okuyan kadınları kırbaçlayan, kadını insan ve hayvan arasında bir ruha sahip olduğuna inanan sapık hıristiyanlığı dışlayıp akılla reform yaparak yükselişe geçiyordu.. Yavuzun bu hatası, zehirli yemişlerini “batının muhteşem dediği” oğlu Süleyman döneminde vermiştir. Gök bilim rasathaneleri, meleklerin bacaklarını izliyorlar diyerek taşlanıp yakılmış, Gök yüzü izlenemediğinden oruç erken açılmış, kısaca hem Türk bilimi gerilemiş hemde milyonlarca Türk’ün ibadeti sakatlanmıştır. Sonrasında ise matbaa gevur işidir diyerek, Türk yurduna sokulmamış, gevur matbaa ile kitapları 1 yılda 1000 kopyaya çoğaltıp 10000 kişiye ulaşırken, Türkler elle kitapları 1 yılda 10 kopya çoğaltıp 100 kişiye ulaşabilmiştir. Kuran’ın savaştığı cehaleti, dinleştirenlere aklı terkedip, imanı şekle şemale indirenlere lanet olsun.) Cahil arap eşari zihniyeti düz mantıkla çalıştığından, set denince çin settini algılaması gayet doğaldır. Fakat Kur’an düz mantıkla bakılamayacak bir kitaptır. Okumayı, Aklı işletmeyi ve sorgulamayı kendisi istemiştir. Çünkü Kuran, Tek hak din İslâm’ın Tanrı tarafından korunan ve korunacak tek kaynağıdır. Bu yüzden cahiliye araplarının düz mantığıyla gitmemek, bakmak ile görmek arasındaki farkı iyi ayırt etmek gerekir.

  Öncelikle yecüc – mecüc’e karşı dikilen settin, çin setti olmasına imkan yoktur. Zira çin setti, etrafından dolaşılarak – uçakla üzerinden geçilerek aşılabilen bir şeydir. Ayrıca çin setti, yecüc – mecüc’e karşı yapıldıysa bu sefer çinlilerin zülkarneyn olması gerekir. Bu da Kur’ana aykırıdır. Çünkü çinliler, doğuya batıya kuzeye sefer eden, Tanrı’nın adaletini yeryüzüne dağıtma gibi bir amacı olan cihangir bir millet değildir. Kurandaki Zülkarneyn’e baktığımızda bu kişinin, Türk yazıtlarındaki Bilge Kağan, Bilge Kağan’ın ise ULU TÜRK BAŞBUĞU OĞUZ KAĞAN olduğu görülür. Zira Bilge Kağandaki, Bilge kelimesi Kağan’ın ismi değil, lakabıdır. Süleyman Peygamber gibi hem hükümdar hem peygamber olan Zülkarneyn’i anlatan ayetlerde “Biz gerçektende O’nu yeryüzünde yerleştirip, yüceltmiştik ve herşeyin yoluna, yordamına ait ne bilgi varsa, vermiştik O’na. (Kehf Suresi 84. Ayet)” denilmiştir.

  Zülkarneyn ise arapça Çift boynuz sahibi demektir. Oğuz ismide Türkçede Oğuz, Öğüz, Öküz: Güçlü, dev boynuzlu anlamına gelmektedir. Şimdilerde Öküz ismi kötü anlam kazanmıştır fakat asla kötü anlam yüklenmemelidir. Zira Öküz Türkçede güçlü kuvvetli anlamı olduğu gibi, Kadim Türklerde Tanrı’nın bir
  ismide ÖK’dür. Bu yüzden Türkler, Tanrı dostu – evliya derken, Tanrı’ya bağımlılığı ifade eden Ök”keş” demiştir. Yine Annesi (onu dünyaya getiren sahibi) olmayana da, Ök’süz demişlerdir. Kısaca ÖK, arapçadaki Malik kelimesinin karşılığıdır. Ök’üz kelimeside, Tanrı’dan gelen – Tanrı elçisi gibi bir anlamda taşır. Oğuz Kağan’ında hayatı incelendiğinde, “Annesinden ilk sütü emdikten sonra konuşması – et ve aş ister olması – kımız içmesi. 40 günlükken yürümesi” Peygamberlik mucizesidir. Kuran da “Andolsun ki biz, her millete Yalnız Tanrı’ya ibadet edin ve kötülükten (şeytandan) kaçının diye bir peygamber gönderdik. İçlerinde, Tanrı’nın doğru yola sevkettiği de var, sapıklığı hakedeni de… (Nahl Suresi 36. Ayet)” denilmesine rağmen,
  İslâmcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan soysuzların, Türklere peygamber gelmedi demesi, Kuran’a terstir. Unutulmamalıdır ki Türkler, Tanrı’nın aslanı Ali gibi hiç puta tapmamış olma sırrında bir kavimdir. Atilla yazıtlarında geçen, Atilla Romalıları tarif ederken; “PUTA TAPAN KAVİMDİR” der ve şöyle devam eder; ” IRKIMDAN OLAN PUTA TAPMAZ!” Sanıldığı gibi Türklerin dini, sonu yabancı “izm” ekiyle biten şamanizm değildir. Türklerde şamanlık değil KAM vardır. Kamlarda, müslümanlıktaki imamlardır. Türkler Var olduklarından beri tek Tengri, tek Allah inancına sahip olmuşlardır. Yine yazıtlardan öğrendiğimize göre Türkler; Tanrı’nın en büyük Kudret olduğuna, yeri göğü yarattığına, yeri yeşerttiğine, öldüren ve dirilten O olduğuna inanmışlardır…. Kısaca Muhammed Peygamberden önce bile müslüman gibi yaşayan Türklere, hiç peygamber gelmedi demesi Türkleri alçaltmaz aksine daha da Yüceltir.

  Şimdi Türk Yazıtlarına dönersek;

  “Ben Türk Bilge Kağan; doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar hep milletler bana bağlıdır. Bunca milleti hep düzene soktum, ilerlettim. Doğuya ordu sevk ettim. Bunca yerlere gittim. Tanrı (Tengri) yardım ettiği için milletime; gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen yerler kazandırdım. Tanrı buyruğu olduğu için, Devletli olduğum için size Kağan oldum. Tanrı yardım ettiği için 4 yöndeki milleti derleyip topladım. Ey Türk Milleti; Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir? Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!”

  Bilge Kağan meâlen şunları anlatmaktadır:

  “Gittiğim yerlerde güneşin kavurduğu, güneşin battığı son millete gittim. Onların arasında hüküm verdim. Sonra dünyanın öbür ucuna, güneşin doğduğu yere vardım. Orada bulduğum milleti boyunduruğum altına aldım. Birbirileriyle olan çekişmelerine son verdim. Ordumla Tengri buyruğu olarak adalet getirdim. Tengri buyruğu olarak bunları yaptım….”

  Şimdi Kehf suresine bakalım;

  “O da bir yol tutup gitti.” (Kehf Suresi 85. Ayet)

  “Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca, onu kara balçıklı bir gözeye batar (görünümünde) buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine ona: “Ey Zülkarneyn! Onlara azap da edebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin!” dedik.” (Kehf Suresi 86. Ayet)

  “Sonra yine bir yol tutup gitti.” (Kehf Suresi 89. Ayet)

  “Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onlara güneşin önünde bir siper yapmamıştık.” (Kehf Suresi 90.Ayet)

  Kehf Sûresi incelenirse açıkça: Bilge Kağan’ın anlattıklarının birebir aynısı olduğu ve Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’de bu konunun aslının nakledildiği görülecektir.

  Bilge Kağan Kitâbelerinde şöyle devam etmektedir:

  “Rahat hayata, zenginliğe, Çin’in ipeğine kanma! Milletime, altını, beyaz gümüşü kazandırdım. Hükmettiğim milletlere hakem olup, madenler erittim.”

  Şimdi:Kurân-ı Kerîm’de Zülkarneyn’den
  bahsedilirken; Zülkarneyn’ın Tanrı’nın emriyle (buyruğu ile) bir ordu kurduğu, güneşin doğduğu yere bir yol tuttuğu, yine güneşin battığı yere, dünyanın öbür ucuna bir yol tutup gittiği, Tanrı’nın, O’na bu kavimler üstünde; ister adalet ile hükmet, ister azap et yetkisi verdiği açık açık belirtilmektedir.Yine Zülkarneyn kıssasında; Yecüc ve Mecüc isminde bozgunculuk yapan kavimden bahsedilmekte, bu bozguncuları Zülkarneyn madenleri eriterek, set çekerek, engellediği anlatılmaktadır.

  Zülkarneyn’ın özelliklerine baktığımızda; büyük bir orduya sahip olması, kendisinin büyük bir komutan olması, ordusuyla tüm dünyayı gezmesi ve Tanrı’nın emriyle gittiği her yere iyilik, adalet ayrıca Tanrı bilgisi ve töre götürmesidir. Özelliklere lütfen dikkat buyurun: Kudretli bir komutan, büyük bir ordu ve tüm dünyayı gezmesi…Özelliklere devam edecek olursak; Güneşin en doğduğu ve en battığı yere ve kuzey ve güneyin uçlarına kadar gitmesi. Ve aynı zamanda Tanrı’nın buyruğuyla gittiği yerlerdeki kavimlere adalet ve iyilik götürmesi…

  Şimdi bir de Bilge Kağan’ın yazıtlarda anlattıklarına bakalım: Aynı şekilde Bilge Kağan’ın (Bilge denmesi; bilgili, âlim, erdemli bir insan olmasındandır.) Bilge Kağan da, tıpkı Zülkarneyn gibi bir komutan olup, büyük bir orduya sahiptir. Ordusunun tıpkı Kehf Sûresi’ndeki gibi (O da bir yol tutup gitti ordusuyla) âyeti gibi güneşin en doğduğu ve en battığı yere, kavimlerin üzerine gittiği (bu bir Tanrı buyruğudur demesi) yine adaletle hükmetmesi ve gittiği yerleri milletine kazandırması, buralarla beraber buraların değerli madenlerini
  ve zenginliklerini yine milletine kazandırması ve “Ey Türk Milleti, Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, (ki burada da Kıyamete atıf yapılmaktadır.) ilin tören bozulmayacaktır, ” diyerek, Türklerin Tanrı buyruğuyla hareket ettiklerini ifade etmesi tıpkı Kehf Suresiyle neredeyse birebir örtüşmektedir.

  Suratları insanınkinden farklı denilen Yecüc – Mecüc’ün kim olduğu konusuna gelirsek;

  Başları köpek imiş, vücutları insanmış, Renkleriyse karaymış, sanki Kara Şeytanmış. Kadınları güzelmiş, Türklerden kaçmaz imiş, İlâç sürünürlermiş, ok mızrak batmaz imiş. Destanda denilmiş ki, Oğuz-Han yenilmişti,
  Bir adaya sığınıp toplanıp derilmişti. On yedi sene sonra, Oğuz onları yendi. Kadınlar yardım etti, orada savaş dindi.

  Oğuz Kağan destanına bakarsak, bu kişilerin it barak olduğunu görürüz. Köpek başlı insan olan İt barakların bir merhem sürülüp, ok mızrak batmadığını, çok güçlü olan ve bozgunculuk çıkaran İt barakların, Asena soylu (dişi kurttan türediği için) olduğu için Türklerden çekindiklerine, bu yüzden civardaki halkın Türkleri yardıma çağırdıklarını ve ULU TÜRK BAŞBUĞU OĞUZ KAĞAN’IN bile bu kabileyi, uzun uğraşlar sonunda yardım alarak yenebildiği bilinmektedir. İt baraklara ayrıca, çin yazıtlarında da, “borus adıyla” hıristiyanlıktada ve diğer pek çok kavimlerde de rastlanmış ve bu kavimlerin hepsi İt barakları hemen hemen aynı yerde olduklarını söylemişlerdir. Türk yazıtlarında “Hükmettiğim milletlere hakem olup, madenler erittim.” demesi ve kıyameti anlatırken, “Yerin Delinmesi, Göğün çökmesi” diyerek yerin delinmesine işaret etmesi, hemen hemen tüm kavimlerin aynı yeri söylediği ve Oğuz Kağan’ın yenmesiyle ortadan kaybolan İt barakların, yerin altında bir yere maden eriterek Oğuz Kağan’ın set çektiği anlaşılabilir. Kuranda Kıyamete yakın Yecüc-Mecüc’ün setti aşıp çıkacağı denildiği için, Kıyamete Yakın İt barakların hapsolduğu yer delinecek ve setti aşıp çıkacaklardır. Eğer İt baraklar, hakikaten Yecüc-Mecüc ise ULU TÜRK BAŞBUĞU OĞUZ KAĞAN’IN bile uzun uğraşlarla yenebildiği bu yaratıklarla, günümüzdeki çıt kırıldım insanoğlu nasıl başa çıkacabilecek. Hadislerde söylendiği gibi, hakikaten onlar ortaya çıktığında insanlar dışarı çıkmaktansa, açlıktan ölmeyi mi tercih edecek, “İnsanları ve cinleri” resmettiği söylenen Dünyanın en esrarengiz ressamı olan ve yaşadığı dönem bilinmeyen Türk ressam Üstad Mehmet Siyah Kalem’in çizdiği 23 gizemli eserdeki korkunç yaratıklar İt Baraklarmıydı, orasını tabi ki Tanrı bilir. Tanrı Türk’ü korusun ve Yüceltsin.

 60. En bastaki yaziya asla katilmiyorum. Hangi tarafindan bakilirsa bakilsin sacma, cokca celiskili ve kabul edilemez. Hos bir anlatim ve mantikli bir yorum olmus @tarkanozel.

 61. herkese hayirli aksamlar arkadaslar yecuc ve mecuc kimdir nedir sorusuna gercek cevap verecagim yecuc ve mecuc kuranda kahf suresi 93 ve 100. ayetlerde gecer 93.

  (Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu)
  hz zulkarneyn hemen hemen biseyden anlamayan bi toplum buldu yani bilgileri az cahil bi toplum allah zulkarneyn e bilgelik ve hikmet vermis .

  ( 94. Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?) .
  yecuc ve mecuc un kelime anlami (yandi alev aldi parladi) zulkarneyn bunlari neden oldurmedi ? cunku oldurulecek bir sey degildi yani canli degildi peki cin miydi cin zaten var dunyada ve cinleri demirle hapis edemezdi
  arapca mifsudun olan kelime bozgunculuk anlamina gelir ornek bir ev yapiyorsunuz gelip bozuyorlar ekin ekiyorsunuz gelip bozuyorlar .

  ( 95. Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım)

  (96. “Bana, demir kütleleri getirin.” Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): “Üfleyin (körükleyin)!” dedi. Artık onu kor haline sokunca: “Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim” dedi)

  yani onlarin o kavme o koye gelmelerini engelledi .
  ( 97. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler)
  ( 98. Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, dedi)

  yani kiyamet gunu o sed yikilacak ve yecuc ve mecuc cikacaklar.
  ( 99. O gün (kıyamet gününde bakarsın ki) biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır; Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir)

  ( 100. Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir)

  ve son olarak embiya suresi. ( 96. Nihayet Ye’cûc ve Me’cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman)

  bir takim bilim adaminin yaptigi arastirma sonucu cebel el lawz diye bi degin yamacinda yasayan bir toplum varmis ve o topluma. o dagdan hep bir sey akmis ve o dagin uzerinde tiplu sekilde olan taslar sanki yakilmis bir halleri vardi detayli bilgi icin kaynak http://www.yaklasansaat.com sitesini ziyaret edin simdi parcalari birlestirin bu ne olabilir canli degil cin degil yandi alev aldi parladi gibi isim anlami var ve kiyamet gunu her tepeden akacak ve allahi inkar edenlere cehennem gosterilicak karfeslerim bu (ATES TİR LAV DİR ) iyi okuyup dusunun

 62. mecüc şu an kırgız dağlarının yamacında hapislenmiş varlıklardır aynı cinleri andırırlar yecücün ise kim olduğu henüz bilinmemektir ama benim tahminim kötü ırk mecüc kabil ırkı yecüc ise iyi ırk bizler olabiliriz mecüc geldiğinde yecücle beraber savaşacak olan türk halkı yani bizler tahminim yok edecez mecüc ırkını başımızdada isa as kuranıkerimle olacak doğrusunu en iyi allah bilir.

 63. Mecuc ve yecuc yeryüzünde yasayan varlıklar değildir bunlar başka bir yildiz sisteminde yasayan veya galakside bulundukları sistemde kargaşa çıkaran gezegenlere gidip oradaki her şeyi tukeden insansı varlıklardır set denilen şey onlarca ışık yılı uzunluğunda olmuş bir yıldızın kalıntısı nebula toz ve gaz bulutu arkasında yer alan varlıklardır o yüzden ne biz onları nede onlar bizi göremiyor bir gün gelecek o toz bulutları dağılacak bizim gezegeni farkedip saldıracakları iste dağlardan adaya inmek uzaydan adaya anlamına geliyor…

 64. Burada herkes konuya islami açıdan yaklaşıyor, konu yecüc ve mecüc olunca bu kaçınılmazdır belki ama gözden kaçan önemli bir konu var ve ben de bir eski Türk tarihi doktora adayı olarak onu ortaya koymak istiyorum: Baştaki yazıyı yazan sayın Ahmet Damarlı araştırmacı yazar olduğunu belirtmiş ama Türkleri hangi bilimsel gerçeğe dayanarak sarı ırka yerleştirdiğini yazmamış. Onları sarı ırk ilan ettikten sonra bir de savaşçı özelliklerine vs dayanarak olsa olsa yecüc-mecüc olurlar diye düşünmüş olmalı, hani geme azıya gelmez oraya buraya saldıran bir halk diye. Şimdi burada çok absürd bir durum var.

  Türkler batılılar tarafından önce Moğollar ve Çinlilerle yakın yaşadıkları için onlarla aynı kefeye konmuş, Altay dil grubu denen uydurma yapının içinde Japon diliyle filan akraba yapılmış. Ancak bu gerçeklikten uzak iddiadan daha skandalı günümüzde Türklerin ortadoğulu olduğu fikrini öne sürmeleridir ki bunun da nedeni onları sürekli şaşırtıyor olmamızdır. Ellerinden gelse Türkleri ortadoğulular gibi esmer tenli ve uzakdoğulular gibi çekik gözlü ve her halükarda kara saçlı ve kara gözlü yapacaklar, işin komiği büyük bir kısmı da buna inanıyor ya da inanmak istiyor.

  Yani ne diyeceklerini bilemeden sürekli Türkleri kategorize etmeye çalışıyor ama sadece gülünç olabiliyorlar. İşin aslı dostlarım Türkler beyaz ırktır, hatta yukarıda bahsettiğiniz kutsal kitapların hepsine göre beyaz ırkın beşiğidir! Ayrıca birçok dini kaynakta tufandan sonra dünya ırklarını yaratan Nuh’un çocuklarından beyaz ırkın babası Yafes’in oğlunun adının Türk olduğu, Yafes’e ise türklerin Kayra han dedikleri yazar. Bunlar tesadüf ya da uydurma bilgiler değil. Yafes’in tufandan sonra babası tarafından Sibirya’ya gönderildiği ve beyaz ırkın oradan yayıldığı da biliniyor. Son araştırmalar Türklerin türeneğinin güney Sibirya’daki Başkirya bölgesi olduğunu ve her yere oradan gittiklerini ortaya koyuyor.

  Bu durum her şeyi açıklıyor: Beyaz tenli ve açık renk saçlı, açık renk gözlü Türkler doğuya gittiklerinde sarı ırkla, güneye gittiklerinde esmer Semitikler ve Latinlerle karşılaşıp kısmen karışıyorlar ve belirli oranlarda onların tipolojisine bürünüyorlar; ama renkli genleri bir şekilde bugün bile oralarda ortaya çıkıyor. Bu o halklarda açık renkli genlerin olmasından değil sadece Türklerle karışmalarından kaynaklandığı şekilde açıklanabilir. Bu halklar arasında Araplar, Persler, Grekler, Latinler, Ermeniler, Kürtler diğer tarafta Moğollar ve Çinliler var. Açıkça görülen o ki hangi baskın fenotip bölgesine gittilerse o insanların ve bölgenin özelliklerini taşımaya başlamışlar.

  Tabi bu arada Avrasya bölgesinde kalan ve sonra arkadan gelenlerle (bkz. Kavimler göçü) Avrupa’ya hareket edenleri de var Türklerin, bunlar bu bahsettiğimiz baskın genli halklar ile hiç karışmadan bu bölgelerde yaşamış ve bildiğimiz Avrupa’nın temelini oluşturmuşlardır. Bunlar Sarmatlar ve İskitler olarak biliniyor ki lider kabilelerin Türkçe konuştuğu ve kazılarda Türk kültürü ile tamamen örtüşen bir yaşam tarzları olduğu görülüyor. Daha önceki yani çok eski medeniyetler de araştırılmaya başlanmış durumda ama tabi bu çok zorlu bir süreç.

  Kendinize ve ailenize bir bakın, ya siz ya da ailenizden birileri mutlaka açık renk ten-saç-göz kombinasyonlarından birine sahipsinizdir. Güneydoğuya yani ortadoğuya doğru gittikçe tipoloji oranınkine benzemeye başlar ki bu normaldir. Ancak gerçek türk tipini yörüklerde, pomaklarda, karadenizin kıpçak kökenli halkında, balkan ve kafkas göçmenlerinde görebilirsiniz. Arada çok az oranda uzakdoğu esintisi taşıyanlar da çıkabilir ki bu da eski zamanlardaki gen karışımını hatırlatma gibidir.

  Peki burada sormak istiyorum: Hadi Latinlerin, Semitiklerin Greklerin vs Türkleri sevmemesini anlıyorum, inanılmaz bir savaşçı halk ve büyük bir kültür ve güzellikle karşılaşmışlar, baş edememişler ve hem nefret etmiş hem de kıskanmışlar. Avrupalıları da anlıyorum, köklerinin Türklere gittiğini kabul etmek istemiyorlar çünkü onlara göre biz sadece Anadoludaki müslümanlarız ve hepsi İslamiyete öcü gibi bakıyorlar. Ya bizler? Bizler nasıl onlar gibi konuşabiliyor ve kendimizi kötüleyebiliyoruz acaba?? Bu kadar mı kendimiz olmaktan uzaklaştık? Bunun nedeni karışmalardan mı kaynaklanıyor, ya da bu kadar mı araştırmıyor, okumuyoruz? Evet. Ne yazık ki yanıt bunlarda saklı. Tarihimizi bilmiyor, Osmanlıdan öncesini tanımıyoruz, daha da kötüsü merak bile etmiyoruz. Araştırmıyoruz. Halbuki Osmanlı imparatorluğu önceki Türk devletleri arasında en az Türklük özelliklerine sahip olandır, en azından Kanuni’den sonra öyle olmuş. Uyanın, kendinizi tanıyın ve ezdirmeyin. Irkçı olun demiyor kimse, zaten istesek de olamayız çünkü karışmaya ve asimile olmaya alışkın bir halkız. Karışmak normaldir, ama kimse Türkler söyledir böyledir demeye kalkmasın! Böyle bir hakları yok ayrıca doğru da konuşmuyorlar. Herkes kendisini ve geldiği ulusu tanısın, bilsin ayrıca niteliklerini ve tipini de bilsin, buna hakları var.

  Kimse kimseye üstün değildir, ama farklıdır. Bu farklılıkları bilelim, kendimizi bilelim ve saygı duyalım. Türk tipi ve kültürü diğer halklar tarafından sürekli yağmalanıyor çünkü susuyoruz, çoğunlukla bilmediğimiz için susuyoruz. Uğradıkları haksızlıklara dayanan ve susan Türkler artık tarihlerini ve kültürlerini daha çok öğreniyorlar, en azından biz buyuz demeyi, kendimizi tanıtmayı, vekarla anlatmayı öğrenmeliyiz. Buna da önce kendi insanlarımızdan başlayarak yapmalıyız.

 65. Rasullah s.av’in teblig ettigi yuce dinimizin sancaktarligini asirlar boyu eline almis, haktan ayrilmamis, tum milletleri kendilerine hayran birakmis bir millet olan Turk milletini yecuc mecuc diye sacma sapan hic bir dayanagi olmayan bilgilerle yaftalamak cok talihsiz. zulkarneyn a.s in turk milletin atasi oguz kagan olma ihtimali cok yuksekken siz bu milleti asagilayin yerlere atin.turkler hic bir zamans şaman olmamistir gokturk dinine inanmislardir. yani tek Allaha.. oguz kagana bilge kaganda derler cunku ya peygamberdi yada bir veli idi. oguz kagan kitabesinde zulkarneyn a.s in kuranda gecen kissalariyla benzesen hatta hemen hemen aynisi diyebilecegimiz o kadar cok ifade var ki. unutmayin Rasullah asullah s.a.v ile baslayan halifelik hala bizim elimizde ve bizler bu ugurda canimizi vermis bir milletiz. bizim yecucle mecucle bir alakamiz olamaz. yuce Rabbimiz kuffar ordulari ile yaptigimiz savaslarda bize yardimci olmadimi. sayica cok az olmamiza ragmen galibiyet elde etmedikmi. Yuce Rabbimizin korudugu kolladigi bir millete musluman olan bir millete 5 vakit ezanin okundugu namazlarin kilindigi ramazanda orucunu tutan islami tam olarak yasamayasa da bu ahir zamanda bir seyler yapmaya calisan bu millete neden yecuc mecuc dersiniz. muslumanlari katleden zulmeden somuren bunca halk irk millet varken tum muslumanlarin tek umudu turklerden baska yaftalanacak millet mi kalmadi?

 66. Saçma ve temelsiz ayrıca mantıksız da. Önğne gelen basit bir benzetmeyle araştırma yaptığını sanıyor. Yecüc mecüc bir kere çirkin bir ırktır Türk olamazlar. Böyle bir yakıştormayı nasıl yaparsınız bu araştırma tamamen bilinen gerçekleri çarpıtmaya dönük.Türkler ise özünde güzel ırktır. Batılı tüm kaynaklarda Türkler’in Yasef’in 7 oğlundan biri olan Tubal’lar olduğu yazarken biri çıkmış ben buldum diye ortaya mantıksız temeli olmayan bir araştırmayla atıp tutuyor.

 67. doğru bir tespit. dolayısıyla zülkarneyn de yecücü mecücü demir dağına hapseden boynuzlu kraldır. cern deneyinde Türklere karşı zafer kazanmak için zülkarneyni tekrar çağırdılar ama olmadı. zülkarneyn Türklerin düşmanıdır, yahudilerin babasıdır. Ayrıca oğuzkağan zülkarneyn değildir.Türklerin atasıdır.Oğuz ok ve uz kelimelerinin birleşimidir.ok-ök anneden gelen soy demektir.uz da yetenekli becerikli anlamına gelir. öküz ök ve uz birleşince öküz olmaz. zaten öküz kelimesi tek kelimedir, ök ve üzün birleşiminden oluşmaz.

  1. Eski Ibrani irkinin kaynaklarini Turkceye uyarliyorlar. Bizim ala dedigimiz Ibranilerde Muhammed olabiliyor mesela.
   He Ibraniler acisindan bircok olaya bakarsak dunya rezillikten ibarettir. Ornegin Ibranilerin peygamber saydigi tum insanlar sex kolelerinden turemislerdir. Ibraniler cok ahlaksizdirlar, zaten gercek Ibraniler dunyada cok az kalmistir. Onlar da eskisi gibi degiller iyiler ama beyaz irki yok edip kole yapmak istediklerini de cekinmeden soylerler. Tek davalari beyaz irkladir. Yok edebildikleri kadar Beyaz yok etmek isterler.
   Bugun ki Ibranilerden Latino boyu latin alfabesinin mucididir. Tum tarihi kalintilar bunu gosteriyor, kagidi da Ibraniler icat etmistir. Persler de Ibrani soyludur, Mayalar da ornegin.
   Bugun ki Turklerin yavas yavas da olsa tarihin dibini boylamasi artik yaklasmakta gorunuyor.
   Turkler kokunu unutup iki kisinin agzina bakip tum toreyi satmistir. Belki Tengri Turkleri ve dunya kavimlerini cezalandirmak icin yeni bir kavim gonderebilir. Zaten de oyle olacaktir. Turkler sadece sahte olaylara kendini yucelten bir kavim haline geldiler. Kengerleri Sumer yapiyorlar mesela. Sumerler dedigimiz kavim Ibranilerin bir boyudur. Cok guclu fiziki yapilari vardir, kara irktandirlar. Ama Kengerler gelmis gecmis en beyaz tenli kavimdir. Yani bugun ki Turkler de Kenger olma ihtimali pek gormuyorum. Gercekci olalim asiri beyaz tenli veya o tenler de degiliz. Hem de Turkiye Turkleri suratle melezlesiyor. Her yer de kriptolar tum memleketi sardilar.
   Yoksa tarihi kaynaklar da soyluyor Hunlar da bembeyaz tenlidir. Kirgizlar sari sacli yesil gozludur diye. Ama israrla melezlesiyoruz. Nedendir bilmiyorum ama Ergenekon’da yasananlari tum Dunya Turklerine anlatmaliydik. Turkler hep iyi insan olmuslar ve hic hile yapmamislardi. Simdi nereden nereye. Her kulturu sahipleniyoruz ama bizim kulturumuz yok, biz barbariz. Kengerler ulan dedirtiyor ama bugun biz de o genetigin bulunmasi ihtimali 0. Yok yani en cok bu adi Rusyalilar hakediyor. Onlar da israrla asimile ediliyor. Ruslarin Sibir Turkleri oldugu o bolgeye Bati Kafkasya’dan isgalle barbarliklarla coktugu bilinir. Dunya’da 3 irk varsa Barbarlar, Ibraniler ve sucsuz gunahsiz sandigimiz su cekik gozlu kavimler. Eskiden cekik gozluler tum dunyayi istila etmisti, Sibiryada Afrikakada Amerikada zaten onlarin izleri var. Onlari Ibranilerin tecavuz ettigi hayvanlar ve dunya disi olan kara deligin cocuklari bozulduklari icin cekik gozluler bizim bu kara delikten buraya gelen kavim tarafindan cezalandirildi.
   Kara deligin cocuklari hicbir suca karismadilar ama Ibranileri koleleri yaptiklarindan sonra ne olduysa hizla yok olmaya basladilar. Bunlari kesfedebilene ask olsun zaten. Ibraniler tamamen lanetlenmeden once dunyaya hakim oldular ve yaraticinin yolunu izlediler. Sonra da onlari cezalandirmaya Turkler geldi. Turkler dunyada isgalci gibi gorunse de bozulan kavimleri cezalandirmaya geldi.
   Sumer dedigimiz kisiler de sex takintili surekli sex yapan degisik insani degerleri olmayan genetiklere sahip Israillogullari ile karismis bir kavimdir. Su medeniyetleri yaratan kavimler hep gunahkarlardir. Suphesiz Turklerin medeniyeti Doga olmustur. Dogayi seven insanlara ulkemizde eskisi gibi bakilmiyor. Bu yuzden toplum dogadan cekinmeye basladi. Unutmayin yapay olarak iklimleri degistirebilirsiniz. Ama o ol diyince tum doga hayvanlarla bir olup basiniza tum dunyayi yikar. Bunun bir ornegini Tuva Turkleri tarihte gerceklestirdi zaten, tum doga onlarla idi. Toprak ve Simsek dusmanlari yakarken, hayvanlar dusmanlari parcaladilar. Tuvalar da onlara binicilik yol gostericilik yapti. Cunku O ol dedi ve oldu. Sadece benim merak ettigim sudur. Nuh’un Turk adi nedir, sadece Ibrani ise zaten onla birlikte olanlar yok edilmelidir. Ha Turklukte bir yeri varsa e uyarlanmissa bilemiyorum. Ama elinizde istediginiz kadar guc olsun O ol diyince oluyor. Ama nedense Dunya islerinde onu pek goremiyoruz. Cunku o Oguz Kagan oluyor, ben hep Oguz Ata’nin Tengri’nin bizzat yere o suretle inip Turklere yardim ettigine inanmistim. Iste bu dusuncemi bugun degistirdim, sandigim gibi korkmam gerekmiyormus. Zaten eskiden inanirken de severek inaniyordum. Simdi tabi Tengri’nin bizzat kendisine inaniyorum ve Dunyada kazanmak bana bir sey kazandirmayacak. Buna cennet olmasa da hep inanacagim bir ianc olarak yer ettim kendi icmde. Kazanacak bir sey olmasina gerek yok. Bir kere hissedince gerisi baska oluyor zaten. Ha onu hissedince de 10 numara bir kisiliginiz olmuyor. Geleceginizi siz belirliyorsunuz.
   Bence bu yuzden kader yoktur.
   Dinler de Ibranilerin yazmasi toresidir iste, degistirip kendimize uyarlamisiz. Ibraniler cok guclu bir kavimdir. Kendilerinin bir bascisi olsa tum dunyayi yikarlar. Eger savasmak zorundaysak safkan olmaliyiz, genetik kodlarimizi devam ettirmek ve kafatasi sikisikligi yasamamak icin. Bir afrikali bizim kanimiza karismamali. Veya bir Cinlinin. Bunlar kafatasimizi kucultur sikistirir.
   Beyin iyi oksijen alamiyorsa calismiyor. Hic ac kalmamaliyiz beyin yine calismiyor yoksa. Turkiye halki iyi yemiyor, dusmanlarimiz ya da rekabet etmek zorunda olduklarimiz her turlu bizi yer. Ornegin su an Kürtlerin basina hakikatli ve bizimle savasmak isteyen biri gececek oldugu vakit kaybederiz. Kürtler Türkleri coktan gecti, genetik mutasyonlari oldukca guclu. Kimse onlara karismasa tum dunyayi ele gecirebilirsin kurtler ile. Zaten onlari biraz serbest biraktiginda kendi akillariyla isgal edip kendi insanlarina yetecek kadar kazanabilecek kapasitedeler. Ve Kurtlerin hepsi birey olabiliyor. Bu Turkler de yok, illa basinda biri olacak Turklerin ancak o zaman potansiyelini teskil edebiliyorlar. Bizim ebeveynlerimiz kucuklerinin hur iradesine karsi, birey olamayan Turk ebeveyni olmadan hicbir is tutamiyor. Yani Turklerden ara eleman bile olmuyor haliyle. Kurtler istese yapabilir. Turkler yapamaz. Zaten buradaki arkadaslar da belirtmis Kürtlerin kabil, Türklerin de habil oldugunu Kürtlerin mecüc oldugunu. Degiller ama cok gucluler. Cunku isgal eden guclu olandir. Herkes biliyor Turkiye artik isgal altindadir. Asimile Ibraniler ve Kurtler Turkiye’nin ustune oynuyorlar. Benim bildigim tüm ünlüler yurt dısı menseilli. Bunun dısında da Turkiye’ye alınan göcler inanilmaz ama saka gibi bir göc var. Ve benim en korktugum kendine Turk diyenler. Kendi gozlemledigim Fransa’dan Turkiye’ye gocen bir sahis, hirsizlik yapiyor ve ahlaksiz bir insan. Ne olursa o kendine Turk diyor ama Fransiz. Onun bir Turk ile evlenecek olmasi Turklugu bitirecektir. Turk olmasina da inanmiyorum bu yurt disi capulcularinin. Simdi eksisozluk.com diye bir sitede yurtdisina cikmak icin propaganda yapiliyor Tengri korusun icerideki bir safkan disaridaki melez soysuzla evlenecek diye odum patliyor. Ilk kez farkettim yurtdisinda yasayan Turkler tam bir soysuz cocuklari. Tengri onlardan bizi korusun. Cikan da safkan ve Turkluk suuru varsa korunmalidir. Evlilik ozgurlugune ve kucuk bebek dunyaya getirme ozgurlugune vir son vermeliyiz. Turkler zarar goruyor. Yanlis anlasilmasin ki irkci degiliz. Irkci olmamizi isteyen Dunya elitleridir zaten. Onlar yapiyor irkciligi, biz Turkler iyi olanin kazanmasini istiyoruz. Eskisi gibi soylu olmasam da halka yukaridan bakarim ve iyi Turklerin ugradigi zulum icimi yakar. Sanki saka gibi ama ben bu kadar saf insan toplulugu goremedim dunyada. Ne yapiyorsa Turkiyeye sonradan gocenler yapiyor. Fransadan gocen bir Turk de olsa suca meyilli oluyor. Ulkemizdeki siyasiler de gocmen topluluklarindandir genelde. Mesela ben ulkenin yerlisiyim, kac yuzyildir buradayim ama Turk’um. Turkler bu ulkenin yerlisi ve batili menfaat gruplari tarafindan soykirima ugratiliyor.
   Benim dusuncem Mustafa Kemal’in de yaptigi uzulerek herkesi Turk yapma kafasinin Turk milletinin hakikaten sonunu getirecek olmasidir.
   Kimse konusturmuyormus Mustafa Kemal ile guya, yahu gercegi soyleyince daha iyi olacak ne biliyorsan tabiki Turk isen. Benim bildigim Mustafa Kemal yerli halka tapiyordu. Milletin efendisi olarak goruyordu. Zaten Mustafa Kemal halkin asimile olmamasi icin elinden geleni yapmisti. Ozellikle yerli halka egitim almasinin gerekmedigini halkin kendi halinde yeterince iyi oldugunu soylemisti. He bu halkin egitim almamasi ile ilgili bir sey degil elbet. Ama yemin ediyorum ki egitim almasa bu Turk halki daha mi iyi olacakti sanki. Zaten iyi olmamasi icin ugrasanlar var da benim anlamadigim bizim iyi olmamizi isteyen kisi de bunun icin ugrasiyor. Yerli Halkin egitimsiz olmasi onun cahil olmasi anlamina gelmiyor. Basittir ve Mustafa Kemal’de soylemistir, biz diye baslar falan filan aklima gelnedi iste egitimli cahilin falab filan. Yahu ben Mustafa Kemal’i cok arastirdim, sizin bildiginiz insan degil Mustafa Kemal. Herkes hissederek anlayamamis. Ya yari aydinligin otesine cikarilacakti ya da yasadigi gibi o hani inanctan gelen Tengri’ye tapan (tapan cok seven demektir) o sekilde birakacaktiniz, arada birakmayacaktiniz. Ozellikle egitim sistemi arada birakiyor. 3000 kitap okumus ama cahil, ve o da kabul ediyor. Kabul ettikten sonra yari aydinliga cikabiliyor zaten. Kimse de ona ulasamiyor. Siradan bir insan, ama Dunya elitlerinden de otesinde. Iste bu. Istedigin kadar egitim al bu yerli halk kendisinde olan bir sey bu. O seviye cok ucta. Okumusun da, okumamisinda. Ben cahilim, mesela kendisi gibi kalabilmis cahil birakilmamis okumus bir Alevi ile konusuyorum yemin ediyorum kayboluyorum. Inanilmaz konusuyor, okumamis ama yari aydinligin otesinde. yari aydin olan ben evet. halktan kendimi ustun sayiyorum. ama herkesten boyle rol yapi sahte muhalif olani anliyorum. yapacagin rolu keseyim diyorum. Umiversite bitirenlerimiz de maalesef o yari aydinligin otesine geceni goremiyorum. Zaten parasi olanlarin disinda, kendisini pek gelistiren olmuyor ki. Okuyor mezun oluyor bitti. Parasi olan aktivitelere katiliyor hayatini yasiyor. Eh bu mezunlar zaten birey olamiyor ki is yapamiyorlar gercekten. Elektrik muhendisi ama meslek liseli elektrik ogrencisinden daha az biliyor. Nedeni de egitim sisteminin anlik olmasi 😀 Istesen de istemesen de unutuyorsun. Zaten tum gelmis gecmis mezunlardan ya da okuyanlar ancak anlik basarilara imza atabiliyor. E yapti mi millet abartarak yapiyor. Simdi burada soylemeyelim de milletimizin yaptigini Cermenler calamasin.
   Kimse Tesla’nin da Edison’un da hirsiz oldugunu bilmez. Tesla biraz daha cakaldi mazlum ayagina oynadi sevildi iste 😀
   Halk da gorebiliyorsun, sosyal medyada surekli yazanlardan bahsetmiyorum, inanilmaz bir bilgelik var ama ozguveni hic yok. Herkes utaniyor, utanmayani da zaten kalpazan.
   Yapan yapiyor denmemeli. Halk da, gerci tum halklar da vardir da yuceltmeyelim kendimizi o isik bir tuhaf iste. Ama ic isler temizlenecek mi bu cok onemli, tum kiz cocuklarinin, kadinlarin hafizasi zorlanmali. cinsel tacizlere ya da tecavuze ugrayan soyleyemiyor cunku. Haberler de bu millete simdiden ogretilmeli. Iftira atilmisti bir cocuk olmustu, iste bu tum kadinlarin cesaretini kirdi. Kadinlar tam cesaretini kazanmisti. Simdi ya acaba diyorlar. Gecmiste olanlari unutmamaliyiz. Hatta gaza gelen ben oldum ulkeyi yonetirsem. Halkin sorununu gerekiyorsa tek tek konusup cozecegim. Sizden bir sey calanlari lutfen bana soyleyin diyecegim eger halk durust olursa ki olacak. Medyada yaptigim asiri durustluk propagandasi ve acik sozluluk bu insanlarin kendisine ozguven getirecek ve korkmadan soyleyebilecekler hirsizi tecavuzcuyu. Ha simdi belki yasadigini unutabilecek kiz cocuklarimiz olabilir. Umarim 7 ya da 11 yasinda yasadiklarini kimse unutmaz. Ufak da olsa hesap gorecegiz. Calanla cirpanla tecavuzcuyle.
   Ha simdi geleyim burada belki okuyup hah olabilir diyen tiplere. Benim takintim ulkenin mimarisine ve bolgesel yasam kalitesine. Bolgesel yasam kalitesi sizin yasadiginiz insanlarla da alakalidir. O konu cok uzun surecek. Mimariye geleyim. Aklimda gecmiste yasamis bir basbugumuzun, hic adi anilmayip unutulmus bir basbugumuzun hayalindeki mimariyi Turkiyede gerceklestirmek. Bu yuzden buna kendimi hazirlayacagim. Tabi ki yapamayacagim olecegim hatta. Ben ne zaman olecigimi de bildigimi dusunuyorum. 22 yasimda olecegim. Tek istegim, Tengri’den dilediklerimin gercek olmasi. Kimse veya o ya da bu sahislarla degil. O yuzden heyecanla olmeyi bekliyorum.
   Olmek sadece bir bitis degil bir baslangictir ayri zamanda.

   Tengri Turk yurtlarini ve yasayan halklarini korusun. Halkini ahlaksizlikla sinamasin.

   Artik halk yapamiyor, acaba Ulu Tenri’m artık bizi de mi istemiyor. Yaradilisimizdan beri ilk kez bunlari yasiyoruz. Bu donem cok baska, gercekten en kotu donemimiz bu. Ilk kez onurumuzu satarak yasiyoruz. Tengri’nin verdigini bilmeden. Ilk kez Tengri’nin adina yapilmiyor cocuklar. Bos ve ruhsuz sanki butun kucukler. Ilk kez kazandikca kaybediyoruz. Hic kazanmayacagiz gibi sanki, kazansak da yenilecegiz. Yenildikce yenildikce, iste yenildikce yenilecegiz. Yenilecegiz. Yenileciz. Kazanmis gibi gorumek degil mesele, cunku gorunumce insanin ruhuna islemiyor bu. Ruhsuz dogan kucukler, sonraki nesiller de var edemeyecek Turklugu. Mesele Turk olmak da degil Insanlik ilk kez bu kadar oldu. Medyanin gosterdikleri disinda halka inince anliyorsunuz, baska bir sey var. Konusulmasi gereken ama konusulmayan bir seyler var.
   Konusunca rahatlar miyiz, hayir. Hayir diyemeyen Turk milleti de elbette katilacaktir. Baska bir sey var.
   Korkmadan tum dusuncelerini soylebilen, bunu da kimseye zarar vermeden yapabilen insanlara ihtiyacimiz var. Turkiye’de yolunda gitmeyen sey bence insanlarin iyiliklerinden taviz verip kotu insan olmalarindan duydugu pismanlim bence. Durust olamadikca her sey aksi yone gidiyor sanki. Olan yok olacak Turkluge olacak. Ne olursa olsun sahte bir goruntu var. Her sey sahte gibi duruyor. Bu sahtelik de cabasi. Ne oldugunu bilemiyoruz, Devleti tanimiyoruz; millet de kendini tanimiyor. Bu tanima meselesi bir baska, capi buyudu. Toplum uyansa da mesela Ingiltere Kolombiya macinda Kolombiya gol attiginda sevinenleri gordukten sonra o uyanmanin gecici olduguna kanaat getiriyorsunuz. Uyanmislar hakikaten Ingilizlere bir nefret bir kin. Eskiden boyle degildi Messi’ye tapan kimse yok iyi oynadigi icin degil mi nefret var. Ronaldoya ise Filistine karsi ve insanlara yaptigi iyilikler kobusuluyor. Ben sporu takip etmiyorum ama artik insanlik kobusuluyor. Insanlar cahil olabilir, ama iyi insan olabilmek 1. meselemiz artik. Halkda da artik once iyi bir insan olun ondan sonra birbirinizi kesersiniz kafasi hakim etnilikcik meselesinde. Kisi iyi olamiyorsa benden de olsa kaybetsin gozuyle bakiyorlar. Herkes de hemen hemen bu bakis acisi hakim. Halk iyici kotuleri istemiyor. Onlar olsun istiyor. Ondan sonrasi ne gerekiliyorsa yapilir. Ama kotu insanlardan bir an once kurtulalim kafasindalar suan. Sadece Turkiyede halkin taleplerinin yerine getirilmedigini dusunuyorum. Hep istenilenin aksi oluyor. Arz ve talep edilenler olmuyor. Mustafa Kemal’in de hayalinden anlayabiliyoruz. Suan talep ettikleri hicbir sey karsilanmadi ama halkin villalarda oturmasi ile ilgili bir yazi okuyoruz. Istedigi sekillendirdigi ve gelecek tam olarak amerikan tarzi biraz sanki. tabiki amerikan kulturu kultur degildir. Tum kulturlerin yok olup caga ayak uydurdugu bir yasam bicimidir. Mustafa Kemal milletin yok olmamasi kafasinda biraz. Irkci demiyorum ama onun istedikleri dogrultusunda bir yasam cizgisi belirlenmis olsa, caga ayak uydurabilirdik. Onun istedigi ve gerceklestirilen tek bir sey yok ortada. Ama her seyi batir, sonra son anda kurtar. Hep boyle isleyecekse bu ulkede dogmak icin yasamak icin bir sebep bulamiyor halk. Halkin arzulari ve talepleri yapilmiyor. Ben onceden Erdogan’in bu ulkenin babasinin ciftligi olmadigindan o ve onun gibiler halka gore yonetiyor diye dusunuyordum. Cunku cumhuriyet iste budur. Siyasiler siz ne istiyorsaniz yapiyor, boylece sectigimiz insanlar bizim istedigimizi karsilamis oluyor. yoneticiler ve siyasiler de o kafa yok kendi bildiklerini yapiyorlar. kim gelirse gelsin Turkiyedeki halk hep baskici rejimde istemedigi yasam tarziyla sinandi, bildigimiz deneklere yapilmayacak ne varsa bu halka yaptilar. Herkes Mustafa Kemal’den sonrasinin bozdugunu soyluyor yok oyle bir sey. Herkes aceleci bir bicimde kendi yararina olacak sekilde yonettiler. Ha simdi suraya geleyim ben aday olup secilip ben yonetseydim kafasindaki burnu kalkik bazi secilmis gibi gorunen o kisiler bilsin ki. Siz biraksaniz sizin yapamadiginiz milyon katini yapacak 13 yasindan tutun da 80 yasinda olan bir insan. evet yani kimsenin bastakilere ihtiyaci yok. siyaset tiyatrosu insanlarin canini sikiyor, susmadiklari icin alismak zorunda birakildilar. Eminim ki televizyonu alma sebepleri siyasiler degildir. Turkiyedeki halkin siyasete karismasinin sebebi de siyasilerin is degil oynamasidir. Yani laf olsun diye soylemiyorum bunu. Ben kahvedeki dayilardan da bahsetmiyorum bakin. Birakin sizin yapacaginiz ve dusuneceginizin milyon katini yapacaklar sizin yerinizi alsin. Eskiden bu boyleydi kotu olan ya da kendinden iyi olanlari gorenler yerini onlara birakirlardi. Tarihimiz de nedense baskici ve diktator olan liderleri aniyoruz. Su ahini aldigimiz unutup yok ettigimiz ataanalarimiz. Umarim Ucmak vardir da apayri bir yerdir. Bu dogada yok olup gitmiyorlardir. Kendi inancimizi ilginctir ki kim olursa olsun yerli koylu halkimiz dahi unuttu. Eski nesilin bu konuda ahini aldik. Herkes yeni nesil diye tutturuyor. Dalga geciyorlar saniyorum ki, bu nesilden ne olacaksa zorlama sekilde olabilir ancak. Kendileri olacaksa, sekerleme yapmayi tercih edeceklerdir. Irkcilik bazi gencleri atesledi. Bu onlara guc veriyor, suan halk kolay lokma. Biri bize kafayi takip surekli uzerimize oynasa yok oluruz. Zaten alinan gocler bos durulmadigini gosteriyor. Suriyelilere yapilan sistematik irkcilik onlari da gazladi. Turkler onlari vatanindan eden tecavuz eden kadinlarini satin alip satanlar. Onlar isterse bu ulkeden cok rahat toprak kapabilirler. Iki tarafa da bir basci gelsin, sartlar esit olsun imkani yok bu millet kimseyi yenemez herhangi bir savasta. Halk cok korkak. Darbe gecesinde yasananlari halk acik sozluluk ile itiraf ederse anlarsiniz zaten. Jetler havada ucusurken pantolunu giyip ailesini birakip kacan ya da kacmaya yeltenen cok kisi gordum. He iste durum bu halk cok korkak. Suriyeli gelenlerin Kurt olduklari da bir gercek. Burada Kurtlerin ittifaki olursa ve kendi iclerinde teskilatlanirlarsa savas gorup bildikleri icin bir ic savas durumunda Turk birakmazlar. Baslarinda biri olursa sadece ileri komutu verecek kafada bir liderse halk perisan olur. Oyle savasamazlar ki o halde degiller zaten.
   Anadoludaki Turkler icin soyluyorum aclik sikintisi cekmektedirler. Karni doymayan insan dusnemez. Anadolu halki cok ac. Kucukler icin soyluyorum iki ogun yemek yiyor sagliksiz yiyor yiyorsa da dusunemiyorlar. Dusunen Suriyeli Kurt ittifaki ki avrupanin bu cok isine yarar. Cermen menfaat lobisi Askenaz yahudilerini ulkeye soktu. Bunlar almandi fakat hem de cirkin almanlar. Mustafa Kemal’in bazi Yahudi gruplara siz Turksunuz Turkce konusun demesi, icimizde kangrenler, daha bircok etnik her sey soykirima dogru goturuyor bu sonucu. Daha 10 yasindaki kafayla bunlari dusunuyordum ben. 2 sene beynimi sildim, ondan sonra 1 daha beynimi sildim. Hep tekrar tekrar bu konulara basladim. Ve siyasi soykirimlara maruz kalan halki gordum. Ve kimi arastirirsam milletin canini yakmis tiplerdi ki. Ulkede ki en buyuk sorun bu. Saka yapiyorlar. Yapmayin iste. Neyin sakasi bu canim aa. Denek mi bu halk? Kimden emir aliyorsunuz yahu, millete zarar verenlere ne olur biliyorsunuz. Kimseyi vaatlerle kandirabileceginizi sanmayiniz efendiler, millet uyandi. Ama bir de bu uyanisin sebebi olan bizim R.T. Erdogan var. Secmenini hic sevmiyorum. Ama kendisi saka gibi. Ben biraz daha ilerici kafayla dusunuyorum, dusmani taniyorum. Halk tanimiyor direkt saldiriyor. Bu halkin sinirleriyle oynanmasindan kaynaklaniyor. Ben de yok sinir mesela. Bir Cinliyi oldurmek icin neden ariyorum gozume kim olursa olsun olum anini getiriyor vazgeciyorum. Yunanlar en sinir oldugum millet. Ama kimi diyor bunlar Karamanogullu oz yunanlari yok ettik falan. Nasil oluyor bu bilmiyorum. Balkan devletlerinin hepsi boyle boyle kurulmus. Anadolu beylikleri cogunlugu hepsi orospucocugu orasi ayri. Simdi Yunan denilet zatin icinde arnavut denilenler ve karamanogullari beyligi var guya. Ben de gercek Yunanlarin gorunusunu ve kalan nufuslarini biliyorum. Sami Irktan Greekler iste 😀 Yani ben yunani vuramam ama halk icinden gecer. Zaten siyasilerin cogu tum dunya Turktur kafasinda Turkiyeyi buyutme kafasindalar. Kendilerine bir gorev verilmis olduguna inaniyorlar. Ama bu kadar yetki alip, bu kadar beceriksizlik insani suphelendiriyor. Kimi gorsem Fettulahin yaninda pozu var, ulkeyi Turkiyelistiriyoruz falan diyorlar. Tamam hadi bunu diyor da Turkiye gibi suca egilimli etnik nufuslu bir ulkede tecavuzden bir kere bir sey olmaz demek nedir? Ya kimi gorsem Fettulahin yaninda ya da iliskisi var. Yani simdi derin devletci kafadaki halk aslinda Fettulah iyidir diyor. Ben de zaten her sey rol icabidir diyorum. Ust akil kafasina ulastiginizda zaten bu oluyor. Ust akillardan uste cikinca anladim ki, hepsi ayni hedef icin mucadele ediyor. Hedef saptiriyor olup, bir anda bize saldirinca ne olacak onu cok merak ediyorum 😀

   Iste Turkiyedeki bircok gocmen yukarida hainlik yapiyor. O seviyenin insani degiller, hicbiri.
   Hepsi ayni kafada dusunuyorlar. Gercek bir harpte yasayabileceklerini dusunmuyorum hain degillerse.

   Su Fettulahcilar ilgimi cekiyor, Ataturkcu olanlarin hep karsi durdugu tipler.
   Kim ararsan burada var. Cem Karaca, Baris Manco, R.T. Erdogan, M. Ince vs. tum akp secmeni hep bunlar Fettulahciydi ne oldu da dondu bu akp secmeni akp tayfasi cok merak ediyorum. Cok iyi hatirliyorum siyaset takip etmedigim donemde bir hafta arayla akpli fetocu okul arkadasi fettulah ile dusman oldu idi. Ne oldu da dondun? niye dondunuz kalsaydiniz orada. Kimse sevmiyor akp secmenini, ya da eli duzgun tipler. Bu tipler de akp secmeni de ayni kafada degiller. Bir taraf surekli ne olursa olsun vatanini savunuyor. Ve artik nefessiz kaldilar. Tabi devletsiz yasayamayan tipler, devleti artik sevmiyorlar. Yani devletin kendisini sevmiyorlar. Bana gore bu dunyada yasanilan her sey sahtedir. Kullanan ve kullanilanlar. Kullanan tarihi kafasina gore degistirip yaziyor. Simdi ileride kendi akliyla soyle yapacagim diyip de soyle yapan siyasetci gormedim. Meclis kavgasinda atisirken kagida bakip atisiyorlar. Hepsi ayni.

   Tabi halk ezildigi icin ozellikle akp secmeni ve arap kurtler cok ezdigi icin artik halka gina geldi. Ic savas cikmaz ama cikarsa da kontrol edilmeyecek seviyede cikar ki umarim cikarsa boyle cikar. Gercekten hak edenin kazanacagi bir ic savas olur. Beni asil biktiran tayfa olan akp tayfasi ve dindarlar. Dinciler ayri da dindarlar apayri. Sistemi koruyanlar bu dindarlar oluyor genelde. Tabi ulkemizin dindari dinden degilde paritisinin tabanindan dindar. akp dindarligi, mhp dindarligi. laik dindarciligi. ya dinler olmasa da olur dindarcilari. maalesef dinler belli seviyenin insanlarin da olmasa toplumun zaten bitmis demografik yapisindan oturu, suc isleyecek tipler artacak ki artti da. bunu niye yaziyorum lan ben, neyseeeeeeeeeeeee ki bu siteye gelecek kisiler bunu okumayacaklar. Bu kadar yazdik gonderek bari.

   kisacasi akp secmeni cikarci ve kotuluge meyilli oluyor. genelleme yapmamali ve icinde iyi insan olanlari kurtarmaliyiz.

   Tigir:Er dusunce sistemini begendim 😉

 68. hangi şahız yazdı bu saçma yazıyı ? yecüc mecüc iki kişi kardeşim. yecüc ve mecüc iki tane farklı zıt anlamı olan kelime üstelik isimdir. isimler konusunda kimse bir şey anlamıyor sanırım. isimler aslında manası ile yaratılmıştır. işin aslı ismi kimse ortaya bilgisi olmadan sunamaz bu da isimlerin dahi Peygamberlerimizle ilim yoluyla getirilip insanlara öğretildiğini gösterir. YECÜC ve MECÜC ün kendi isim manasına bakın. orada herşey açıkça bellidir. ama bunların manevi anlamlarını nerden bulursunuz onu bilmem.

  İKİNCİSİ TÜRKLER İNSANLIK TRİHİ BOYUNCA ALLAH İNANCIYLA YŞAMIŞLARDIR. MİTOLOJİ DİYE SAÇMALIKLAR BATININ YANİ BATI ESKİ YUNAN SOYUNUN SONRAKİ ADI LATİN YADA İNGİLİZ YAD BİZANS YADA HER NE KARIN AĞRISIYSA, İSİMLERDE ANILAN KİŞİLERİN KENDİ KENDİLERİNE UYDURDUIKLARI HAYALPĞEREST DÜNYALARIYLA YAŞADIKLARI ŞEKİLLENME. HOŞ TARAFI BUNU HAŞA İNKAR SEBEBİYLE YAPMAKTADIRLAR.

  AYRICA HALKLARI BUNU TAMAMEN İSTEMEZLER ANCAK YÖNETİCİ VE BİLGİ DEDİKLERİ KİŞİLER SAÇMALIKLARIYLA HALKLARINI ETKİLERLER. FİRAVUNLARIN İŞİ BUDUR. YALAN VE DOLANDIRICILIK FİRAVUNLARIN İŞİDİR.

  TÜRKLERE GELİNCE TÜRKLER ALLAH İNANCINI YAYAN DÜNYADA HERKESİN KESİN OLARAK DUYDUĞU BİR IRKTIR. MERAK ETMEYİN. DÜNYADA TAŞ ATILSA ALTINDA TÜRK YAZAR.!! İSTEYEN TARİHE BAKSIN. HER YERDE SAVAŞLARDA TÜRKLER ORTAYA ÇIKICAKTIR. ATLANBTİS VE MU ADALARINDA TÜRKLERİN YAŞADIĞI VE BUNLARIN KÖK OLARAK ONDAN HEMEN ÖNCESİNİN HZ. ADEME DAYANDIĞINI DÜŞÜNEBİLİRİM. MU VE ATLANTİS ADALARINDA, ATLANTİSTE YAŞAYAN VE TÜRKLERE KARŞI GELİP ATLANTİSTE İNKAR İLE KENDİLERİNİ AYIRAN ESKİ YUNAN SOYU BULUN MAKTADIR. ZATEN BU YÜZDEN ATLANTİSİ SÜREKLİ TANITMAK İSTEMEKTEDİRLER. MU ADASINI DA ASLA GÖSTERMEZLER YADA BUNU BAŞKA TÜRLÜ GÖSTERİRLER. KENDİ YAPTIKLARINI HALKLARININ DÜŞTÜĞÜ SAPKINLIĞI DA BAŞKA ŞEKLE ÇEVİRİP ANLATIRLAR. SONUÇTA KİM DOĞRUSUNU SÖYLERKİ BÖYLE BİR DURUMDA 🙂

  NEYSE PADİŞAHLAR PEYGAMBER SOYUNDANDILAR. ARAŞTIRAN BUNU BİLİR. HALİFELİK BU ŞEKİLDE GELDİ. ONDAN ÖNCE Kİ KANUNLAR VE NİZAMLAR DA DAHA ÖNCEKİ TÜRK UYGARLIKLARINDA BELLİ BİR İNANÇ ŞEKLİNE GÖREDİR. YANİ BUNLARI ZATEN GELENEKLERDE ÖĞRENEREK ALDIĞIMIZA GÖRE DAHA ÖNCEDE ALLAH İNANCIYLA YAŞADIĞIMIZ BARİZ BELLİDİR. İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİDİR TÜRKLER. TÜRK ADININ ALLAHI İFADE EDEN BİR ANLAMA SAHİP OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. GÖKTÜRK = ALLAHIN GÖKTEN GELEN ASKERLERİ YADA ALLAHIN GÖKJTEKİ ASKERLERİ GİBİ BİR MANAYA GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. O YAZITLARI HER YERDE KARMAŞAYLA GİZLİYORLAR. HİÇ BİR ŞEKİLDE ADAM GİBİ KİTAPLARI DA BULAMIYORSUN. BİNLERCE KİTAP OLDUĞU BİR YERDE BİLE TÜRK KİTAPLARI BULMAK ÇOK ZORLAŞMIŞ. YA YAZARI YABANCI YBANCI ÜLKELERİN KİTAPLARINI KAYNAK OLARAK GÖSTERİP KENDİNE BİR KİTAP YAZIP TÜRKLERLE İLGİLİ BİLGİ VERİR İNSANLRDA BUNU OKURLAR.

  DİKKAT EDİN BİR KİTAP OKUYACAKSANIZ KAYNAKLARININ TÜRK OLMASINI VE KAYNAKLARINDAKİ İNSANLARIN İLİM ASHİBİ KİŞİLER OLMASINA DİKKAT EDİN. BU İLİMS AHİPLERİNİ RAHATLIKLA TANIYABİLRSİNİZ. YECÜC MECÜC İKİ KİŞİ VE BİR OLAYDAN İBARETTİR. BELKİ TÜRKLER İÇİNDEN GENE ÇIKAR. AMA İNSANLAR ÖYLE KIYAMET SENARYOPLARI YAZIYORLAR Kİ SAÇMALAMAYA BAŞLADILAR.

  KARDEŞİM KIYAMET ALAMETLERİNDE ANLATILANLARA BAKARSAK, FİRAVUNUN İNSANLARA YAPTIĞI EZİYETİ HİÇ KİMSE HİÇ BİR YERDE KLURGULAMIYOR BİLE. YADA BİR RİVAYETTE ANLATILMIYOR KİMBİLİR NELER YAPIYORDU.!! AMA FİRAVUNU SADCE HALKINI KÖLE GİBİ KULLANAN KİMSE OLARAK GÖRÜYORSUNUZ. ÖYLE BİR ŞEY YOK. FİRAVUN ZATEN BUNLARI İNKAR DAN DOLAYI YAPIYOR İNSAN GİBİ DAVRANMASINI BEKLEMEYİN. HAYVAN GİBİ DEYİNCE DE DOĞA GELİYOR AKLINIZIA TABİ GELİR. ECNEBİ DOĞA DİYE NATİONAL KANALLARINDA VAHŞİ HAYAT DEYİP İNSANLARI DA HAYVANLAR GİBİ GÖSTERİRSE SİZDE BUNU DOĞAL ZANNEDERSİNİZ. HERŞEYİ KBULLENMEYİN.

  HER NE OKURSANIZ OKUYUN İNSANOĞLU DOĞRU KABUL ETTİĞİ BİLİGİYİ ALIR VE ONU MANTIK EDİNİR. KESİNLİKLE BU DOĞRU. BİLGİ HER NE TÜR OLURSA OLSUN ALLAH KATINDAN ALLAHIN EMRİYLE EMRETTİĞİ MAKAMLARLA DÜNYAYA KADAR AKTARILIR. ANCAK BURASI İMTİHAN DÜNYASI. YALANCILIK DOLANDIRICILIK HER ŞEY MEVCUT. VE VİCDAN DENEN ŞEY MEVCUT. BURADA ONLARI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANMAMIZ EMREDİLMİŞTİR. YANLIŞI DA DOĞRUYU DA YARATAN ALLAHTIR. HAYR VE ŞERH ALLAHTANDIR. SAKIN UNUTMAYIN. ONLAR İLMİYLE GELMİŞTİR BİZDE İDRAKİMİZLE ONLARI KULLANIRIZ. İRADELİ OLARAK KULLANMANIN TEK YOLU ALLAHIN EMİRLERİYLE HAREKET ETMEKTİR.

  KONU BUNDAN İBARET. YOKSA YECÜC MECÜC KİMBİLİR NELER YAPACAK. BU GÖRDÜKLERİMİZ BELKİDE O KADAR KÖTÜ DEĞİL. NERDEN BİLİYORSUNZ DA KIYAMET SENARYOLARI ÜRETEBİLİYORUZ BU KADALARLA ANLAMIYORUM.

  YAPMAYIN. OKUDUĞUNUZU OLDUĞU GİBİ ALIN. KURGU YPAMAYIN. BURASI HAYAL DÜNYASI KURGUNUN % 99 YANILTICIDIR HAYALPERESTLİKTİR. VE TOPRAK AŞAĞILIK BİR YARATILIŞA SAHİPTİR O YÜZDEN GÖRDÜKLERİMİZİ ZANLARLA ALGILARIZ. YANİ BİZE BİR ŞEKLİ GÖSTERİP KANDIRABİLİRLER. BU KONUDA SADECE İLİM İNSANLARINI TAKİP ETMENİZİ ÖNERİRİM.

  türklerle ilgili yecüc mecüc olayı, bu şahıslar türkiyeden çıkabilir yada çıkmayabilir onda bir şey diyemem. ama bildiğim bir şey var. bu dünya insanlık tarihi boyunca savaştan asla çıkmadı hala da savaş içindeyiz. sadece bazı insanlar sosyal hayatta bu savaşı görmüyor ve yok sanıyorlar. oysa savaşta bulunan bir çok bölge bir çok topluluk bulunmakta.!! onların içinde olmadığımızdan aklımızdaki zanda SAVAŞ istemiyoruz gibi kavramlarla savaş yokmuş gibi düşünlüyor. ama illa birisi ortalığı karıştıracak. yani savaş bitmedi zaten biteceği de yok. sadece çok şiddetli dönemler olabilir. sakın unutmayın. burası toprak hayatıo ve hayal dünyasıdır. burada beden nefisle imtihandadır. nefsi öldürmek gerekir ama Allah bunu zorunlu yapsa zaten hiç birimizin bir ayağı adım bile atamazdı.
  zaten bir dönem daha var. dünya tamamen islamiyetle buluşacak. ve bu şu an gerçekleşmeye doğru çıkıyor. öyle gözükmüyor ama öyle. binlerce insan her gün bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. bu dönem gelmeden yecüc mecüc de gelmeyecek bildiğim kadarıyla.
  saygılar.

  yazışmak isteyen varsa konuşuruz sohbet ile. arirezumi@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir